הרב שלמה לוי

הרב שלמה לוי למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, ובשנת תשכ"ט הצטרף לישיבת הר עציון. החל משנת תשל"ד משמש הרב שלמה לוי כר"מ בישיבה, ובמקביל העביר גם שיעורים בישיבת שבי חברון ובישיבת "ברכת משה" שבמעלה אדומים. בשנת תשס"ג יצא לאור ספרו של הרב שלמה לוי, "שערי אורה", על הלכות הנידה והטהרה. כיום עומד הרב שלמה לוי בראש כולל ההלכה בישיבה, מעביר שיעורים בישיבה וב"בית מורשה" שבירושלים, ובמקביל משמש כדיין בבתי הדין לממונות שבאלון שבות..

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שלמה לוי דיני חנוכה במקרה שאדם נוסע בליל חנוכה ממקום למקום - היכן הוא צריך להדליק את הנרות? מהי ההגדרה של `בית` לעניין חנוכה? היכן צריך להדליק נרות תלמיד ישיבה? הלכה אורח חיים
הרב שלמה לוי בין אדר א' לאדר ב' הלכה אורח חיים
הרב שלמה לוי קידוש החודש וברכתו "ומכל מקום, נהגו לעמוד בשעת אמירת ראש חודש ביום פלוני דוגמת קידוש החודש שהיה מעומד" הלכה אורח חיים
הרב שלמה לוי מצה עשירה האם ניתן לצאת ידי חובת מצת מצווה במצה עשירה? האם יש הבדל בין מצה שנילושה במי פירות לבין מצה שנילושה בתערובת של מים ומי פירות? הלכה אורח חיים
הרב שלמה לוי בעניין ארבע כוסות האם כל כוס מארבע הכוסות היא מצווה בפני עצמה, או שכל הכוסות הן מצווה אחת? האם צריך לברך על כל כוס וכוס בנפרד? שאלה זו זוקקת דיון בהלכות ארבע כוסות מחד, ובהלכות הפסק בברכות הנהנין מאידך. הלכה אורח חיים
הרב שלמה לוי מצוַת אכילת מצה הציווי המשולש על פסח, מצה ומרור מעלה את השאלה מהו היחס בין מצוות אלו. האם לכל מצווה יש מעמד עצמאי, או שיש מצווה אחת מרכזית והשאר טפילות לה? לשם דיון בשאלה זו, יש לברר האם מצוַת אכילת המצה היא חיוב אחד או חיוב כפול, והאם יוצאים ידי חובת אכילת מצה במצה שאוכלים בתחילת הסדר או במצת האפיקומן. הלכה אורח חיים
הרב שלמה לוי היוצא בשיירא וחמץ שנפלה עליו מפולת הגמרא מבחינה בין חיוב ביעור החמץ של אדם שיוצא מביתו בתוך שלושים יום לפני הפסח ולאדם שיוצא קודם לכן. האם הבחנה זו מצד ביעור חמץ דאוריתא או דרבנן? המאמר דן בסוגיה זו ומתמקד בשיטת רש`י. הלכה אורח חיים
הרב שלמה לוי בקשת צרכים אישיים בברכת שומע תפילה היכן לבקש? איתא במסכת עבודה זרה ז:, דעות שונות של תנאים בענין בקשת צרכיו בתפילה: הלכה אורח חיים
הרב שלמה לוי נזקי שכנים האם יש הבדל בין נזק עקיף לבין נזק ישיר? האם אדם יכול למחול לשכנו על דברים מסויימים? מהי `חזקת תשמישין` ומה הקשר בינה לבין היזק ראייה? מהו מעמדו של החוק העירוני במסגרת ההלכה? נושאים בהלכה
הרב שלמה לוי אמירת ברכת חתנים על ידי נשים שאלת השתתפות אישה באמירת ברכה משבע הברכות תחת החופה או בסעודה תלויה בהבנת מעמדן ואופיין של הברכות ובשאלה על מי מוטלת החובה לברכן. נושאים בהלכה
הרב שלמה לוי התדיינות בערכאות וסמכויות השיפוט
הרב שלמה לוי בעלות על חפצים שניצלו מהשואה האם ליהודים שניצלו מהתופת, או שנרצחו בה ר`ל, יש עדיין בעלות על רכושם במקרה שאנשים אחרים קנו אותו ומשתמשים בו? האם רכוש זה נחשב כחפץ 'לאחר ייאוש'? מהו הדין של 'זוטו של ים', והאם הוא שייך במקרה זה? האם שייך כאן השיקול ההלכתי של 'לפנים משורת הדין'? מה קרה בפועל בגטו בקובנא?
הרב שלמה לוי יורד לתוך אומנותו של חבירו
הרב שלמה לוי מחוסרי אמנה
הרב שלמה לוי שיטת הרמב"ם במניין שנות השמיטה
הרב שלמה לוי דיני אונאה מהי ההגדרה של איסור אונאה? איזה מחיר נחשב למחיר מופקע? מה דינו של מוכר שגבה מחיר מופקע - האם המקח מתבטל, או שהוא צריך רק להחזיר את סכום האונאה?
הרב שלמה לוי נר חנוכה הדולק פחות מחצי שעה דיוננו יעסוק במי שנאלץ לכבות את הנרות לפני שדלקו חצי שעה, כגון חיילים היוצאים לפעילות סמוך לצאת הכוכבים, או כל אדם הנאלץ לצאת ממקומו לאחר הדלקת הנרות ואינו יכול להשאיר את הנרות דולקים - האם יכול במצבים כאלה להדליק בברכה.
הרב שלמה לוי דין פרוז ומוקף בן יומו בפורים משולש
הרב שלמה לוי משלוח מנות מפירות שביעית
הרב שלמה לוי סדר העדיפויות באכילת מצת מצוה בליל הסדר "אמר רבא: מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן..." (פסחים קח.), ומסבירה הגמ' שמצות אכילת מרור נלמדת מ"על מצות ומרורים יאכלוהו"; ולכן תלויה בקיום מצות הפסח, וממילא בזה"ז, שלא מתקיימת מצות קרבן פסח, גם לא חייבים באכילת מרור מדאורייתא.
הרב שלמה לוי הגדרות ציבור בענייני תפילה
הרב שלמה לוי הלכות יחוד
הרב שלמה לוי הלכות ברכות - חלק ג'
הרב שלמה לוי הלכות ברכות – חלק ג'
הרב שלמה לוי הלכות ברכות - חלק ד'

עמודים