הרב שלמה לוי

הרב שלמה לוי למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, ובשנת תשכ"ט הצטרף לישיבת הר עציון. החל משנת תשל"ד משמש הרב שלמה לוי כר"מ בישיבה, ובמקביל העביר גם שיעורים בישיבת שבי חברון ובישיבת "ברכת משה" שבמעלה אדומים. בשנת תשס"ג יצא לאור ספרו של הרב שלמה לוי, "שערי אורה", על הלכות הנידה והטהרה. כיום עומד הרב שלמה לוי בראש כולל ההלכה בישיבה, מעביר שיעורים בישיבה וב"בית מורשה" שבירושלים, ובמקביל משמש כדיין בבתי הדין לממונות שבאלון שבות..

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שלמה לוי לפנים משורת הדין (שיחה)
הרב שלמה לוי שנות ערלה (שיחה)
הרב שלמה לוי חובת אכילת מצה ומרור בקיאות חולין
הרב שלמה לוי פאנל בנושא הסכם קדם נישואין גט מורכב
הרב שלמה לוי ישיבה בסוכה ימי עיון
הרב שלמה לוי מוקצה מחמת איסור כולל הלכה שבת
הרב שלמה לוי מוקצה מחמת איסור כולל הלכה שבת
הרב שלמה לוי מוקצה מחמת גופו כולל הלכה שבת
הרב שלמה לוי יחוד מוקצב והכנתו לשימוש בשבת כולל הלכה שבת
הרב שלמה לוי ביטול כלי מהיכנו וגרף של רעי כולל הלכה שבת
הרב שלמה לוי שיעורים בימי העיון על דרכו ולזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל - כוח דהיתרא, עקרונות יסוד בשיטתו ההלכתית של הרב עובדיה השיעור עוסק בהצגת ארבע עקרונות עליהם מושתת פסיקתו של הרב עובדיה מפרספקטיבה רחבה יותר: הפסיקה כר' יוסף קארו (דיון על הסתמכותו על המושג 'מרא דאתרא'), ספק ספיקא (הליכתו בתר פסק הרמב`ם, בשונה מהש`ף ומכף החיים), הסתמכות על המנהג (ביטול היחס החיובי למנהגים), והליכה אחר עקרון הפסיקה של ר' יוסף קארו (פסיקה מכללים על בסיס סמכות הפוסקים ולא בתר סברא), והגדרתו את כוח דהיתרא עדיף. . קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב שלמה לוי דין תורה האמנם? האם וכיצד מיושם "חושן משפט" בבתי הדין  מקומו ומעמדו של חושן משפט בימינו, והבשורה שלו למשפט האזרחי. השינויים שעל דין התורה לעשות על מנת להתאים לימינו [דינא דמלכותא דינא, תקנות]. מקרים בהם ראוי לפנות לבית המשפט האזרחי. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב שלמה לוי איסור כריתת עצים שיעורי מוצש
הרב שלמה לוי תקלות במטבח תוכנית הלכה
הרב שלמה לוי רצח גדליה ולארץ לא יכופר תוכנית תנך
הרב שלמה לוי כח דהיתרא
הרב שלמה לוי שיחה לעשרת ימי תשובה
הרב שלמה לוי הדלקה עושה מצוה
הרב שלמה לוי הספד למרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל לאחר דברי פתיחה של הרב גיגי, הרב שלמה החל באפיון כוחו של הרב עובדיה בפסיקה לקולא, כחלק מעמדתו כי ההלכה צריכה להוביל ולהנהיג את הציבור. בהמשך דבריו, הרב שלמה הדגיש שחלק מהותי מכוחו של הרב עובדיה טמון ביכולתו להחזיר לציבור שהלך אחריו את האמון בחכמים ובמנהיגות, אמון שנאבד עם העליה לארץ. הרב ליכטנשטיין התייחס למשמעות הרחבה של החזרת העטרה ליושנה, החזרת התורה למרכז ההוויה היהודית ושינוי התחושה הבסיסית שעולם התורה הולך ונעלם. בהמשך דבריו, הרב התייחס בחוסר הסכמה לחלק ממסריו הרוחניים ופסקיו העקרוניים של הרב עובדיה, אך הדגיש כי הנהגתו הציבורית הייתה בולטת. בסיום דבריו, הרב הדגיש את ייחודו של הרב עובדיה גם מבחינה פוליטית.