הרב שלמה לוי

הרב שלמה לוי למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, ובשנת תשכ"ט הצטרף לישיבת הר עציון. החל משנת תשל"ד משמש הרב שלמה לוי כר"מ בישיבה, ובמקביל העביר גם שיעורים בישיבת שבי חברון ובישיבת "ברכת משה" שבמעלה אדומים. בשנת תשס"ג יצא לאור ספרו של הרב שלמה לוי, "שערי אורה", על הלכות הנידה והטהרה. כיום עומד הרב שלמה לוי בראש כולל ההלכה בישיבה, מעביר שיעורים בישיבה וב"בית מורשה" שבירושלים, ובמקביל משמש כדיין בבתי הדין לממונות שבאלון שבות..

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שלמה לוי לפנים משורת הדין (שיחה)
הרב שלמה לוי שנות ערלה (שיחה)
הרב שלמה לוי חובת אכילת מצה ומרור בקיאות חולין
הרב שלמה לוי פאנל בנושא הסכם קדם נישואין גט מורכב
הרב שלמה לוי דיני חנוכה במקרה שאדם נוסע בליל חנוכה ממקום למקום - היכן הוא צריך להדליק את הנרות? מהי ההגדרה של `בית` לעניין חנוכה? היכן צריך להדליק נרות תלמיד ישיבה? הלכה אורח חיים
הרב שלמה לוי בין אדר א' לאדר ב' הלכה אורח חיים
הרב שלמה לוי קידוש החודש וברכתו "ומכל מקום, נהגו לעמוד בשעת אמירת ראש חודש ביום פלוני דוגמת קידוש החודש שהיה מעומד" הלכה אורח חיים
הרב שלמה לוי מצה עשירה האם ניתן לצאת ידי חובת מצת מצווה במצה עשירה? האם יש הבדל בין מצה שנילושה במי פירות לבין מצה שנילושה בתערובת של מים ומי פירות? הלכה אורח חיים
הרב שלמה לוי בעניין ארבע כוסות האם כל כוס מארבע הכוסות היא מצווה בפני עצמה, או שכל הכוסות הן מצווה אחת? האם צריך לברך על כל כוס וכוס בנפרד? שאלה זו זוקקת דיון בהלכות ארבע כוסות מחד, ובהלכות הפסק בברכות הנהנין מאידך. הלכה אורח חיים
הרב שלמה לוי מצוַת אכילת מצה הציווי המשולש על פסח, מצה ומרור מעלה את השאלה מהו היחס בין מצוות אלו. האם לכל מצווה יש מעמד עצמאי, או שיש מצווה אחת מרכזית והשאר טפילות לה? לשם דיון בשאלה זו, יש לברר האם מצוַת אכילת המצה היא חיוב אחד או חיוב כפול, והאם יוצאים ידי חובת אכילת מצה במצה שאוכלים בתחילת הסדר או במצת האפיקומן. הלכה אורח חיים
הרב שלמה לוי היוצא בשיירא וחמץ שנפלה עליו מפולת הגמרא מבחינה בין חיוב ביעור החמץ של אדם שיוצא מביתו בתוך שלושים יום לפני הפסח ולאדם שיוצא קודם לכן. האם הבחנה זו מצד ביעור חמץ דאוריתא או דרבנן? המאמר דן בסוגיה זו ומתמקד בשיטת רש`י. הלכה אורח חיים
הרב שלמה לוי בקשת צרכים אישיים בברכת שומע תפילה היכן לבקש? איתא במסכת עבודה זרה ז:, דעות שונות של תנאים בענין בקשת צרכיו בתפילה: הלכה אורח חיים
הרב שלמה לוי ישיבה בסוכה ימי עיון
הרב שלמה לוי מוקצה מחמת איסור כולל הלכה שבת
הרב שלמה לוי מוקצה מחמת איסור כולל הלכה שבת
הרב שלמה לוי מוקצה מחמת גופו כולל הלכה שבת
הרב שלמה לוי יחוד מוקצב והכנתו לשימוש בשבת כולל הלכה שבת
הרב שלמה לוי ביטול כלי מהיכנו וגרף של רעי כולל הלכה שבת
הרב שלמה לוי נזקי שכנים האם יש הבדל בין נזק עקיף לבין נזק ישיר? האם אדם יכול למחול לשכנו על דברים מסויימים? מהי `חזקת תשמישין` ומה הקשר בינה לבין היזק ראייה? מהו מעמדו של החוק העירוני במסגרת ההלכה? נושאים בהלכה
הרב שלמה לוי אמירת ברכת חתנים על ידי נשים שאלת השתתפות אישה באמירת ברכה משבע הברכות תחת החופה או בסעודה תלויה בהבנת מעמדן ואופיין של הברכות ובשאלה על מי מוטלת החובה לברכן. נושאים בהלכה
הרב שלמה לוי שואל ומשיב נושא השיעור הוא הקניין `שואל ומשיב`. בשיעור נראה כי יש חשיבות רבה לשאלות שאלות בלימוד סוגיה, ובלעדיהן קשה להבין את הסוגיה כיאות. כמו כן, נבחין בין שני סוגים של שאלות, שיש להן מטרות שונות - האחת היא  ליבון הסוגיה עצמה, והשנייה היא העלאת  נושאים המסתעפים ממנה. קנייני תורה
הרב שלמה לוי שיעורים בימי העיון על דרכו ולזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל - כוח דהיתרא, עקרונות יסוד בשיטתו ההלכתית של הרב עובדיה השיעור עוסק בהצגת ארבע עקרונות עליהם מושתת פסיקתו של הרב עובדיה מפרספקטיבה רחבה יותר: הפסיקה כר' יוסף קארו (דיון על הסתמכותו על המושג 'מרא דאתרא'), ספק ספיקא (הליכתו בתר פסק הרמב`ם, בשונה מהש`ף ומכף החיים), הסתמכות על המנהג (ביטול היחס החיובי למנהגים), והליכה אחר עקרון הפסיקה של ר' יוסף קארו (פסיקה מכללים על בסיס סמכות הפוסקים ולא בתר סברא), והגדרתו את כוח דהיתרא עדיף. . קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב שלמה לוי דין תורה האמנם? האם וכיצד מיושם "חושן משפט" בבתי הדין  מקומו ומעמדו של חושן משפט בימינו, והבשורה שלו למשפט האזרחי. השינויים שעל דין התורה לעשות על מנת להתאים לימינו [דינא דמלכותא דינא, תקנות]. מקרים בהם ראוי לפנות לבית המשפט האזרחי. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב שלמה לוי איסור כריתת עצים שיעורי מוצש
הרב שלמה לוי תקלות במטבח תוכנית הלכה

עמודים