הרב משה ליכטנשטיין

הרב משה ליכטנשטיין למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, והחל את לימודיו בישיבת הר עציון בשנת תשל"ט. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" בחיל השריון, ולאחר מכן זכה ללמוד אצל סבו הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל בישיבת ר' יצחק אלחנן. הרב משה הוסמך לרבנות, וגם סיים תואר בספרות אנגלית באוניברסיטה העברית. החל משנת תשנ"ב משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ בישיבת הר עציון, ובשנים תשנ"ח-תשנ"ט עמד בראש כולל "תורה ציון" בקליבלנד. בשנת תשס"ב יצא לאור ספרו הראשון "ציר וצאן - מנהיגות ומשבר מסבלות מצרים ועד ערבות מואב", ועומד להתפרסם ספר על ההפטרות. כעת משמש הרב משה ליכטנשטיין כר"מ שנה א', כאחראי על תוכנית הכולל הגבוה לעיון בישיבה, ובנוסף גם מלמד שיעור גמרא עיון מתקדם בבית מדרש לנשים במגדל עוז. הרב משה שליט"א הוכתר כראש ישיבה בכ"ט תשרי תשס"ט, ביחד עם אביו הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, הרב יעקב מדן שליט"א והרב ברוך גיגי שליט"א. עם שילובו, הרב עמיטל זצ"ל פרש רשמית מכהונתו כראש ישיבה. הרב משה נשוי לד"ר מיכל ליכטנשטיין ויש להם שלוש בנות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין ההלל - שבח והודאה
הרב משה ליכטנשטיין 23-07: גר או תושב?
הרב משה ליכטנשטיין 23-09: תשובה לתגובה
הרב משה ליכטנשטיין 24-11: פרש רשת לרגלי - עבודת ה' בעידן האינטרנט רב שיח - הרב משה ליכטנשטיין, הרב אמנון בזק, הרב יוקי מאיר
הרב משה ליכטנשטיין זכור לנו ברית אחרונים: מאי יום העצמאות כמה וכמה פנים למשמעותה הדתית של הקמת המדינה בדורנו וליום העצמאות הבא לציין אירוע זה. ברצוננו לעמוד על אחת מן הפנים הללו ולבחון אותה דרך האספקלריא של ימים טובים אחרים שנוסדו בעקבות ארועים היסטוריים בחיי האומה.
הרב משה ליכטנשטיין מאמר הפלאה - תוכן העניינים והקדמה מאמר הפלאה - תוכן העניינים והקדמה, כולל הקדשה
הרב משה ליכטנשטיין 01: מודר הנאה מחבירו "המודר הנאה מחבירו", מושג המוכר לכולנו, הוא מאבני היסוד של מסכת נדרים ונדון בשלל משניות וסוגיות כדבר המובן מאליו. ואולם, בהתבוננות נוספת נגלה שהוא מושג שקשה ביותר להלום לפי דיני נדרים והבנתו טעונה עיון רב.
הרב משה ליכטנשטיין מאמר הזבח - תוכן העניינים והקדמה מאמר הזבח - תוכן העניינים והקדמה, כולל הקדשה
הרב משה ליכטנשטיין 05: זאת תורת הקרבנות אם נתבונן בפרשות ויקרא וצו, נראה שאין הן כוללות באמת את "כלקרבנך", וישנם קרבנות שנעדר מקומם בפרשות הללו.
הרב משה ליכטנשטיין 20: תערובת איסור ואיסור תערובת אם החפץ נתבטל ואינו קיים עוד - אין כאן כלל איסור והוא מותר אף באכילה; ואם עדיין הוא עומד בעינו ולא נתבטל בנפילה לתערובת - איסור ההנאה שבו להיכן הלך?
הרב משה ליכטנשטיין בפיך ובלבבך – שירת נשים ללא קרוב הדעת יש צורך ליצור איזון בין ערכים סותרים ומתנגשים ועל הפוסק לשקול את האיזון העקרוני הראוי ואת היישום הנכון למקומו ושעתו.
הרב משה ליכטנשטיין שירת נשים שירת נשים ללא קירוב הדעת - נימוקים הלכתיים לאסור או להתיר.
הרב משה ליכטנשטיין הגדול והגבור - מכתבו של ראש הישיבה בעקבות הקורונה מכתב של הרב משה בעקבות הנגיף - הופיע לראשונה במקור ראשון, ערב שבת קודש פרשת ויקרא תש"פ
הרב משה ליכטנשטיין כתובת בנים דכרין בזה"ז "תקנו הגאונים בכל הישיבות, שתהיה האשה גובה כתובתה אחרי מות בעלה, אף מן המטלטלין, כדרך שהתקינו לבעל חוב לגבות מן המטלטלין. ופשטה תקנה זו ברוב ישראל. וכן שאר תנאי כתובה כולן ככתובה הן, וישנן במטלטלין כבקרקע. חוץ מכתובת בנין דכרין שלא מצאנו מנהג ירושתן פשוט בכל הישיבות. לפיכך אני אומר מעמידין אותה על דין הגמרא שאין יורשין כתובת אמן אלא מן הקרקע". (רמב"ם, פט"ז ה"ז).
הרב משה ליכטנשטיין עצה הוגנת לו - מראי מקומות לשיעורו של הרב משה ליכטנשטיין - ימי עיון חנוכה תשעח מראי מקומות לשיעורו של הרב משה ליכטנשטיין - ימי עיון חנוכה תשעח
הרב משה ליכטנשטיין 18: סבא רבא
הרב משה ליכטנשטיין 16: לולב וערבה
הרב משה ליכטנשטיין 21: "האי גברא דמסתפינא מיניה, האי גברא דילפינן מיניה"
הרב משה ליכטנשטיין 12: מניין לפיקוח נפש שדוחה את השבת
הרב משה ליכטנשטיין 02: אחת דִבֵּר א-להים - שתים זו שמעתי?
הרב משה ליכטנשטיין 06: יפיפיותו של יפת באהלו של שם - ולא תורתו של שם בביתו של יפת
הרב משה ליכטנשטיין 02: "ותיטב לה' משור פר" - שופר משופר משור פר"
הרב משה ליכטנשטיין 09: "והימים האלה נזכרים ונעשים" - פרסומי ניסא וחידוש הברית בחנוכה ובפורים
הרב משה ליכטנשטיין המגדף פרשת המגדף אינה נראת במקומה, ומתקשרת לפרשת נדב ואביהוא. מיקומה מדגיש את השימוש הנכון בקדושה בכל רמותיה- קדושת ה', קדושת האדם וקדושת המקום
הרב משה ליכטנשטיין הטרגדיה והתיקון מצוות השמיטה נועדה למנוע את הפכית האדם לרכושני, דבר אשר יוביל לנפילה כלכלית, ומתוך כך לאי קיום מצוות.

עמודים