הרב יעקב מדן

הרב יעקב מדן למד בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" שבירושלים, ובשנת תשכ"ח הצטרף למחזור הראשון של ישיבת הר עציון. הוא שירת בצה"ל במסגרת ה"הסדר" בנח"ל מוצנח, ולאחר מכן חזר לישיבה, והחל לשמש בה כר"מ. הוא הוסמך לרבנות בישיבת הר עציון, וכן סיים תואר B.Ed במכללה שבבית וגן ותואר M.A בטורו-קולג'. בשנת תש"ס היה הרב מדן חבר הנהלת בית הספר לגיור של ועדת נאמן, וכן החל לעסוק, ביחד עם פרופ' רות גביזון, בכתיבת אמנה מחודשת ליחסים שבין דתיים וחילוניים ואף זכה עליה בפרס "אבי-חי". כיום משמש הרב מדן כר"מ של בני שיעור ד' בישיבת הר עציון, מלמד תנ"ך ומחשבה בישיבה, ובמכללת הרצוג להכשרת מורים. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב ברוך גיגי שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן במיעוט שינה קנייני תורה
הרב יעקב מדן איש גֹּדֵר גָּדֵר ועמד בפרץ חז"ל מבקרים את נח על כך שלא דאג לאנשי דורו, ולאור דברים אלו קשה להבין כיצד נח מצא חן בעיניו של ה'. הרב מדן מסביר מהי לקיחת אחריות ובמה היא שונה מבקשת רחמים גרידא, ובכך מאיר את ההבדל בין דמותו של נח לאלו של אברהם ומשה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יעקב מדן ואל משפחתי הדרישה היחידה של אברהם מאליעזר ביחס לבחירת אשתו של יצחק נוגעת למשפחתה. הרב יעקב מדן טוען שמאז ועד היום ערך המשפחה הינו אחד מן הערכים המרכזיים בחיים היהודיים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יעקב מדן בין עשיו לדוד ידועים לכולנו מדרשי חז"ל בדבר אופיו השלילי של עשו. הרב מדן מסביר כיצד לדעתו אישיותו של עשיו התעצבה, לנוכח החיים בבית יצחק. מתוך ההשוואה לדוד, עוסק הרב מדן ביחס בין כוח לתביעת צדק. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יעקב מדן חטאם של האבות ותשובתם של השבטים בתחילה קיים עולם ובו ישנו צדיק אחד ואליו מתגלה הקב`ה. מדור השבטים התגלות ה' נעשית לכלל ישראל על אף שאינם תמיד צדיקים מתוך מעבר לעם ובו חטא-תשובה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יעקב מדן התערות בחברה הכללית לאור פעילותו של יוסף אנו עומדים ימים ספורים לאחר ימי החנוכה, אשר מדגישים את הצורך להיזהר מהשפעות זרות – עוד זמן קצר ילכו חלילה צעירים רבים לחגוג את בוא השנה החדשה, את הסילבסטר. עלינו להיות מודעים לפער בין שתי הקיצוניות האלה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יעקב מדן לא תקום ולא תטור לאחר מות אביהם, חששו האחים שיוסף יתנקם בהם, אך יוסף באבירותו נמנע מכך וייחס את המאורעות להשגחה העליונה. הרב יעקב מדן מנתח את תגובתו של יוסף לאור מקרים דומים נוספים בתנ"ך. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יעקב מדן על משמעות הקדושה והשכינה הרב יעקב מדן עוסק בארבע נקודות משמעותיות שהפרשה מזמנת לנו: משמעות הקרבנות, הקדשת הכהנים, היחס בין משכן למקדש ונוכחות השכינה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יעקב מדן שיחה לפרשת פקודי: עם ישראל ולימוד התורה המקדש, או המשכן, כפי שהוא מופיע בפרשתנו פרשת פקודי, עומד במוקד מחלוקת הצדוקים והפרושים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יעקב מדן ואסור להתייאש מיהודי בפרה מתואר חטא מי מריבה, החטא שבגינו לא נכנס משה לארץ - והמדרש מחדד: בתור מנהיג. ננסה לעמוד על משמעות החטא, על רצף התנהגויות של מנהיגים בהיסטוריה היהודית, וללמוד מכך לימינו-אנו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יעקב מדן קנאות קטיעא "הנני נותן לו את בריתי שלום" - אך מדוע נקטעה ה"ו" במילה "שלום"? ננסה לעמוד על מעשהו של פנחס בהקשרו הכללי, ומתוך השוואה למקרים נוספים, ולהבין את מקומה של הקנאות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יעקב מדן אל ירך לבבכם נראה את גישתו המפורסמת של הרמב"ם לציווי, ולעומת זאת את דברי נחמיה לעם. מתוך דברי נחמיה ננסה לבחון את ההתרחשויות הביטחוניות במדינת ישראל, ומה הציווי אומר לנו כיום בשדה הלאומי והבין-לאומי. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יעקב מדן עגלה ערופה ניתן לראות שלושה מתכפרים בעגלה ערופה. יתכן והיא מכפרת על הרוצח שאין יודעים את זהותו. יתכן והיא מכפרת על זקני העיר שלא מנעו את הרצח, ואפשרות שלישית היא ככפרה על החטא עצמו שיש להראות לכולם את הזעזוע מהמקרה- ועל כן המקום בו שפכו את הדם אסור לזריעה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב יעקב מדן אהבה במקום קנאה חז"ל מייחסים לעשו חטאים חמורים – ביניהם גם שלוש העבירות של 'ייהרג ואל יעבור', אך בפשטי המקראות לא נמצאת רשעתו למעט שני מקומות. שיחת ראש הישיבה
הרב יעקב מדן אהבה במקום קנאה חז"ל מייחסים לעשו חטאים חמורים – ביניהם גם שלוש העבירות של 'ייהרג ואל יעבור', אך בפשטי המקראות לא נמצאת רשעתו למעט שני מקומות. שיחת ראש הישיבה
הרב יעקב מדן אהבה במקום קנאה חז"ל מייחסים לעשו חטאים חמורים – ביניהם גם שלוש העבירות של 'ייהרג ואל יעבור', אך בפשטי המקראות לא נמצאת רשעתו למעט שני מקומות. שיחת ראש הישיבה
הרב יעקב מדן עבדי ה' איך יעלה על הדעת שהבקשה מפרעה לאפשר לישראל לזבוח במדבר ולחזור לאחר שלושה ימים הייתה רצינית? שיחת ראש הישיבה
הרב יעקב מדן השמר בנגע הצרעת סוגיית הצרעת רחבה ביותר, ועלינו לעיין מדוע טרחה התורה והקדישה שתי פרשות כדי לפרט בצורה דקדקנית ביותר את סוגי הנגעים השונים ודרכי הטהרה, תוך התעלמות מהחטא שבגינו הצרעת מגיעה. שיחת ראש הישיבה
הרב יעקב מדן מחויבות לברית ללא תנאי (במדבר ט"ו, כז-לא) - התורה מתארת כאן שני קצוות של קשת החוטאים: ישנו החוטא בשגגה, שמביא קרבן; וישנו החוטא 'להכעיס', ביד רמה, המפר את מצוות ה' כאידיאולוגיה, שחייב כרת. שיחת ראש הישיבה
הרב יעקב מדן מחויבות לברית ללא תנאי (במדבר ט"ו, כז-לא) - התורה מתארת כאן שני קצוות של קשת החוטאים: ישנו החוטא בשגגה, שמביא קרבן; וישנו החוטא 'להכעיס', ביד רמה, המפר את מצוות ה' כאידיאולוגיה, שחייב כרת. שיחת ראש הישיבה
הרב יעקב מדן הבחירה בשבט לוי השבט הדומיננטי ביותר בספר שמות הינו שבט לוי - החל ממשה ואהרן וכלה בעמידתם האיתנה במעשה העגל שבט לוי, אשר הובילה לבחירתם לשרת את ה'. מה ייחודו של שבט לוי? על כך עומד הרב מדן בשיחה זו.
הרב יעקב מדן כבר הקדימו שקליהם לשקליך מהו הנגף עליו מדובר בתחילת פרשת כי תשא, ומדוע הוא יובא על עמ`י אם הם לא יימנו כמו שמצווה הקב`ה? מדוע מתו במפקד בימי דוד שבעים אלף איש? האם היה זה מניין העם או מפקד צבאי? לאורך כל התנ`ך נראה שהמפקדים באים בהקשר צבאי. אך מה רע בזה? הקב`ה מעניש את דוד כי בעוד שהוא מתכונן לכבוש את העולם, ישנו חלק בירושלים שעדיין לא בידיו וזהו מקום המקדש. כך גם לגבי מרדכי שהיה בכיר בצבאו של אחשוורוש, אך לא דאג לבניין המקדש. אך מסופר שישראל תרמו שקלים לבית המקדש בתקופה זו, כלומר הם החלו לעזור בבניין המקדש. כך גם בפרשתנו, משה מונה את בנ`י לשם בניית המשכן,
הרב יעקב מדן מקומה של עבודת הקרבנות בחיינו עיקר תמונת המשכן העולה מספר ויקרא היא של בית קורבנות. הרב מדן טוען כי אף באחרית הימים, לפחות בתחילת הדרך, תשוב עבודת הקורבנות, ומתוך כך מנסה להראות כיצד היא אף קשורה לחיינו.
הרב יעקב מדן 24-02: הפטרת השבת שבעשרת ימי תשובה
הרב יעקב מדן 24-13: ה'הסדר' לאן? רב שיח - הרב יעקב מדן, הרב שלמה ברין, רמי הופנברג (מנחה)

עמודים