איתמר ניצן
מרצה כותרת תקציר סידרה
איתמר ניצן אומד לנזיקין ופטור אונס בחובל הגמרא קובעת כי יש אומר לנזיקין. כלומר, במידה והחפץ או המכה לא היו יכולים לגרום לנזק שנגרם, המזיק פטור מלשלם. על מה מבוסס פטור זה? האם הדבר נובע מהבנה כי מדובר באונס, או מכיון שאיננו מייחסים את המעשה למזיק? האם ישנו דין של אומד בנזיקין במשפט הכללי? בשבתך בביתך בבא קמא
איתמר ניצן פרשת קֹרח: משלוחי דרחמנא לשלוחי דידן