הרב יהודה עמיטל

מייסדה של ישיבת הר עציון – הרב יהודה עמיטל זצ"ל – שהלך לעולמו בתמוז תש"ע, הטביע חותם ייחודי בעולם הציונות הדתית, של שילוב שכל ורגש, של כנות ואמתיות בעבודת ה' ושל ציונות דתית לכתחילה. קראו עוד

 

מבחר מאמרים מרכזיים

 

עוד מתורת הרב עמיטל זצ"ל

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל היחס ל'טבעי' בדורנו, שבו הפלורליזם והליברליזם הסוחף משוקעים כל כך עמוק בתרבות, עלינו לזכור את מעשה הקנאה של פינחס.
הרב יהודה עמיטל קול השופר ושעבוד הלב מדוע לא תוקעים בראש השנה שחל בשבת - הרי זאת בקשה מפורשת של הקב"ה שכך יעלו זכרונות? בתוך המשניות העוסקות בהלכות תקיעות שופר ישנה המשנה של "וכי ידיו של משה". מדוע היא שם? לומר לך- שכך גם השופר. מטרת השופר היא לסייע לכוונה ולא להיות עיקר הכוונה בראש השנה. שעבוד הלב אינו תלוי בשופר אלא בכוונת הלב המלאה.
הרב יהודה עמיטל 23-01: יוצאין מפרנס לפרנס יצא לאור בתשס"ח
הרב יהודה עמיטל בין התחברות למחויבות חמש שיחות על תורה, נוער וחינוך
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים קובץ זה רואה אור לבקשתם של חברים ותלמידים, אשר המגע היום יומי אתם נותק עם המלחמה ושירותם הצבאי הממושך. מבקשים הם דברים שבכתב, העוסקים במשמעותם של המאורעות ובתהליכי הגאולה, ועם זאת קלים לעיון. קשה לסרב לבקשתם של אנשים העומדים בחזית. כך יוצאים הדברים לאור, אף על פי שאין הם בחינת משנה סדורה. הקובץ כולל דברים שנאמרו בעקבות מלחמת יום-הכיפורים, כשמצורפים להם דברים שנכתבו ונאמרו בעשרים וחמשת השנים האחרונות, מאז קום המדינה.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: למשמעותה של מלחמת יום הכיפורים אדם מישראל, המאמין כי מאורעות הנוגעים לחיי עם ישראל מכוונים בידי ההשגחה העליונה, טבעי לו שישאל מה פשרם ומה משמעותם.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: אל תירא ישראל כי אתך אני שאלה גדולה מעסיקה היום את הציבור בישראל, לוחמים ואנשי העורף כאחד. האם מלחמת יום הכיפורים, וכל הכרוך בה הוא בעל משמעות לעתיד הרחוק.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: ציונות של גאולה המועקה והמבוכה שבאו בעקבות מלחמת יום הכיפורים חשפו למעשה משבר עמוק. זהו משברו של עצם הרעיון הציוני בתפישתו ההרצלאית.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: עם תלמידים בחזית קריאות טלפוניות באמצע הלילה מטעם ענף ההסברה והרבנות הצבאית הזעיקו אותנו, מספר ראשי ישיבות. "החבר'ה רוצים לראות אתכם", נאמר לנו. עלינו ומצאנו אותם באחד החניונים העורפיים, בין קרב לקרב. נחים קצת, ומטפלים בטאנקים.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: אמונים "ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו". "'אין כאל ישורון' רוכב שמים בעזרך'. ר' ברכיה בר סימון אמר אין כאל ומי כאל ישורון ישראל סבא. מה הקב"ה כתוב בו 'ונשגב ד' לבדו' אף יעקב 'ויותר יעקב לבדו'" (רבה וישלח).
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: עיון במדרשות הרמב"ם, בהלכות מלכים פרק שביעי הלכה טו, כותב: "ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה ישען על מקוה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל יחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו ולא יירא, ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו אלא ימחה זכרונם מלבו ויפנה מכל דבר למלחמה.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: בפעמי הגאולה "לד' הישועה על עמר ברכתך סלה". כשהקב"ה מביא ישועה - חובתו של ישראל לברך.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: כי דיליתני "אבל פעם יוצץ לנו האמת עד שנחשבנו יום, ואחר כר יעלימוהו הטבעים והמנהגים עד שנשוב בליל חשוך קרוב למה שהיינו תחילה, ונהיה כמל שיבריק עליו הברק פעם אחר פעם והוא בליל חזק החשך" (מורה נבוכים, פתיחה).
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: מעיינה של ירושלים זה היום עשה ד' נגילה ונשמחה בו. ביום זה, יום כ"ח אייר, אנו חוגגים את חג שחרורה של ירושלים, את איחודה מחדש לעיר שחוברה לה יחדיו. אנו מזכירים את ירושלים ומדברים על ירושלים, אר למעשה אנו מתכוונים לבל אותה מערכת מופלאה של תשועות ונצחונות שזכינו להם במלחמת ששת הימים.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: דור מחפש את זהותו לכשנשתחרר ממוסכמות שמלפני מספר שנים ונתבונן מחדש בדמותו של דורנו זה כמו שהוא מתגלה לעינינו אחרי מלחמת ששת הימים, דומה שלא נגזים אם נגדיר אותו כדור המחפש את זהותו. "מי אנחנו" ו"מה אנחנו", שאלות אלו חדלו להיות שאלות תיאורטיות גרידא, שאלות שמקומן בתחום הדיון הפילוסופי ותו לא.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: לדרכו של החייל הדתי במלחמת הקוממיות לא בסופה דרכנו ובסערה לא הלכנו. צנועות ושקטות הן הנתיבות בהן צעדנו. אך צעדנו באומץ, כי אכן לגדולות היו עינינו.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: הראי"ה קוק לדורנו "מעשי שטן או מעשי אלהינו?" כך נוסחה השאלה עוד לפני ארבעים שנה. היה זה הד"ר יצחק ברויאר ז"ל, אשר הציג את השאלה בנוסחה החריף הזה ביחס להצהרת בלפור.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: מבוכתו הרוחנית של הדור בתפישתו של הרב הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק, אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה, אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חכמה. (ערפלי טהר)
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: סגולת ישראל והשפעתה על החיים רעיון סגולת ישראל משמש אבן יסוד במשנתו המחשבתית של מרן הרב ז"ל, ברובי תורתו המפוזרים בספריו ומאמריו הרבים. הבנתו והבהרתו פותחות פתח להבנת פרקים רבים ממשנתו.
הרב יהודה עמיטל רסיסי טל: תוכן העניינים והקדמה רסיסי טל: חידושים, ביאורים ובירורים בעניינים שונים בהלכה
הרב יהודה עמיטל רסיסי טל: א. בעניין כניסת ישראל לברית וענייני גרות בשלשה דברים נכנסו ישראל לברית, במילה וטבילה וקרבן.
הרב יהודה עמיטל רסיסי טל: ב. בעניין קריאת שמע - בשכבך ובקומך הרמב"ם והרמב"ן נחלקו אם קריאת שמע פעמיים ביום זו מצוה אחת או שתי מצוות.
הרב יהודה עמיטל רסיסי טל: ג. בעניין מלחמה בשבת הגמרא במסכת שבת (יט ע"א) מביאה ברייתא: "תנו רבנן: אין צרין על עיירות של נכרים פחות משלשה ימים קודם לשבת, ואם התחילו אין מפסיקין. וכן היה - שמאי אומר: עד רדתה אפילו בשבת".
הרב יהודה עמיטל רסיסי טל: ד. בעניין טפלה בהוצאה שנינו במשנה בשבת (דף צג ע"ב): המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי פטור אף על הכלי שהכלי טפלה לו את החי במטה פטור אף על המטה שהמטה טפלה לו".
הרב יהודה עמיטל רסיסי טל: ה. בעניין בעור חמץ ומצות מילה שנינו במסכת פסחים (דף מט ע"א): ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו, ולאכול סעודת אירוסין בבית חמיו, ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו. אם יכול לחזור ולבער ולחזור למצותו יחזור ויבער, ואם - לאו מבטלו בלבו.

עמודים