הרב יהודה עמיטל

מייסדה של ישיבת הר עציון – הרב יהודה עמיטל זצ"ל – שהלך לעולמו בתמוז תש"ע, הטביע חותם ייחודי בעולם הציונות הדתית, של שילוב שכל ורגש, של כנות ואמתיות בעבודת ה' ושל ציונות דתית לכתחילה. קראו עוד

 

מבחר מאמרים מרכזיים

 

עוד מתורת הרב עמיטל זצ"ל

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: עם תלמידים בחזית קריאות טלפוניות באמצע הלילה מטעם ענף ההסברה והרבנות הצבאית הזעיקו אותנו, מספר ראשי ישיבות. "החבר'ה רוצים לראות אתכם", נאמר לנו. עלינו ומצאנו אותם באחד החניונים העורפיים, בין קרב לקרב. נחים קצת, ומטפלים בטאנקים.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: אמונים "ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו". "'אין כאל ישורון' רוכב שמים בעזרך'. ר' ברכיה בר סימון אמר אין כאל ומי כאל ישורון ישראל סבא. מה הקב"ה כתוב בו 'ונשגב ד' לבדו' אף יעקב 'ויותר יעקב לבדו'" (רבה וישלח).
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: עיון במדרשות הרמב"ם, בהלכות מלכים פרק שביעי הלכה טו, כותב: "ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה ישען על מקוה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל יחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו ולא יירא, ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו אלא ימחה זכרונם מלבו ויפנה מכל דבר למלחמה.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: בפעמי הגאולה "לד' הישועה על עמר ברכתך סלה". כשהקב"ה מביא ישועה - חובתו של ישראל לברך.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: כי דיליתני "אבל פעם יוצץ לנו האמת עד שנחשבנו יום, ואחר כר יעלימוהו הטבעים והמנהגים עד שנשוב בליל חשוך קרוב למה שהיינו תחילה, ונהיה כמל שיבריק עליו הברק פעם אחר פעם והוא בליל חזק החשך" (מורה נבוכים, פתיחה).
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: מעיינה של ירושלים זה היום עשה ד' נגילה ונשמחה בו. ביום זה, יום כ"ח אייר, אנו חוגגים את חג שחרורה של ירושלים, את איחודה מחדש לעיר שחוברה לה יחדיו. אנו מזכירים את ירושלים ומדברים על ירושלים, אר למעשה אנו מתכוונים לבל אותה מערכת מופלאה של תשועות ונצחונות שזכינו להם במלחמת ששת הימים.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: דור מחפש את זהותו לכשנשתחרר ממוסכמות שמלפני מספר שנים ונתבונן מחדש בדמותו של דורנו זה כמו שהוא מתגלה לעינינו אחרי מלחמת ששת הימים, דומה שלא נגזים אם נגדיר אותו כדור המחפש את זהותו. "מי אנחנו" ו"מה אנחנו", שאלות אלו חדלו להיות שאלות תיאורטיות גרידא, שאלות שמקומן בתחום הדיון הפילוסופי ותו לא.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: לדרכו של החייל הדתי במלחמת הקוממיות לא בסופה דרכנו ובסערה לא הלכנו. צנועות ושקטות הן הנתיבות בהן צעדנו. אך צעדנו באומץ, כי אכן לגדולות היו עינינו.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: הראי"ה קוק לדורנו "מעשי שטן או מעשי אלהינו?" כך נוסחה השאלה עוד לפני ארבעים שנה. היה זה הד"ר יצחק ברויאר ז"ל, אשר הציג את השאלה בנוסחה החריף הזה ביחס להצהרת בלפור.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: מבוכתו הרוחנית של הדור בתפישתו של הרב הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק, אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה, אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חכמה. (ערפלי טהר)
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: סגולת ישראל והשפעתה על החיים רעיון סגולת ישראל משמש אבן יסוד במשנתו המחשבתית של מרן הרב ז"ל, ברובי תורתו המפוזרים בספריו ומאמריו הרבים. הבנתו והבהרתו פותחות פתח להבנת פרקים רבים ממשנתו.
הרב יהודה עמיטל קול יהודה אמרות והגיונות, לקוטות ופרפראות ממשנתו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל
הרב יהודה עמיטל 19: פצחו ורננו יחדיו חרבות ירושלים הרב עמיטל זצ"ל מתעלה מעל לתקינות הפוליטית, שב ומדגיש את "הנצח זו ירושלים", את המשב המיסטי שמניד בנו שחרור ירושלים ומאפשר לנו להביט בעיניים רעננות על המציאות, ולמצוא בירושלים את המשען היהודי שלנו, אך גם את העתיד האוניברסלי "כי מציון תצא תורה". הוא משתף בחוויותיו האישיות ממלחמת ששת הימים, ומתוך כך עומד על סודה של ירושלים - "ביחס לירושלים מיסטיקה היא רציונאל, סתיר זה גליא, סתום זה נגלה". הממד הרוחני של ירושלים מתגלה מעבר לרובד של יום העצמאות שמתגלה במדינת ישראל כולה.
הרב יהודה עמיטל 01: חשבון נפש יצא לאור בטבת תשנ"ו
הרב יהודה עמיטל "משפטי ה' אמת, צדקו יחדו"
הרב יהודה עמיטל 16: התמודדות ואתגר במציאות חדשה
הרב יהודה עמיטל 18: לשמוע קול בכיו של תינוק
הרב יהודה עמיטל 01: אחדות ומחלוקת
הרב יהודה עמיטל 09: קנאת ה'
הרב יהודה עמיטל 16: "זה היום עשה ה' - נגילה ונשמחה בו"
הרב יהודה עמיטל 17: על המתירנות וספיחיה
הרב יהודה עמיטל 15: "אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך"
הרב יהודה עמיטל 14: משמעותה של משנת הרב לדורנו
הרב יהודה עמיטל 06: פתחיו של אלול צריך להתחזק גם באמונה, כמאמר רבותינו ז"ל: "פתחו לי פתח כפתחו של מחט". די בפתחו של מחט, "ואני אפתח לכם כפתחו של אולם".
הרב יהודה עמיטל 14: י"ג מידות של רחמים

עמודים