הרב אוהד פיקסלר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוהד פיקסלר ספיחים כאשר מעיינים בפסוקים המתארים את איסורי השביעית, אנו מוצאים כי אמנם אסור לעבוד בקרקע בשביעית אך אין איסור לאכול את פירות הארץ. למרות זאת אנו מוצאים שהלכה למעשה ישנו איסור לאכול את התבואה ואת גידולי השדה גם במידה ולא נעשתה עבודה בשביעית. איסור זה נובע מדין 'ספיחים'. בשיעור זה ננסה לסקור בקצרה את מקורות האיסור, את שיטת הרמב"ם בנושא ואת ההשלכות ההלכתיות לימינו. נעמוד על מחלוקת הגרש"ז אוירבעך ותלמידי החזון איש בביאור שיטת הר"ש הרמב"ם והרמב"ן באיסור ספיחים, ובקולא שהובאה בשם החזו"א בעניין שדות גדולים ובעניין גידולים שהחלו בשנה השישית. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר קדושת ירושלים נעסוק בביאור מחלוקת הרמב"ם והראב"ד ביחס לקדושת ירושלים והמקדש – 'קדושה ראשונה האם קידשה לשעתה או קידשה לעתיד לבוא'. נעסוק בביאור ר' חיים מבריסק ובביאור הרב קוק למחלוקת זו. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר ארון העדות ארון העדות מסמל את מרכז בית המקדש. לוחות הברית הטמונים בו, העובדה שאין בו עבודה פונקציונאלית מעבודת המקדש והימצאותו בתוך קודש הקדשים נותנים לו מעמד מיוחד. בשיעור זה נסקור מספר הלכות ועקרונות שעולים בהקשר של הארון בדברי הרמב"ם ונבחן לאור כך יסודות במהות בבית המקדש ובמה שהארון מסמל. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר כוהנים ובגדי כהונה הרמב"ם מבין שיש קדושה מיוחדת בכוהנים בעקבות בחירתם על ידי ה', ותוקפה מהתורה. התוספות חולקים על הבנה זו, וסוברים שהקדימות היא מדרבנן ולא מהתורה... בשבתך
הרב אוהד פיקסלר בית חוניו בשיעור זה נעסוק בבית חוניו, מקום אשר הוקם במצרים ובו הקריבו קרבנות לה' בימי בית שני. נסקור את המסורות לגבי נסיבות הקמתו, ונראה את יחס חז"ל אליו ואת הבעיות ההלכתיות שהוא מעורר. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר "ממחרת השבת" בשיעור זה נעסוק במחלוקת הפרושים והבייתוסים בשאלת פירוש המילה "השבת" אשר מופיעה בביטוי "ממחרת השבת" (ויקרא, כ"ג, טו) לגבי ספירת העומר וקצירת העומר. השיעור יתמקד בסוגיית הגמרא בעניין (מנחות סה. - סו.) ובדברי הרמב"ם בנושא. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר ספירת העומר בשיעור זה נעסוק במספר נקודות בנוגע לספירת העומר לאור דברי הרמב"ם בנושא: תוקף המצווה בימינו, ספירה בלילה, חיוב נשים בספירת העומר ומצווה אחת לכל הספירה או מצווה בכל יום. בסוף השיעור נתמקד במטרת הספירה ובמהותה. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר פסח שני בשיעור השבוע נעיין בשאלה האם פסח שני הוא תשלומים לפסח ראשון או שמא זוהי מצווה עצמאית. נפתח את השיעור בעיון במשמעות קרבן פסח, ולאור זאת נבחן את היחס לפסח שני. בהמשך השיעור נעסוק במספר נקודות נוספות הקשורות לפסח שני. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר פר העלם דבר של ציבור בשיעור זה נעסוק בפר העלם דבר של ציבור: מקרים שונים בהם בית חברי דין הגדול הורו הלכה מוטעית והציבור טעה בעקבות כך. בחלק מן המקרים בית הדין צריך להביא קרבן חטאת - פר העלם דבר של ציבור - ואילו האנשים שצייתו לבית הדין פטורים מקרבן. נתמקד בכמה נקודות בנושא לאור מספר עקרונות המופיעים בשיעוריו של הרב ליכטנשטיין על המסכת. נדון במשמעות העונש על עבירה בשוגג, הוראת שוגג של בית דין הגדול ורב מן השורה, וכן נעסוק ביחס שבין היחיד לבין הציבור. נראה כי ההבנות השונות בסוגיה קשורות לשאלה האם הפטור של היחיד קשור לחובת הקרבת פר העלם דבר. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר פרה אדומה בשיעור זה נעסוק בפרה אדומה ונתמקד בעיקר בשאלה האם ניתן לראות בה חלק מן ה'קדשים', ואם כן – אילו קדשים. שאלה דומה עולה לגבי עגלה ערופה ושעיר המשתלח, ובמהלך השיעור נעסוק גם בשלושה חריגים אלו ובמשמעות העולה מכך לגבי האופי הכפול שלהם. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר מצורע בשיעור זה נבחן מספר הלכות הקשורות לדיני מצורע. תחילה נתמקד בחשיבות תפקיד הכהן בעצם טומאת הצרעת ובטומאת ביאה של מצורע, ונראה כי טומאת הצרעת חורגת ושונה משאר הטומאות. בסוף השיעור נעסוק בשאלת הצרעת בימינו. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר טומאת ידיים ונטילת ידיים אנו נוטלים ידיים פעמים רבות בכל יום. בשיעור זה נעסוק בסוגים השונים של נטילות הידיים, בשאלה מתי הן נתקנו וביחס בין הנטילות השונות. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר דיני כלי זכוכית וכלי פלסטיק בשיעור השבוע נבחן את דיני כלי זכוכית בהלכות טומאה וטהרה וכן בתחומים הלכתיים נוספים - כשרות וטבילת כלים. לאחר מכן, נעסוק בקצרה, לאור דיונים אלו, בדיני כלי פלסטיק באותם תחומים. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר תקנות יהושע בן נון הרמב"ם מקדיש את רוב פרק ה' בהלכות נזקי ממון לתיאור תקנות יהושע בן נון, אשר על פי המוסרת תוקנו בכניסה לארץ ישראל. בתחילת השיעור נביא בקצרה חלק מהתקנות, ולאחר מכן נדון במשמעות תקנות אלו בעבר ובהווה. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר עין תחת עין- ממון? בשיעור השבוע נעיין בשיטות התנאים במדרשי ההלכה וכן בדברי הראשונים והאחרונים בנושא "עין תחת עין - ממון" וננסה למתוח קווים מנחים עבור שיטות שונות אשר מתמודדות עם הלכה זו. בעקבות כך נדון בשיטתו הייחודית של הרמב"ם בעניין, כפי שעולה משילוב דבריו בכתביו השונים. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר השבת אבדה בשיעור זה נעסוק במספר יסודות בדיני השבת אבדה. הסוגיות המרכזיות בנושא זה נמצאות בפרק שני במסכת בבא מציעא, ובמהלך השיעור נתמקד במספר היבטים שעולים סביב פסיקות הרמב"ם בהלכות גזלה ואבדה. בסיום השיעור נשווה בין דיני השבת אבדה לבין מצוות פריקה וטעינה אשר נידונה גם כן בפרק שני במסכת בבא מציעא. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר איסור אונאה בשיעור השבוע נעסוק באיסור אונאה, אשר מוזכר לראשונה בתורה בפרשת בהר (ויקרא, כ"ה, יד - יז) ונידון בגמרא בפרק רביעי במסכת בבא מציעא (מט: והלאה). בשיעור זה נעסוק במספר יסודות העוסקים בדין אונאת ממון, נעמוד על משמעות האיסור ונבחן את יישומו בעולם המודרני. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר מנהג מבטל הלכה המנהג תופס מקום מרכזי בדיני ממונות, ובמקרים רבים ההלכה מבכרת את המנהג על פני שורת הדין. בשיעור זה נעסוק בתופעה זו ונתמקד בכללים "הכל כמנהג המדינה" ו"מנהג מבטל הלכה". נבחן את גבולות הכללים (בדיני ממונות ובשאר תחומי התורה), גדריהם ומשמעותיהם. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר הלכות עבדים כאשר אנחנו לומדים הלכות עבדים אנו עומדים בפני קושי בעצם העיסוק התורני בהלכות אלו: עולם העבדות כה רחוק מאתנו ונראה בעיננו כאינו מוסרי, כך שקשה לקבל את העובדה שהתורה התירה זאת. בשיעור זה נבחן את היחס להלכות עבדים ולאור כך נלמד את פרשיות התורה ופסקי ההלכה המובאים ברמב"ם. זאת, תוך התמקדות בפן המוסרי של העבדות. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר מבוא להלכות ריבית השאלות הבסיסיות בנוגע לאיסור ריבית הן מהו טעם האיסור, ומדוע עסקה אשר נחתמה בהסכמת שני הצדדים אסורה. בתחילת השיעור נעסוק בשאלות אלו, ובעקבות כך נבחן את אופי האיסור וכיצד הדבר בא לידי ביטוי מבחינה הלכתית. בהמשך, נבחן את הבנת הרמב"ם בנוגע לשאלות אלו. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר מינוי דיינים ובתי דין וסמכויותיהם שיעור זה מהווה הקדמה ללימוד הלכות סנהדרין. תחילה נעסוק במצוות מינוי דיינים ושוטרים ובמעמד בתי הדין השונים. לאחר מכן נעיין בשאלת מקומם של בתי הדין וההלכה במדינת ישראל. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר היסוד המשותף לנישואין ולאבלות בשיעור זה נעסוק בקשר הלכתי ומחשבתי מפתיע שקיים בין שני תחומים שנראים, במבט ראשון, כזרים זה לזה - אבלות ונישואין. בחלקו הראשון של השיעור נציג את הקשר, ונבחן כיצד הוא בא לידי ביטוי בהלכות ובדיונים בהם שני התחומים נכרכו יחדיו. בחלק השני נציע מספר הבנות לקשר זה, ונראה מה ניתן ללמוד ממנו. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר גר תושב, חסיד אומות העולם וחכם אומות העולם בהלכות מלכים ומלחמותיהם הרמב"ם דן בשאלת יחסי ישראל ואומות העולם, וזאת לאור הלכות גיור. אולם, דבריו שם עומדים בסתירה, לכאורה, לדבריו במקומות אחרים, ובשיעור זה נעסוק ביישוב הסתירה ובהסבר שיטת הרמב"ם. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר הקדמה למשנה תורה ספר משנה תורה שונה בהיקפו ובאופי כתיבתו מרוב כתבי הספרות התורנית שלאחר חתימת התלמוד. הרמב"ם כתב חיבור מקיף העומד בפני עצמו ובעל לשון וסגנון מקוריים, אשר הכולל בתוכו את כל תחומי התורה ההלכתיים. במסגרת שיעור זה נעיר על מספר נקודות הנוגעות לחידוש בכתיבת הספר ולמספר פולמוסים שהוא עורר. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר בין הלכה לבין פילוסופיה - הקדמה לספר המדע הרמב"ם קישר בכל כתביו במהלך חייו בין עולם ההלכה לבין עולם המחשבה והפילוסופיה, ובשיעור זה נתמקד בכמה היבטים של שילוב זה. ראשית נראה את החשיבות שהרמב"ם יחס לכך, ולאחר מכן נצביע על ההבדל שבין "ידיעה" לבין "אמונה" על פי הרמב"ם. לבסוף נסביר מדוע על פי הרמב"ם הלכות דעות הן חלק אינטגראלי ממשנה תורה ומההלכה. בשבתך

עמודים