הרב אוהד פיקסלר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוהד פיקסלר תחילת זמן שחרית בשיעור זה נעסוק בזמן תחילת תפילת שחרית, ובעיקר באפשרות להתפלל בין זמן 'משיכיר' ועד זמן הנץ החמה. אנשים המעוניינים להימנע מפקקים או כאלו הצריכים להגיע בשעה קבועה לעבודתם או המטפלים בילדיהם בבוקר, נאלצים להתפלל לפני הנץ החמה. בשיעור זה נראה את דעת הרמב"ם בנושא ואת פסיקת ההלכה. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר תפילות וקרבנות - ראשי פרקים בשיעור זה נבחן במבט כולל את הקשר ההלכתי בין דיני הקרבנות לבין דיני תפילה, וזאת על ידי עיון בזמני התפילות ובעקרונות נוספים הקשורים לנדבה וחובה. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר שרטוט ועיבוד לשמה בסת"ם הרמב"ם פסק שספר תורה ומזוזה צריכים שרטוט (סימון של השורות) ותפילין לא (הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה, א', יב), וכן הוא פסק שספר תורה ותפילין צריכים עיבוד של העור לשמה (לשם המצווה) אך מזוזה לא (שם, יא). בשיעור זה נתמקד בהלכות אלו. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר ברכה על מנהג בשיעור זה נעסוק בשאלת ברכה על מנהג. נבחן את שיטת הרמב"ם בנושא ברכה שאינה צריכה, ברכה לבטלה וברכה על מנהג. לאחר מכן נבחן את פסיקות השו"ע בנושא, וננסה להבין את שיטתו. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר עירוב בערים הגדולות רוב היהודים בישראל מטלטלים בשבת ללא נקיפות מצפון בזכות ה"עירוב" שקיים כמעט בכל מקום. נקודות המוצא ההלכתיות עליהן נסמך העירוב הן שללא שישים רבוא (שש מאות אלף) אנשים אין רשות הרבים מן התורה ובנוסף לכך שצורת הפתח נחשבת כמחיצה. בשיעור זה נבחן הנחות אלו, בעיקר לאור שיטת הרמב"ם בנושא. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר טלטול פחות מד' אמות אחד מאבות המלאכה בשבת הוא טלטול, ואחד מאופני החיוב (סקילה או קרבן) הוא טלטול של ארבע אמות ברשות הרבים. הרמב"ם מזכיר מספר פעמים בהלכות שבת את האפשרות לטלטל "פחות פחות מד' אמות", דהיינו טלטול של פחות מארבע אמות, עצירה, טלטול נוסף של פחות מארבע אמות וחוזר חלילה. ברור שבמקרה זה אין חיוב, ובשיעור זה נבחן את שיטת הרמב"ם בנוגע לטלטול באופן זה. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר פתיחה למסכת קידושין בשיעור זה נעיין בשאלה הלכתית אשר רלוונטית בימינו אך הרמב"ם לא עסק בה ישירות - המעמד ההלכתי של נישואין אזרחיים. תחילה נעסוק במשמעות הנישואין באומות העולם ובישראל, ולאור כך נעיין במשמעות ההלכה הראשונה בהלכות אישות. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר קידושי כסף המשנה הראשונה במסכת קידושין קובעת כי האישה נקנית בשלושה דרכים - כסף, שטר וביאה. מהו קניין כסף? האם קניין זה דומה לקניין רכוש? בשיעור זה נעסוק בשאלה זו, לאור סוגיית קידושי חליפין (ג. - ג:). בשבתך
הרב אוהד פיקסלר קידושין בחופה ודרכי הקידושין בשיעור זה נעסוק בסוגיית "חופה קונה" (ה. - ה:), ונתמקד בשתי שאלות. הראשונה עומדת בבסיס השאלה האם חופה קונה, והיא מהות החופה. השנייה היא היחס בין שלושת דרכי הקידושין, כסף שטר וביאה. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר תוקף קידושי כסף ומשמעות "דברי סופרים" בשיטת הרמב"ם בעקבות דברי הרמב"ם בראשית הלכות אישות בנוגע לקידושי כסף, התעורר דיון אשר חורג ממסגרת דיני קידושין ואשר נוגע לתוקף של דרשות חז"ל. בשיעור זה נעיין בדברי הרמב"ם בנוגע לתוקף קידושי כסף, ובדבריו במקומות נוספים לגבי דרשות חז"ל. לאחר מכן נציג את הקווים כלליים של שתי גישות פרשניות לדברי הרמב"ם, נבחן אותן ואת ההשלכות המחשבתיות הנגזרות מהן, ונציע את הנראה לענ"ד. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר נתינה ואמירה בקידושין בשיעור זה נתמקד בתפקידי האמירה והנתינה בקידושין, ובשאלות האם פעולות אלו יכולות להתבצע על ידי האישה. בסוף השיעור נעסוק בקצרה באפשרות ל"החלפת טבעות". בשבתך
הרב אוהד פיקסלר עבד עברי המשנה השנייה בפרק ראשון במסכת קידושין עוסקת בדיני עבד עברי. בשיעור זה נבחן את מעמדו של עבד עברי לאור סוגיית הגמרא ופרשיות התורה. לאחר מכן נדון במצוות הענקה ובקשר בינה לבין מעמד העבד. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר אשת יפת תואר מחלוקות בין האמוראים ובין הראשונים בנוגע להלכות שונות בדיני 'אשת יפת תואר' חושפים בפנינו גישות שונות לגבי ההתמודדות הרצויה עם יצר הרע וכיצד והאם יש לשלב התמודדות זו אל תוך ההלכה. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר מצוות התלויות בארץ השיעור עוסק בהגדרת המינוח 'מצוות התלויות בארץ' ובוחן את היקפו ומשמעותו ההלכתית בשבתך
הרב אוהד פיקסלר תלמוד ומעשה (א) דיון הגמרא האם 'תלמוד גדול' או 'מעשה גדול', מספק לנו הזדמנות נדירה לדיון מפורש בערכים המופיע בחז"ל ובראשונים. בשיעור זה נדון במשמעות הפשוטה של דיון זה. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר תלמוד ומעשה (ב) שיעור זה הינו שיעור המשך ליחס שבין תלמוד ובין מעשה. השיעור עוסק ביחס בין פסיקת הלכה מתוך עיון בתלמוד ובפוסקים ובין הוראה הלכתית המסתמכת על תקדים הלכתי וספרי פסיקה מקובלים. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר תלמוד ומעשה (ג) בשיעור זה נסיים את העיסוק ביחס שבין התלמוד והמעשה, בין פסיקה הנובעת מעיון במקורות ובין הוראה הלכתית לאור ספרי הפסיקה המקובלות. בשיעור נעיין בשתי דוגמאות מעולם השו"ת העולות הלכה למעשה גם בימינו. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר חזקות אצל חז"ל דינים רבים ברחבי הש"ס קשורים בצורות שונות לנושא החזקות שקבעו חז"ל. ואולם, פעמים רבות נראה כי חזקות אלו מבוססות על הנחות מציאותיות שאינן תקיפות במציאות התרבותית והחברתית כיום. בשיעור זה נשתדל לסקור גישות שונות בנוגע לתוקפן של חזקות מסוג זה בימינו. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר על מעשה וכוונה מה מקומו של המעשה בפועל לעומת מקומה של הכוונה והמחשבה על פי ההלכה? עד כמה אדם אחראי על מעשה ללא כוונה או על כוונה ללא מעשה? נושאים אלו מבצבצים מבין השיטין של סוגייתנו ובשיעור זה נרחיב עליהם את הדיבור. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר עני המהפך בחררה סוגיית 'עני מהפך בחררה' המצויה בתחילת הפרק השלישי של מסכתנו נוגעת ליחסה של ההלכה כלפי המתח שבין תחרות חופשית לבין הפגיעה בחבר. כמו כן, סוגיה זו חושפת בפנינו את החלקים בהלכה העוסקים בשאלות מוסריות שהתשובה להן היא לעיתים עמומה יותר מברוב תחומיה של ההלכה. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר דין שתוקי ספיקות הלכתיים שונים מתעוררים לגבי אדם המוגדר כשתוקי - מי שלא יודעים את זהותו של אביו. בשיעור זה נסקור בקצרה כמה מהשאלות הגדולות עמהם התעסקו הפוסקים שדנו בנושאים אלו. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר קידושי כהן לגיורת שהתגיירה בקטנותה בשיעור זה נעסוק בגדר ובמהות איסור החיתון בן כהן לגיורת בראי השאלה ההלכתית בנוגע לגיורת שהתגיירה בקטנותה בשבתך
הרב אוהד פיקסלר קידושי כהן לגיורת שהתגיירה בקטנותה (חלק ב') בשיעור זה נשתדל לברר מהו יסוד איסור החיתון בין כהן לגיורת וכיצד ניתן להבין על פי יסוד זה את מחלוקות התנאים והראשונים בנוגע לדין זה. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר אבות ותולדות - בשבת ובנזיקין באופן קצת מפתיע, אנו מוצאים במסכת בבא קמא מספר נקודות השקה בין הלכות שבת להלכות נזיקין. כך למשל בשניהם קיימים אבות ותולדות. מהי ההגדרה של כל אחד מהם בשבת ובנזיקין? האם היחס ביניהם שווה בשני המקומות? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר זורה ורוח מסייעתו בשיעור זה נמשיך ונעיין בסוגיה המקשרת בין הלכות שבת להלכות נזיקין, אך הפעם סביב דיני גרמא. הן בהלכות שבת והן בדיני הנזיקין, קיימת שאלה מתי אנו משייכים פעולה שארעה למעשה האדם. בשבת אנו עוסקים בשאלה האם הפעולה אסורה והאדם חייב עליה, ובנזיקין השאלה נוגעת לאחריות האדם על היזק שאירע. בשבתך בביתך בבא קמא

עמודים