הרב אוהד פיקסלר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוהד פיקסלר 'אשו משום חציו' בנזיקין ובשבת שיעור זה יעסוק גם כן בסוגיה בעלת השלכות בדיני נזיקין ובהלכות שבת. בשיעור זה, נעסוק בעיקר בהלכות אב הנזיקין 'אש', ונרחיב באחת מהשאלות המרכזיות בעניין זה והיא האם ניתן להרחיב את מסקנות הסוגיה לעניינים נוספים, כדוגמת הלכות שבת. לסיום, נעסוק בשאלה כיצד דיון זה משפיע על הדלקת נרות בחנוכה? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר מזיק ברשות הגמרא בפרק שלישי דנה במספר מקרים של 'מזיק ברשות'. מהו הגדר של מזיק ברשות? כיצד נקבע מה נחשב ברשות ומה אינו ברשות? כיצד מיושם עקרון זה גם בהלכות שכנים? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר נתקל דרך הילוכו המשנה קובעת כי במידה ואדם הוזק תוך כדי הילוכו מכד שהונח ברשות הרבים – בעל הכד חייב בנזקו, ואילו הנתקל פטור מלשלם על הכד. עד כמה על האדם להיזהר מלהזיק או להינזק? האם העירייה אחראית על תקינות המדרכות בעיר? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר אין הולכים בממון אחר הרוב הגמרא בתחילת הפרק קובעת כי אין הולכים בממון אחר הרוב. מהו טעם הדין? מהו ההבדל בין רובא דאיתא קמן לרובא דליתא קמן? מהו מעמד המיעוט בסנהדרין? כיצד ניתן ליישם כלל זה בנוגע לפסיקת ההלכה בימינו? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר עביד איניש דינא לנפשיה באילו מקרים אנו פוסקים כי עביד איניש דינא לנפשיה? מהו הטעם לפסיקה זו? האם זוהי דרך להוצאת האמת? האם יש למעשה זה תוקף של פסק בית דין? באילו מקרים נפסק להלכה כי עביד איניש דינא לנפשיה? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר בעלות בבור ובחמץ בפסח הגמרא קובעת כי ` שני דברים אינן ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו הן ברשותו, ואלו הן: בור ברשות הרבים וחמץ משש שעות ולמעלה`. מה הכוונה `כאילו הן ברשותו`? מהי משמעות הבעלות על בור? מהי משמעות ההשוואה בין בור לפסח? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר זה נהנה וזה לא חסר הגמרא בסוגיתנו דנה במקרה של 'זה נהנה וזה לא חסר' בנוגע להשכרת דירה. השאלה העולה במקרה זה הינה מהו מחייב התשלום בשכירות? האם זהו ההפסד הנגרם למשכיר, או שימושו של השוכר? האם ניתן לחנות בחניתו של אדם שאינו חונה שם במהלך היום? האם ניתן לעשות שימוש בשטח משותף באופן שאינו מחסר את השאר? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר תלמוד ומעשה מהו היחס בין תלמוד תודה לעשיית המצוות? האם ניתן לדבר על קדימות ביניהם? האם ניתן להחיל את הכלל `העוסק במצוה פטור מן המצוה` על לומדי התורה? האם ניתן לפסוק על סמך לימוד משו`תים? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר עין תחת עין- ממון? הפירוש המקובל לפסוקים הקובעים את דין 'עין תחת עין' הינו שהעונש על הפגיעה אינו גופני כפי שמשמע מפשט הפסוק, אלא עונש כספי. בשיעור זה נעיין בשיטות התנאים במדרשי ההלכה, וכן בדברי הראשונים והאחרונים בנושא, וננסה למתוח קווים מנחים עבור שיטות שונות שמתמודדות עם הלכה זו. מהו סודו של הרמב`ם בהקשר זה? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר רשות לרופא לרפא הגמרא דורשת `'ורפא ירפא' - מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות`. מהן ההגדרות ההלכתיות של הרשות שניתנה לרופא? האם מדובר ברשות או במצווה? האם ישנו עונש על רופא שטעה? מהו היחס הרצוי בין החולה לרופא? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר קטן שהזיק המשנה קובעת כי `חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה`. מהי כוונת המשנה? מהו מעמד קטן שהזיק אדם, או רכוש? האם הוא חייב בתשלומים? בשיעור זה נבחן האם ישנו חיוב משפטי כלפי הקטן או הוריו וחיוב תשלום בעקבות כך, וכן האם ניתן לבוא בטענה מוסרית כלפי מזיק זה. בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר פתיחה למסכת ביצה שיעור זה הינו שיעור בפתיחה למסכת ביצה, ועוסק בניתוח הסוגיה הראשונה במסכת בדין ביצה שנולדה ביום טוב. במסגרת זאת נבחן את ביאורי האמוראים למשנה, ונעסוק בדין מוקצה ביום טוב. בשבתך בביתך ביצה
הרב אוהד פיקסלר יום טוב שני בשיעור זה נעסוק בגדרו של יום-טוב שני, לאור סוגיית הגמרא ותשובות הגאונים בנושא. מה היתה קושיית הקראים לרב האי גאון? מהו מעמד היום בימינו כאשר כבר אין ספר בזמן התחדשות הלבנה? מדוע היה החתם סופר קרוב לומר שתוקף יום-טוב שני הינו מדאורייתא? בשבתך בביתך ביצה
הרב אוהד פיקסלר שני ימים טובים של ראש השנה (א) מהו היחס בין שני הימים של ראש-השנה? האם מדובר על קדושה אחת או שני קדושות נפרדות? האם יו`ט שני של ר`ה שונה מיו`ט שני של חג אחר בחו`ל? האם מעמד הימים השתנה בימינו? בשבתך בביתך ביצה
הרב אוהד פיקסלר שני ימים טובים של ראש השנה (ב) על אף שלהלכה נפסק כי לשני הימים ישנה קדושה אחת, במספר הלכות אנו מוצאים כי אנו חוששים לשיטה כי לשני הימים ישנן שתי קדושות נפרדות. מה דין ברכת שהחיינו ביו`ט שני של ר`ה? מה בנוגע לקידוש ולשופר? כיצד ביאר האר`י הקדוש את מהות יום טוב שני? בשבתך בביתך ביצה
הרב אוהד פיקסלר שמחת יום טוב במספר מקומות בתורה מוזכרת חובת השמחה בחגים. מהי שמחה זו? מהם גדריה ההלכתיים? האם השמחה מתבטאת באכילה? כיצד ניתן לקיים את שמחת החג בימינו כאשר אין קרבנות שלמים? מה הקשר בין מצות השמחה לעמידת האדם לפני ה'? כיצד קשר הרב סולוביצ'יק בין מצוות השמחה בחגים למצוות עונג שבת? בשבתך בביתך ביצה
הרב אוהד פיקסלר עליה לרגל בימינו מה כוללת בדיוק מצוות עליה לרגל? האם מצוות ראיה שייכת גם כאשר לא ניתן להביא את קרבן עולת ראיה, או שמא מדובר במצוות קשורות? האם ישנה חובת היטהרות לקראת הרגל גם בימינו? במידה וישנה אפשרות לקיים את מצוות עליה לרגל בימינו – האם זו חובה או רשות? האם המצווה היא לעלות להר הבית או די בעליה לירושלים? בשבתך בביתך ביצה
הרב אוהד פיקסלר עמידה לפני ה' במעשר שני ונטע רבעי בזמן הזה מה דין מעשר שני ונטע רבעי בימינו? האם הם נוהגים רק בפני הבית? האם ישנה בעיה הלכתית להפריש ביכורים בזמן הזה כפי שנהגו הקיבוצים? בשבתך בביתך ביצה
הרב אוהד פיקסלר היתר אוכל נפש בשבתך בביתך ביצה
הרב אוהד פיקסלר מתוך שהותרה לצורך הותרה גם שלא לצורך בשבתך בביתך ביצה
הרב אוהד פיקסלר סנדלר המסומר בשבתך בביתך ביצה
הרב אוהד פיקסלר מחלוקות בית שמאי ובית הלל בשבתך בביתך ביצה
הרב אוהד פיקסלר מותר אגב אמו – ואם פונדקאית בשבתך בביתך ביצה
הרב אוהד פיקסלר עירוב תבשילין בשבתך בביתך ביצה
הרב אוהד פיקסלר התירו סופן משום תחילתן בשבתך בביתך ביצה

עמודים