הרב אוהד פיקסלר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוהד פיקסלר מוליד (א) בשבתך בביתך ביצה
הרב אוהד פיקסלר מוליד (ב) בשבתך בביתך ביצה
הרב אוהד פיקסלר עובדין דחול בשבתך בביתך ביצה
הרב אוהד פיקסלר מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין בשבתך בביתך ביצה
הרב אוהד פיקסלר מכשירי אוכל נפש בשבתך בביתך ביצה
הרב אוהד פיקסלר הנאות הגוף בשבתך בביתך ביצה
הרב אוהד פיקסלר תחומין בשבת וביום טוב בשבתך בביתך ביצה
הרב אוהד פיקסלר עשיית צורות במאכלים בשבת וביום טוב בשבתך בביתך ביצה
הרב אוהד פיקסלר עד: - תוקף העינויים ביום כיפור מהו תוקפם של האיסורים ביום הכיפורים – האם הם מדאורייתא או מדרבנן? האם יש הבדל בין איסור האכילה לבין שאר האיסורים? מה ההבדל בדברי הרמב"ם בין המינוח "מפי השמועה" ל"מפי הקבלה"? בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר עד: - משמעות העינוי (א) שיעורים אלו עוסקים במשמעות העינויים ביום הכיפורים. האם אופיו של היום הינו יום תענית עם כל ההשלכות המתלוות לכך, או שמא אופיו של היום הינו שונה לחלוטין ומטרת הצומות הינה אחרת לחלוטין. לשאלה זו ישנן הלשכות רבות, ובשני שיעורים אלו נסקור אותן, ודרכן ננסה ללמוד על אופיו של היום. בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר עד: - משמעות העינוי (ב) שיעורים אלו עוסקים במשמעות העינויים ביום הכיפורים. האם אופיו של היום הינו יום תענית עם כל ההשלכות המתלוות לכך, או שמא אופיו של היום הינו שונה לחלוטין ומטרת הצומות הינה אחרת לחלוטין. לשאלה זו ישנן הלשכות רבות, ובשני שיעורים אלו נסקור אותן, ודרכן ננסה ללמוד על אופיו של היום. בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר עט. - אכילה ביום הכיפורים מהו השיעור האסור באכילה ביום הכיפורים? הם יהיה בדל בין אנשים או מאכלים שונים? האם מותר לאכול אוכל שאינו ראוי לאכילה? מה יהיה דינו של חולה שאין בו סכנה באכילת אוכלים כאלו ביום כיפור? האם במקרה שחולה יכול לקבל אינפוזיה, עליו לקבל את האיפוזיה או שעליו לאכול כרגיל? בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר עט-פ - שיעורין (א) הגמרא אומרת כי שיעורין הינם 'הלכה למשה מסיני'. מהי הכוונה בביטוי 'הלכה למשה מסיני'? האם גודל כל שיעור הינו דאורייתא? האם יתכן כי גודל השיעורין ישתנה במהלך הדורות ?האם גודל הביצה כיום קטן מפעם? מה היתה מחלוקת ה'חזון איש' ור' חיים נאה בהקשר זה? בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר עט-פ - שיעורין (ב) הגמרא אומרת כי שיעורין הינם 'הלכה למשה מסיני'. מהי הכוונה בביטוי 'הלכה למשה מסיני'? האם גודל כל שיעור הינו דאורייתא? האם יתכן כי גודל השיעורין ישתנה במהלך הדורות ?האם גודל הביצה כיום קטן מפעם? מה היתה מחלוקת ה'חזון איש' ור' חיים נאה בהקשר זה? בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר עט: - שיעור אכילה לברכה אחרונה בשיעור זה נעסוק בשיעור שצריך לאכול או לשתות כדי להתחייב בברכה אחרונה. מהו ההבדל בין שיעור זה לשיעור האסור באכילה ביום הכיפורים? האם השיעור במחייב בברכה אחרונה הינו מדאורייתא, או שמדאורייתא מתחייבים רק על שביעה גמורה? האם מי שאוכל על ידי אינפוזיה מתחייב בברכה אחרונה? מה מברכים על שתיה איטית של קפה? בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר פב. - מצוות חינוך ביום הכיפורים בניגוד למצוות אחרות בהם ישנה חובה כללית לחנך את הילדים, ביום הכיפורים אנו מוצאים דיונים מפורשים בנושא. האם הדין ביום הכיפורים זהה לדין בשאר המצוות? מהו היקף החיוב על הקטנים ביום הכיפורים? האם מותר לקטן להתענות למרות שהוא פטור מכך? על מי מוטל החיוב הזה? מהו דינם הבנות הקטנות? בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר פב. - הפרשת קטן מאיסורים האם מוטלת על האב חובה להפריש את ילדיו מאיסורים? האם הדין זהה ביום הכיפורים? האם ביום הכיפורים יכולים הורים לתת בידים אוכל לילדיהם? האם מצוות החינוך מוטלת על ההורים בלבד? האם מותר לאישה כהנת מעוברת להיכנס לבית קברות? בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר פח - מעוברת ויולדת ביום הכיפורים המשנה קובעת כי עוברה שהריחה אוכל ורוצה לאכול - מאכילין אותה עד שתתיישב נפשה. מה ההבדל בין מעוברת לחולה? האם החשש במעוברת הוא לאישה או לעובר? מהו מעמד העובר בהלכה? לשאלה זו משמעות רחבה כאשר באים לעסוק בדיני הפלה, ונעסוק בענין זה בקצרה. בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר פב. - מאכילין אותו הקל קל תחילה בשיעור זה נמשיך לעסוק בהיתר האכילה של מעוברת. הבריתא קובעת כי יש להאכיל את המעוברת הקל קל תחילה - כלומר מן האיסור הקל יותר אל החמור. האם כלל זה נכון בכל דיני פיקוח נפש? האם יום הכיפורים הותר לגמרי או רק נדחה מפני פיקוח נפש? בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר פד: - ספקות בפיקוח נפש הגמרא אומרת כי יש לחלל שבת אף במקרה של ספק פיקוח נפש. מה מוגדר ספק פיקוח נפש. מהו דין קבוע בו לא התירו לחלל שבת במקרה של ספק? האם ניתן לחלל שבת כדי לרפא גויים? האם רופא יכול לנהוג חזרה לביתו בשבת, לאחר שנקרא לטפל בחולה בבית החולים? בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר פג. - רפואה סגולית מהי רפואה סגולית? האם מותר להשתמש בה? האם מותר לחלל בשבילה שבת? מהם הגדרים הקובעים איזו רפואה מותרת בשבת ואיזו אסורה? האם מותר לחלל שבת כדי לבקש מצדיק שיתפלל על חולה? מהו יחס ההלכה לרפואה משלימה? בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר פה. - מקור היתר פיקוח נפש בשבת הגמרא מביאה 7 דעות למקור היתר פיקוח נפש בשבת. ישנן מחלוקות עקרוניות בין הדעות? מדוע יש צורך בכל הדרשות? שיעור זה מנתח את המקורות לדין פיקוח נפש בשבת, ומצע כי ריבוי המקורות נובע ממחלוקת עמוקה שהיתה עם הכת האיסיים. הוכחת טענה זאת נעשית תוך עיון במקורות האיסיים וניתוחם. בשבתך בביתך יומא
הרב אוהד פיקסלר סה. - ממחרת השבת מאמר זה מתעסק בעיקר במחלוקתם של הצדוקים והפרושים סביב פירוש דברי התורה על 'ממחרת השבת'. השיעור מתרכז בהסבר דעותיהם של חכמים והוכחותיהם בנוגע לצדקת פירושם. בנוסף, המגרא קושרת בין מחלוקת זו למחלוקת אחרת שהיתה לגבי העומר. המאמר עוסק גם בקשר בין נושאים אלו. בשבתך בביתך מנחות
הרב אוהד פיקסלר מא. - מצוות עשיית ציצית באופן פשוט, עיקר מצוות ציצית הינה לבישת בגד עם ציציות. אולם, ממספר מקומות עולה כי ישנה מצווה בעשיית הציצית. האם מדובר במחלוקת בין התלמודים?  מהו היחס בין הדברים? מהן ההשלכות ההלכתיות של הבנות אלו? בשבתך בביתך מנחות
הרב אוהד פיקסלר סח: - חדש בחוץ לארץ האם יש להחמיר בחו"ל גם בדין חדש, כפי שנוהגים להחמיר שם מספק בכל המועדים? האם דין חדש בחו"ל הינו מדאורייתא או מדרבנן? איזו בעיה מתעוררת במקומות מסוימים בחו"ל לגבי דין חדש, שאינה קיימת בארץ? כיצד יתכן ויהודים אכלו בחו"ל מהתבואה החדשה כשהיא עוד אסורה, וכיצד לימדו עליהם זכות גדולי האחרונים? בשבתך בביתך מנחות

עמודים