הרב אוהד פיקסלר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוהד פיקסלר לב: - שרטוט אחת מן הלכות כתיבת סת"ם הפחות מוכרות נוגעת לדין שרטוט. האם מטרת השרטוט היא לדאוג לקווים ישרים או שמא יש לכך משמעות אחרת? הראשונים נחלקו בשאלה זו, ושאלה זו משפיעה גם על הלכות שונות. האם דין זה שווה בכל כתבי הקודש, או שיש חילוקים בין הכתיבות השונות? בשבתך בביתך מנחות
הרב אוהד פיקסלר לג: - זמן החיוב במזוזה מאימתי חלה חובת קביעת המזוזה - האם היא חלה בזמן קניית הבית או שמא רק כאשר האדם נכנס לגור בו? מה קורה לאחר שקבעו את המזוזה - האם מקיימים מצווה בכל רגע שנמצאים בבית או שמא רק בזמן קביעתה? מה דינו של השוכר דירה? האם ניתן לכתוב שמות של מלאכים על המזוזה? בכל השאלות הללו נחלקו הראשונים והאחרונים ומתוכם ניתן להעלות מספר מחלוקות עקרוניות בהבנת מצוות המזוזה. בשבתך בביתך מנחות
הרב אוהד פיקסלר לב: - חותמת כשרות למזוזה האם ישנה בעיה לכתוב על קלף המזוזה כי היא נבדקה ונמצאה כשרה? האחרונים נגעו בשאלה זו מצד כמה שאלות: דין חסרות ויתרות במזוזה ואיסור בל תוסיף.  האם איסורים אלו שייכים במזוזה? בשבתך בביתך מנחות
הרב אוהד פיקסלר לד: - תפילין של רש`י ור`ת כידוע, נחלקו רש"י ור"ת מהו סדר הנחת הפרשיות בתוך התפילין, וכתוצאה מכך קיימים כיום "תפילין של רש"י" ו"תפילין של ר"ת". ממה נובעת בדיוק מחלקותם? האם הם הראשונים שנחלקו במחלוקת זו, או שמא מדובר במחלוקת קדומה יותר? כיצד ניתן להסביר את היווצרותם של שתי מסורות אלו? האם יש צורך לחשוש לשתי השיטות? בשבתך בביתך מנחות
הרב אוהד פיקסלר לו: - איטר בתפילין כידוע, מקום הנחת תפילין של יד שונה בין אנשים ימניים לשמאליים. ממה נוןבע הבדל זה? מה דינו של איטר בשאר המצוות? מדוע דווקא בתפילין קיים הבדל זה בניגוד למצוות אחרות בהם דינו של איטר זהה לדין כל העולם? מהו דינו של מי שעושה את כל המלאכות ביד אחת ווכתב ביד האחרת? ממה נובעת החשיבות של מצוות הקשירה בתפילין? בשבתך בביתך מנחות
הרב אוהד פיקסלר לח. - מניין המצוות - תפילין וציצית הן מצוות תפילין והן מצוות ציצית הינן מצוות המורכבות משני חלקים - תפילין שליד ותפילין של ראש, ובציצית - חוטי לבן וחוטי תכלת. מהו היחס בין שני חלקי המצווה? מדוע יחס זה שונה בין מצוות תפילין למצוות ציצית? בשיערו זה ננסה לענות על שאלות אלו, תוך כדי בחינת כמה הלכות ממצוות אלו בשבתך בביתך מנחות
הרב אוהד פיקסלר מא. - החובה המוטלת על האדם ללבוש ציצית אחד מהדיונים המרכזיים לגבי מצוות ציצית הינו האם ישנה חובה ללבוש בגד עם ציצית (מצווה חיובית), או שמא רק אם אדם לובש בגד עם ארבע כנפות הוא מחויב במצווה (מצווה קיומית). מהם הטענות לכל אחד מהכיוונים? מה דין לגבי הטלת התכלת? האם שם האדם מחויב בהטלתו בשבתך בביתך מנחות
הרב אוהד פיקסלר לט: - סוג הבגד בציצית אילו בגדים חייבים בציצית מן התורה? האם כל בגד אשר לו ארבע כנפות חייב בציצית? אילו בגדים חייבים בציצית מדרבנן? מהי הגדרת בגד על פי התורה? האם ההגדרה הינה בת שינוי? מהו הייחוד של בגד צמר או פשתים? מהו דינה של 'ציצית רשת' (=ציצית שבגדה עשוי מסיבי ניילון בשבתך בביתך מנחות
הרב אוהד פיקסלר מג. - חיוב נשים בציצית כידוע, למרות שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא, הן יכולות לקיים את המצוות, ואשכנזיות אף מברכות. אם כך, מדוע אין אנו רואים נשים הלובשות ציצית? יש שנימקו זאת מצד יוהרה? מה פשר יוהרה זו? האם טיעון זה מופיע גם במצוות אחרות? מה היו הטיעונים בפרשיית 'נשות הכותל'? בשבתך בביתך מנחות
הרב אוהד פיקסלר מב. - ברכות הציצית הגמרא במספר מקומות דנה בברכות הציצית, ובשיעור זה ננסה ללמוד מספר נקודות עקרוניות על הציצית מתוך סוגיות אלו. האם יש לברך על עשיית הציצית? מדוע שונה הציצית מכל שאר המצוות? האם ציצית הינה מצוות עשה שהזמן גרמא? מדוע ישנה אפשרות לאסור ללכת עם ציצית בליל שבת? בשבתך בביתך מנחות
הרב אוהד פיקסלר מא. - לועג לרש - ציצית למת אנו מוצאים במספר מקומות בגמרא כי אין להלביש את המת בציצית, וכן אין ללבוש ציצית בסמיכות אליו, משום הטעם של לועג לרש. מהו הסברו של טעם זה? האם הדבר אכן פוגע במת? כיצד פתרו הראשונים את הסתירה בין גמרות שונות בעניין זה? מהו המנהג כיום בארץ ישראל? בשבתך בביתך מנחות
הרב אוהד פיקסלר מצוות מינוי דיינים שיעור זה הינו שיעור פתיחה למסכת סנהדרים, והוא עוסק במצוות מינוי דיינים. מהו תוקפה של מצווה זו מן התורה? האם דין נכון גם בימינו לאחר שבטלה הסמיכה? האם יש הבדל בדין זה בין ארץ ישראל לחו`ל? מהם בתי דין של בני נוח? בשבתך בביתך סנהדרין
הרב אוהד פיקסלר בתי דין המשנה בתחילת המסכת מונה את בתי הדין השונים. מהו היחס ביניהם? מהי הסמכות של כל ערכאה? מהו מעמד בתי הדין במדינת ישראל לאחר קום המדינה? בשבתך בביתך סנהדרין
הרב אוהד פיקסלר דעת מיעוט כידוע, התורה קבעה כי יש ללכת אחר הרוב, אולם עדיין נשאלת השאלה - מהי משמעות דעת המיעוט? האם יש לה מעמד משפטי? האם יש משמעות לדעת המיעוט שלא בבית הדין אל בפסיקת הלכה? בשבתך בביתך סנהדרין
הרב אוהד פיקסלר דיון בפני פחות משלושה דיינים המשנה הראשונה במסכת קובעת כי דיני מונות נידונים בבית דין של שלושה דיינים. אולם, מדברי הגמרא עולה כי ישנם מצבים בהם בית דין כשר אף בפחות משלושה דיינים. באיל מקרים דין זה נכון? האם יש לפסיקה כזו תוקף של בית דין? בשבתך בביתך סנהדרין
הרב אוהד פיקסלר דיני קנסות מהם דיני קנסות? כיצד הם נידונים בבית דין? הגמרא קובעת כי כיום אין לדון דיני קנסות, אולם האם יש לכך יוצאים מן הכלל? כיצד בכל זאת לדון דינים כאלו בימינו? בשבתך בביתך סנהדרין
הרב אוהד פיקסלר פשרה שאינה בדיני ממונות בשיעור זה נמשיך לעסוק ביחס בין הפשרה לדין רגיל. האם יש בפשרה סטיה מן האמת? האם ניתן לעשות פשרה גם בתחומים אחרים – כגון בהלכות איסור והיתר?בשיעור זה נביא גם מספר דוגמאות בעניין זה מן הדורות האחרונים. בשבתך בביתך סנהדרין
הרב אוהד פיקסלר היחס אל הגויים בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר ב. - ג' ימים לפני יום אידם - המשך אילו ימים נאסרו במשא ומתן עם העכו"ם לפני ואחרי ימי חגיהם? מדוע יש שחילקו בין הגויים שבארץ ישראל לגויים שבחוצה לארץ? האם ישנו מושג של 'אסרו חג' בחגי הגויים? מה דין הסחורה אם עבר על דברי חכמים ונשא ונתן עם העכו"ם? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר ב. - ראשוני אשכנז - ג' ימים לפני יום אידם שיעור זה ממישך לעסוק באיסור הסחר עם הגויים לפני ימי אידם, ובוחן את יחסם של ראשוני אשכנז לאיסור זה. רבנו גרשום לימד זכות על הנוהגים להקל באיסור זה וזאת הן מטעם כי מוטב יהו שוגגין ואל יהו מזידין, ובנוסף משיקול הפרנסה. מהן ההשלכות של היתרים אלו על הפסיקה להלכה? מה טען המאירי על הנצרות? כיצד יש להתייחס להלכה זו בימינו? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר ז. - חכם שאסר אין חברו רשאי להתיר הגמרא קובעת כי הנשאל לחכם ואסר לא ישאל לחכם ויתיר. מהו הטעם לאיסור זה? האם ישנו איסור לשאול לחכם אחר כדי שיחמיר אחרי שהראשון הקל? מה הדין כאשר החכם הראשון טעה בדבר משנה? האן ניתן להקים בית דין לערעורים? מה היתה מחלוקתם שם הרב עוזיאל והרב הירשנזון בשאלה זו? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר ז. - ספקות בהלכה מהו הדין במקרה של ספק בפסיקת ההלכה? כיצד מכריעם להלכה? ידוע הכללכי בדינים דרבנן הולכים אחר המקל, מהו גדר כלל זה? כיצד יש להסבירו לדעת הרמב`ם? מהם דרכי פסיקת ההלכה בספיקא דדינא? האם ניתן להכריע על פי רוב פוסקי הדורות הקודמים? מהיכן נובעת הגישה המחמירה בכל שאלה? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר ז: - נצרות - עבודה זרה? האם הנצרות הינה עבודה זרה? הרמב`ם סבר שהתשובה לשאלה זו הינה כן. מהי הגדרת עבודה זרה לדעת הרמב`ם? בעלי התוספות חלקו על דעת הרמב`ם וסברו כי הנצרות אינה נחשבת ע`ז, משום שלא נאסר השיתוף על בני נוח. מהי דעת המאירי בשאלה זו? האם יש לחלק בין הנצרות בתקופתם לנצרות בימינו? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר יא: - כניסה לבתי תפילה של דתות אחרות האם מותר להיכנס לבתי עבודה זרה? האם ישנן דרכים בהם למרות האיסור מותר הלכינס לבתים כאלו? ממה נובע איסור ההנאה העבודה זרה? מה דין בתי עבודה זרה בימינו? האם קיימים כאלו? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר יב. - מראית עין דברים רבים נאסרו מן הטעם של מראית עין. מהו הטעם לאיסור זה? על איזה איסורים הוא חל? האם האיסור חל בכל מקום? בשבתך בביתך עבודה זרה

עמודים