הרב אוהד פיקסלר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוהד פיקסלר בישולי עכו"ם (א) מהו טעם איסור בישולי עכו`ם? אילו מאכלים נאסרו? איזה סוג בישול נאסר? האם בישול שלא על ידי האש מותר? מהו דין בישול במיקרוגל או הכנת קפה בלבד? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר בישולי עכו"ם (ב) שיעור זה הינו שיעור המשך לשיעור הקודם והוא עוסק בהיתרים בבישולי עכו`ם. כיצד מתירה זריקת גפרור לתנור את בישולי הגוי? האם ניתן להקל בבישול גוי בבית ישראל? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר גר ותושב שאלת היחס למיעוטים הגרים במדינת ישראל עמדה על פתחה של ההלכה מאז ימי קום המדינה. מהו יחס היהדות לאנשים אלו? מהי ההגדרה של גר תושב? האם קיים גר תושב בימינו? האם יחס האומות אלינו הינו שיקול בסוגיה זו? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר חכם וחסיד אומות העולם שיעור זה משלים את הדיון לגבי מעמד הגויים המקבלים שבע מצוות בני נוח, וזאת לאור דברי הרמב`ם בהלכה אחת בהלכות מלכים. מהו יחסו של הרמב`ם לסוגיה זו? מי נחשב חכם אומות העולם ומי חסיד? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר נותן טעם בתערובת כיצד יש לדון תערובת של איסור והיתר? מהי הכמות האוסרת וכיצד יש לשער אותה? מהו שיעור 'בטל בשישים'? מהו היחס בין אחד בשישים לטעם? האם ניתן לסמוך על דוי בטעימת מאכל שהתערב בו איסור? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר תערובת מין במינו כיצד יש לדון תערובת של מין במינו? מדוע היא שונה מתערובת מין בשאינו מינו? מהי שיטת הר`ן בעניין זה? מהי הגדרת מין במינו? האם תתכן מציאות בה איסורים יבטלו זה את זה? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר ריחא מילתא- שימוש בתנור האם ניתן להשתמש באותו תנור לבישולים בשריים וחלביים? מהו דין 'ריחא מילתא? מהו דין זיעה בתנורים? כיצד יש לנקוט הלכה למעשה בשימוש בתנור? מה הדין בשימוש במיקורגל? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר קמא קמא בטיל? האם ניתן לערות יין יין אסור לתוך יין מותר בצורה איטית? האם ניתן לומר כי כל טיפה אסורה המצטרפת לתערובת בטלה ביין האסור? האם איסור יכול לחזור ולפעול לאחר שבוטל? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר הנאה ומסחר בסתם יינם האם ניתן לסחור ב'סתם יינם'? מה בנוגע לפריעת חוב על ידי יין זה? מה היתה מחלוקתם של ר`י ור`ת בעניין דין הגויים בימינו? מה דין חבית של יין כאשר גוי נוגע בה ללא כוונה? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר ניצוק האם החיבור שנוצר בין הבקבוק לכוס במהלך המזיגה נחשב חיבור או לא לעניין יין נסך? האם יש הבדל בין ניצוקים שונים? מה הדין בנוגע להלכות טהרה? ומה בנוגע לדיני נטילת ידיים? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר טבילת כלים (א) כידוע, כלי חדש או כלי ישן שנקנה מגוי, חייב בטבילה ואסור להשתמש בו כל עוד לא נטבל. האם מדובר במצווה? מהו מקור החיוב בטבילה? מהי משמעות הטבילה? האם ניתן לארח בכלים שאינם טבולים? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר טבילת כלים (ב) מהם הכלים שעלינו להטביל? מאילו חומרים הם עשויים, ולאיזה שימוש הם נועדים? בחלקו השני של השיעור נרחיב את הדיון לגבי סוגי כלים שהתחדשו במאה השנים האחרונות (כלי פלסטיק, כלים חשמליים, כלי חד פעמיים ועוד) ונבחן האם ישנה חובה להטבילם. בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר הכשרת כלים מאיסור ולפסח בשיעור זה נעסוק ביסודות ההלכתיים הנוגעים להכשרת כלים לפסח. מתי ניתן לומר שהטעם שבכלי נותן טעם לפגם? האם ישנו הבדל אם הכלי בלע היתר או איסור? כיצד מגעילים כלים? האם ניתן לשנות את ייעודו של כלי מבשרי לחלבי? האם ניתן להכשיר כלי זכוכית? בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר תערובת חמץ ותערובת איסור תערובת חמץ אסורה מדאורייתא, ונחלקו התנאים, האמוראים ובעקבותיהם הראשונים, מהי רמת האיסור בתערובת חמץ, ואיזה סוג של תערובת נאסרה בפסח, לפני החג ולאחריו. בשיעור זה, נשווה בין תערובת חמץ בפסח ובין הלכות תערובות, ובמסגרת השיעור נעלה מספר סברות המקשרות בין שני התחומים בשבתך בביתך עבודה זרה
הרב אוהד פיקסלר פתיחה למסכת פסחים בהשיעור זה נסקור את סוגית הפתיחה למסכת פסחים הדנה בשאלה האם כוונת המילה 'אור' הינה לערב או ליום. נדון בסוגיה עצמה, ובתפקידה כסוגית פתיחה למסכת. בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר לא נתנה התורה למלאכי השרת הביטוי- 'לא נתנה התורה למלאכי השרת', עולה במספר הקשרים והוא טומן בתוכו מספר פירושים. בשיעור זה ננסה לעמוד על ביאורו של הביטוי תוך כדי דיון במספר סוגיות בהם הוא מוזכר (בדיקת חמץ, בדיקת חרקים בירקות ועוד). בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר מצוות אכילת מצה בערב ט"ו כידוע, ישנה חלוקה בין חג הפסח (י`ד בניסן) ובין חג המצות שנחוג במשך שבעת ימים. בשיעור זה נראה כי לחלוקה זו ישנם השלכות הלכתיות ולמדניות, הנתונות למחלוקות בין הראשונים בנוגע למנין המצוות, מצוות אכילת מצה והשלכות הלכתיות נוספות. בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר מצה עשירה מהי מצה עשירה? האם מי פירות אכן אינן מחמיצין? האם ניתן לאכול מצה עשירה בחג הפסח? מהי מחלוקתם של הרב עובדיה יוסף והרב מרדכי אליהו בעניין זה? בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר כוס חמישית כמה כוסות של יין עלינו לשתות בליל הסדר? מהו טעם מצווה זו? האם ישנה מצווה לשתות כוס חמישית? מה עומד מאחורי דין הכוס החמישית? מדוע ראה הרב גורן חשיבות רבה בשתתית כוס חמישית? בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר פסח שני אחד מייחודיו של קרבן הפסח, הינה העובדה שהתורה מאפשרת להשלים את קיום המצוה במועד ב'. מדוע אפשרות זו קיימת דוקא בקרבן הפסח? האם מדובר בתשלומים על הפסח הראשון או במצוה עצמאית? מה הם ההבדלים בין פסח ראשון לפסח שני? כיצד תפס הרבי מלובביץ' את דין פסח שני? בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר חיוב נשים בפסח שני האם ישנו הבדל בין רמת חיובה של האישה בפסח ראשון לחיובה בפסח שני? האם הסיבה שבגללה לא הקריבה פסח ראשון, משפיעה על רמת חיובה בפסח שני? ובאופן כללי, האם ישנו חיוב על האדם למנוע מצב שהוא יעבור על איסור שנעשה בעבר? בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר אינו כדרך הנאתו ונותן טעם לפגם בשיעור זה נעסוק בסוגיה מהלכות 'איסור והיתר' העולה בפרקנו, במסגרת הדיון בהלכות חמץ בפסח. מהו דין 'נותן טעם לפגם'? האם נחיל דין זה גם על מקרים בהם ישנה כמות גדולה של טעם פגום? כיצד סוגיה זו משפיעה על כשרותן של התרופות? בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר תוקף מנהג המקום את הסוגים השונים של מנהגי המקום, ניתן לחלק לשלוש קבוצות: מנהג כחומרא וסייג, מנהג טעות ומנהג שנובע ממחלוקת הפוסקים. בשיעור זה נסקור מנהגים אלו, את מקור תוקפם ובשאלה מתי אפשר / ניתן לבטל מנהג. בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר מנהגים (ב) - ההולך ממקום למקום כיצד על האדם הנודד ממקום למקום לנהוג בנוגע למנהגי המקום ממנו יצא, ולמנהגי המקום אליו הוא מגיע? מהי משמעותו של איסור 'לא תתגודדו' לעניין זה? האם ההלכה שונה במקרה של קהילה שלמה שנאלצה לגלות ממקומה? האם ניתן ללמוד מכאן בנוגע למנהגי האישה לאחר החתונה? בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר מנהגים (ג) – מנהגי אבות האם הבנים חייבים לשמור על מנהגי אבותיהם? האם פסיקת ההלכה של האב מחייבת את הבן? האם חובת השמירה על מנהגי אבות נובעת מהחיוב של מנהגי המקום, או שמדובר בעניין נפרד? מה מעמד המנהגים שאינם נחלת כלל הציבור, אלא שייכים לקבוצה מסוימת או שהאב קיבל על עצמו? כיצד ניתן לבחון את סוגיית שינויי מבטא התפילה בהקשר זה? מה הדין במנהגים שסיבת תיקונם כבר חלפה מן העולם? בשבתך בביתך פסחים

עמודים