הרב אוהד פיקסלר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוהד פיקסלר מנהגים (ד) – מנהג בפסיקת הלכה האם יש מקום לדבר על מנהג בפסיקת הלכה? כידוע, מקובל שעדות שונות נוהגות להלכה כדעת פוסקים שונים שאינם בין החיים. מהי רמת החיוב של קבלה זו? על מה מתבסס הרב עובדיה יוסף בקובעו כי על בני עדות המזרח לנהוג כמרן ר' יוסף קארו? נבחן סוגיה זו גם סביב מנהגי העדות השונות בנוגע לייחוד לאחר החופה. בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר מנהג שהפך להלכה קיימים מספר מנהגים שהתקבלו להלכה בקרב כלל ישראל בעקבות הנוהג הלכה למעשה. כך למשל בנוגע להרחקות בין עוף וחלב, תענית בכורות, כיסוי ראש לגברים ועוד. בשיעור זה נעסוק במקרים אלו ובדרך שבה נקבעו להלכה. בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר אכילת צלי בערב פסח שיעור זה עוסק במנהג אכילת צלי בערב הפסח, וכן במנהגים אחרים שנשתרשו בקהילות ישראל, הנוגעים לדרך ציון הקרבת קרבן פסח לאחר חורבן בית המקדש. בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר ברכה על מנהג-הדלקת נרות בערב יום הכיפורים האם מברכים על מנהגים? בשיעור זה נבחן שאלה זו דרך סקירת שלושה מנהגים – מנהג הדלקת הנרות בערב יוה`כ, הברכה על ההלל בראשי חדשים והדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת. האם ספרדי השומע אשכזי המברך על ההלל בראשי חדשים יענה אחיו אמן? בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר מתי נדרשת מחאת חכמים? הגמרא עוסקת בשישה מעשים שעשו אנשי יריחו – חלקם ברצון חכמים וחלקם שלא ברצון חכמים. מתי יש למחות בציבור במנהג שאינו ראוי ומתי יש להניח לציבור לנהוג כפי מנהגם? מתי יש להחיל את הכלל 'מוטב יהו שוגגין ואל יהיו מזידין'? בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר מסורת ופסיקה מדעית-חמץ ושיבולת שועל כדוגמה כיצד יש להתייחס למקרים בהם המסורת ההלכתית שהתקבעה, מנתגשת עם הידע המדעי הידוע לנו כיום? בישוע רזה נבחן שאלה זו, לאור הזיהוי המדעי כיום לשיבולת שועל. האם שיבולת השועל שלנו היום אסורה בפסח? מה דין מצה שאינה מחמיצה? מהו החימוץ האסור? האם ניתן לדרוש מאנשים להצטער בעת קיום מצווה – כדוגמת אכילת מצה לחולי צליאק? בשבתך בביתך פסחים
הרב אוהד פיקסלר איסור מלאכה בחול המועד (א) השנה, אנו מתחילים לעסוק במסכת מועד קטן, העוסקת בעיקרה בדיני עשיית מלאכה בחול המועד. בנוסף לכך אנו לומדים במסכת מספר נושאים נוספים הקשורים לדיני שביעית, אבלות ועוד. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר איסור מלאכה בחול המועד (ב) - מהמקדש למדינה השבוע נדון בפסיקת הרמב"ם בנוגע למקור איסור מלאכה בחוה"מ. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר איסור מלאכה בחול המועד (ג) - תוקף האיסור השבוע נעסוק בשאלת תוקף האיסור, וזאת בעקבות מחלוקת הראשונים בנושא. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר מלאכות האסורות בשביעית בסדרת השעורים הבאה נעסוק במספר אספקטים של הלכות שביעית הנזכרים במשנתנו. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר שביעית בזמן הזה על מצוות השמיטה נצטוו ישראל במדבר, אולם בתנאי המצווה נאמר כי יש למנות שמיטין ויובלות רק לאחר כניסתם לארץ. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר נישואין בחול המועד המשנה במסכת מועד קטן קובעת שאין לשאת נשים במהלך ימי חול המועד. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר חול המועד, שביעית ואבל מסכת מועד קטן עוסקת בעיקרה בדיני חול המועד, אך ישנם נושאים נוספים שתופסים מקום נכבד בדיוני המסכת. במסגרת זאת, בפרק ראשון אנו מוצאים מספר סוגיות מרכזיות בענייני שביעית, ובפרק שני ושלישי סוגיות נרחבות בענייני אבלות. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר חנוכת מקדש שלמה בדיוננו על סוגיית נישואין במועד עסקנו במקור ההלכה האומר כי "אין מערבין שמחה בשמחה". בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר מקללות לברכות – רשב"י ובנו השבוע נמשיך לעסוק במדרשים ובאגדה במסכת מועד קטן. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר גילוח בחול המועד אחר שהתרה בו גדול שבדיינים, אמר לו: מיסייה פנסו, משמך אמרו שחכם חייא התיר לך לגלח בחול המועד, השיב לו: מפי לא יצאו הדברים... אלא שיצא קול וביקשנו להעמיד את הדבר על בוריו... בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר כיבוס בחול המועד השבוע נרחיב בסוגיית הגמרא לגבי כיבוס במועד ונראה את הדומה והשונה לסוגיית הגילוח. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר חכם ששמועתו רעה הגמרא בפרק השלישי עוסקת בדיני נידוי, ובכלל זה נידוי של אדם שעובר על ההלכה או פוגע בתלמידי חכמים באופן אישי. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר הלכה כדברי המקל באבל פרק שלישי במסכת מועד קטן עוסק ברובו בדיני אבלות, והוא אף מהווה מקור הלכתי העיקרי לנושא זה. במסגרת השיעור נעסוק בכלל הלכתי שקבע שמואל בנוגע לפסיקת ההלכה בדיני אבלות, ונבחן את היקפו וטעמו לאור הסוגיות השונות בפרק. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר נישואין ואבלות – מה הקשר? בשיעור השבוע נעסוק בקשר הלכתי ומחשבתי מפתיע שקיים בין שני תחומים שנראים, במבט ראשון, כזרים זה לזה – אבלות ונישואין. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר גדרי המצווה וכוונת התורה בשיעורים האחרונים עסקנו בהקשרים שונים של דיני אבלות. השבוע נחזור לדון בהבנה בסיסית ביסוד דיני אבלות שהציג הרב סולובייצ'יק, הבנה שנוגעת למהותם ומטרתם. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר גדרי המצווה וכוונת התורה בשיעורים האחרונים עסקנו בהקשרים שונים של דיני אבלות. השבוע נחזור לדון בהבנה בסיסית ביסוד דיני אבלות שהציג הרב סולובייצ'יק, הבנה שנוגעת למהותם ומטרתם. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר 'וקדשתו' – קדימות הכהנים לפני מספר שיעורים עמדנו על הקשר שבין נישואין ואבלות. בשבתך מועד קטן
הרב אוהד פיקסלר שימור דעות בהלכה במסגרת מאמר זה נעיין במספר סוגיות ונראה כיצד סברות שנדחו מהמרחב ההלכתי חוזרות לעולם הפסיקה בצורה מפורשת או ב'דלת האחורית'. נציג שלושה סוגים של שימור דעות בהלכה, שבכולם הגישה המאוחרת מזכירה דעה שהובאה בדורות קודמים גם אם אינה מוזכרת בפירוש. בסיום המאמר נציע הסבר רעיוני הקשור למחשבת ההלכה ולדרך פסיקת ההלכה כבסיס לתופעת שימור הדעות בהלכה.

עמודים