הרב יעקב פרנצוס
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב פרנצוס שיעור 15 - קידושי שטר מהו אופיים של הקידושין באמצעות שטר? האם יש הבדל מהותי בין שטר קידושין לבין שטרות אחרים בכלל, ושטרי גיטין בפרט? האם שטר מחובר, שטר שנכתב על איסורי הנאה, ושטר שנכתב שלא בכתב ידו כשרים לקדש בהם? גמרא קידושין
הרב יעקב פרנצוס שיעור 37 - מיגו ומה לי לשקר כיצד ניתן להבין את הנאמנות הניתנת לאדם מהטעם של "מה לי לשקר"? האם טענה זו יכולה לעמדו נגד חזקה? מהו ההבדל בין "מה לי לשקר" לבין מיגו? גמרא קידושין