הרב יעקב פרנצוס
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב פרנצוס איסור אבר מן החי לבני נח "תנו רבנן: שבע מצות נצטוו בני נח: דינין וברכת השם, עבודה זרה, גלוי עריות ושפיכות דמים וגזל ואבר מן החי... נושאים בהלכה
הרב יעקב פרנצוס איסור קצירה ובצירה בשביעית
הרב יעקב פרנצוס פרישת כהן גדול לקראת יום הכיפורי