הרב יעקב פרנצוס
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב פרנצוס שיעור 15 - קידושי שטר מהו אופיים של הקידושין באמצעות שטר? האם יש הבדל מהותי בין שטר קידושין לבין שטרות אחרים בכלל, ושטרי גיטין בפרט? האם שטר מחובר, שטר שנכתב על איסורי הנאה, ושטר שנכתב שלא בכתב ידו כשרים לקדש בהם? גמרא קידושין
הרב יעקב פרנצוס שיעור 37 - מיגו ומה לי לשקר כיצד ניתן להבין את הנאמנות הניתנת לאדם מהטעם של "מה לי לשקר"? האם טענה זו יכולה לעמדו נגד חזקה? מהו ההבדל בין "מה לי לשקר" לבין מיגו? גמרא קידושין
הרב יעקב פרנצוס איסור אבר מן החי לבני נח "תנו רבנן: שבע מצות נצטוו בני נח: דינין וברכת השם, עבודה זרה, גלוי עריות ושפיכות דמים וגזל ואבר מן החי... נושאים בהלכה
הרב יעקב פרנצוס איסור קצירה ובצירה בשביעית
הרב יעקב פרנצוס פרישת כהן גדול לקראת יום הכיפורי
הרב יעקב פרנצוס 05: הלל בליל פסח להלל הנאמר במהלך ליל פסח ישנם שני מאפיינים ייחודיים: האחד, אמירתו בלילה, למרות שהמשנה במגילה (כ, ע"ב) מונה אותו כאחד מהדברים הנאמרים ביום. השני, פיצולו לשניים, כשאת החלק הראשון אנו אומרים לפני הכוס השניה ואילו חלקו השני נאמר לאחר הארוחה, לפני שתיית הכוס הרביעית.