הרב יאיר קאהן

הרב יאיר קאהן, יליד ארצות הברית, הצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ז, ולאחר מכן הוא למד בישיבה אוניברסיטה שבניו יורק. מאז שנת תשמ"ז הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון, ובמקביל גם עומד בראש תכנית בני חו"ל בישיבה. השנה משמש הרב קאהן כר"מ של בני שיעור א'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן תקיעות דמעומד ותקיעות דמיושב מחלוקת הראשונים על משמעות תקיעות דמעומד ותקיעות דמיושב מביאה למחלוקת בדבר יציאת ידי חובת שמיעת תקיעת שופר בראש השנה. הלכה אורח חיים
הרב יאיר קאהן מצוות תוכחה "מניין לרואה בחברו דבר מגונה שחייב להוכיחו, שנאמר 'הוכח תוכיח'. הוכיחו ולא קיבל, מניין שיחזור ויוכיחנו, תלמוד לומר 'תוכיח' מכל מקום... עד היכן תוכחה? נושאים בהלכה
הרב יאיר קאהן בדיקת חמץ לפני י"ד הגמרא בפסחים ד' מסתפקת לגבי בית שהושכר בי"ד בניסן: האם חובת הבדיקה מוטלת על המשכיר שהרי החמץ ברשותו, או על השוכר לבדוק מכיוון שהחמץ נמצא בבית שלו. נושאים בהלכה
הרב יאיר קאהן בעניין שליח צבור בקריאת התורה נושאים בהלכה
הרב יאיר קאהן מצה זו שאנו אוכלים על שום מה
הרב יאיר קאהן ראש השנה לאילן
הרב יאיר קאהן בזמן שמצה ומרור מונחים לפניך
הרב יאיר קאהן עבודת כהן גדול ביום הכיפורים
הרב יאיר קאהן עולה עמו - ואינה יורדת עמו קובץ מתוך קובץ מאמרים מכובד על מסכת כתובות "חובות הבעל והאשה" שהוציאה הישיבה בשנת תשמ"ד.