הרב יאיר קאהן

הרב יאיר קאהן, יליד ארצות הברית, הצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ז, ולאחר מכן הוא למד בישיבה אוניברסיטה שבניו יורק. מאז שנת תשמ"ז הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון, ובמקביל גם עומד בראש תכנית בני חו"ל בישיבה. השנה משמש הרב קאהן כר"מ של בני שיעור א'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן דין הכחשה בעדות בקיאות חולין
הרב יאיר קאהן והלכת בדרכיו והארץ נתן לבני אדם על תורת הרב עמיטל
הרב יאיר קאהן הפרשת הכהן הגדול קש"ת - הלכות הימים הנוראים
הרב יאיר קאהן תקיעה על סדר הברכות קש"ת - הלכות הימים הנוראים
הרב יאיר קאהן שמע ישראל זו מלכות שיעור שני בסדרת "ימים הנוראים" קש"ת - הלכות הימים הנוראים
הרב יאיר קאהן אמירת סליחות וי"ג מידות מהי המשמעות של אמירת הסליחות בחודש אלול? הגרי`ד סולובייצ'יק הצביע על דמיון רב הקיים בין הסליחות ואמירת שלוש עשרה המידות לבין התפילה, המצביע על כך שהסליחות הן סוג של תפילה. אולם בניגוד לתפילה היומיומית, שהיא עבודת ה' שבלב, הסליחות הן ביטוי לתפילה בעת צרה, הנלמדת ממצוַת התקיעה בחצוצרות. כך ניתן להבין מדוע הסליחות נאמרות בלילה דווקא, מדוע במוקדן עומדת אמירת י`ג מידות הרחמים – שחזור מעמד הצור, שבו התגלה הקב`ה למשה רבנו בגילוי השכינה המירבי האפשרי לבני אדם. `ברית כרותה לי`ג מידות`, שכאשר אומרים אותם, כביכול מתגלה הקב`ה ומתקרב אל המתפללים. קש"ת - הלכות הימים הנוראים
הרב יאיר קאהן מלכויות, זכרונות ושופרות מהי משמעותן של שלושת הברכות המיוחדות לראש השנה - מלכויות, זכרונות ושופרות? בשיעור זה ננסה לבחון את שאלות המשמעות על ידי בחינת השוואה מפתיעה, המצויה בסוגיות, בין דיני ברכות ראש השנה לבין דיני קריאת התורה. מן ההשוואה עולה כי יסוד שלושת הברכות שבראש השנה הינו קבלת עול מלכות שמיים ציבורית, בדומה למעמד קריאת התורה השגרתי. קש"ת - מעגל השנה
הרב יאיר קאהן תקיעה על סדר הברכות הראשונים נחלקו האם אמירת מלכויות, זכרונות ושופרות בראש השנה הינה מצווה מדאורייתא או מדרבנן. בשיעור זה ננסה לנתח את היחס המדויק שבין התקיעות הנעשות על סדר התפילה לבין אמירת הברכות כשלעצמה - האם התקיעה מלווה את התפילה או שמא התקיעה היא העיקר והברכות הן המלוות אותה? חקירה זו תוכל להסביר כיצד ייתכן לסבור שאמירת הברכות בראש השנה הינה מצוה מן התורה קש"ת - מעגל השנה
הרב יאיר קאהן אמירת סליחות מהי משמעותה המקורית של אמירת סליחות? מדברי הגמרא נראה שבשעת אמירת י`ג מידות של רחמים אנו משחזרים את המעמד שבו נתגלה הקב`ה למשה רבנו בנקרת הצור. לאור הבנה זו ניתן להבין כמה עקרונות בסליחות: מדוע אמירת סליחות מתחילה מיום שני של ר`ח אלול, מהי החשיבות של עיטוף טלית בסליחות, ועוד. קש"ת - מעגל השנה
הרב יאיר קאהן פרשת המועדים וייחוד של יום הכיפורים פרשיית המועדים שבפרשת אמור עוסקת בענייני קדושת הזמן. ברוב המועדים אנו מוצאים שני יסודות מקבילים: מחד, קדושת היום של המועד, שאינה שונה בין מועד למועד, ומאידך, ייחודו של היום, אשר מעניק לו את תוכנו המיוחד. בשיעור זה נבחן את האפשרות שיום הכיפורים שונה משאר המועדים בהקשר זה, וייתכן שמצוות העינוי אינה שייכת רק לייחודו של היום, אלא היא חלק מאיסורי השביתה הכלליים של המועד. קש"ת - מעגל השנה
הרב יאיר קאהן סדר העבודה ביום הכיפורים מהי המשמעות הפנימית של עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים? בשיעור זה ננסה להתחקות אחר משמעות זו, דרך עיון במטרת הפרשתו של הכהן הגדול שבעה ימים לפני יופ כיפור, ודרך עיון במשמעותם של קרבנות החטאת המיוחדים ליום זה - פר של כהן גדול ושעיר החטאת של העם. נדמה שיסוד היום הוא שיחזור כפרתו של אהרן הכהן על חטא העגל, דרך עבודת הקרבנות שבמקדש. קש"ת - מעגל השנה
הרב יאיר קאהן יראה ואהבה בהלכות תשובה לרמבם שיחות תשעו
הרב יאיר קאהן בין חוויה לעשיה בקיום מצוות תוכנית מחשבה
הרב יאיר קאהן קול דודי דופק תוכנית מחשבה
הרב יאיר קאהן מפיו יקרא תוכנית תנך
הרב יאיר קאהן שיחה לעשרת ימי תשובה
הרב יאיר קאהן עיירות ומוקפות חומה לקראת חג פורים, מאת הרב יאיר קאהן
הרב יאיר קאהן מצות קריאת מגילה לקראת חג פורים, מאת הרב יאיר קאהן
הרב יאיר קאהן פרשת נשא, גשר בין חזון למציאות
הרב יאיר קאהן פרשת קורח, ממלכת כהנים וגוי קדוש
הרב יאיר קאהן פרשת בלק, ואברכך מברכך מה ביקש בלעם להשיג? מה הייתה תגובתו של ה'? ומהו המסר הנצחי שמבקשת התורה לקבוע בפרשה זו? השיעור מנסה לענות על שאלות אלו תוך בחינת ברכות בלעם לאור סיפור האתון
הרב יאיר קאהן פרשת פנחס, המפקד השני בתחילת פרשת פינחס מופיעה תופעת כתיב נדירה במקרא - "פיסקא באמצע פסוק" (בין "וַיְהִי אַחֲרֵי הַמַּגֵּפָה" מדוע חוזר הציווי על מלחמת מדיין פעמיים? מה משמעות הסטייה מהנושא וקטיעתו? מה הקשר של פרשיות אלו לספר במדבר, ומה הקשר בינן לבין מלחמת מדיין?
הרב יאיר קאהן פרשת מטות, החניכה השיעור עוסק בשני נושאים שבפרשה: א. משמעותה של מלחמת מדיין לאור היחס המיוחד והתיאור המפורט שמקדישה התורה לשלל המלחמה; ב. מדוע צורף חצי שבט מנשה לבני גד ולבני ראובן, שנחלו בעבר הירדן המזרחי, אף שבני מנשה לא הצטרפו כלל לבקשתם של שבטי ראובן וגד.
הרב יאיר קאהן פרשת דברים, פירושו של משה לתורה
הרב יאיר קאהן לקראת חג פסח: מצוות אכילת מצה לקראת חג פסח: מצוות אכילת מצה

עמודים