הרב יאיר קאהן

הרב יאיר קאהן, יליד ארצות הברית, הצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ז, ולאחר מכן הוא למד בישיבה אוניברסיטה שבניו יורק. מאז שנת תשמ"ז הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון, ובמקביל גם עומד בראש תכנית בני חו"ל בישיבה. השנה משמש הרב קאהן כר"מ של בני שיעור א'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן תהליך הטהרה בדרך כלל, פרשות תזריע ומצורע מחוברות, אך בשנה מעוברת אנו קוראים כל אחת בפני עצמה (כדי שיהיו מספיק פרשיות לשבתות שנוספו בעקבות הוספת החודש). יש לשאול, האם שתי הפרשיות מהוות יחידה אחת המתחלקת לעתים עקב צרכי לוח השנה, או שמא מדובר בשתי יחידות עצמאיות, שלפעמים מחוברות על מנת לגמור את התורה בשנה אחת. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן עבודת יום הכיפורים התורה הגדירה את יום הכיפורים "שבת שבתון", ובכך ייחדה אותו משאר המועדים. ייחוד זה בא לידי ביטוי חד גם ביחס לקרבנותיו. לכל מקראי קודש מוספים המבטאים את קדושתם. אך ביום הכיפורים, חוץ מהמוספים הכתובים בפרשת פינחס, ישנה עבודה מיוחדת שהתורה הפרידה מקרבנות שאר המועדים, המופיעה בפרשת אחרי מות. הבנת משמעותה של עבודה זו, יכולה להאיר את יום הכיפורים בכלל, ואת הכפרה לה זוכים ישראל ביום קדוש זה בפרט. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת אחרי מות - אחרי מות שני בני אהרן - מיתת בני אהרן ועבודת יום הכיפורים - המקשר והמפריד בפתח פרשת עבודת יום הכיפורים קושרת התורה קשר של קיימא בין הציווי על עבודה זו ובין מיתת בני אהרן: `וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן`. אנו נבחן קשר זה לאור חטאם של בני אהרן ולאור חטא העגל, על מנת להשיג הבנה מעמיקה יותר של משמעות יום הכיפורים ועבודתו - של משמעות העמידה לפני ה'. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן "דבר אל כל עדת בני ישראל קדושים תהיו" בני ישראל באו למדבר סיני בחודש השלישי לצאתם ממצרים, וחנו שם כנגד ההר (שמות י"ט, א'-ב'). באותו המקום, נשארו בני ישראל כמעט שנה, עד נסיעתם בעשרים לחודש השני בשנה השנית (במדבר י', י"א). תקופת שהותם של בני ישראל במדבר סיני הייתה מלאה באירועים דרמטיים. בין האירועים הללו ניתן למנות את מעמד הר סיני, חטא העגל, נתינת הלוחות השניים, הקמת המשכן ומיתתם הטראגית של נדב ואביהוא. מספר אירועים בולטים שהתרחשו במהלך חנייתם לפני הר סיני, אופיינו בכך שנאספו בהם כל כנסת ישראל, אנשים נשים וטף. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת המקלל בפרשתנו, מופיעה פרשת המועדים העוסקת בקדושת הזמן (עיין בשיעור על פרשת ויקרא). התורה מציינת כיצד קדושה זו באה לידי ביטוי במסגרת העבודה במקדש, על ידי קרבנות מיוחדים שהקריבו במועדים אלו. מיד לאחר מכן, ישנן שתי פרשיות המאזנות את התמונה בכך שהן מדגישות את העבודה השגרתית במקדש. הדגשה זו באה לידי ביטוי בכך שהמילה "תמיד" היא מילה מנחה בקטע. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן "וישבתם בארץ לבטח" בחודש השלישי לצאתם מארץ מצרים, בני ישראל באו למדבר סיני (שמות י"ט, א'). משה עלה אל הר סיני והקדוש ברוך הוא דיבר אל משה מעל להר (שם ג'). מיום זה, עד להקמת המשכן בחודש הראשון בשנה השנית, משה קיבל את דבר ה' מהר סיני. בתחילת ספר ויקרא, לאחר הקמת המשכן, ה' קרא אל משה מתוך המשכן: "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמור" (ויקרא א', א') למרות זאת, פרשתנו פותחת עם דבר ה' מהר סיני: "וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמור" (שם כ"ה, א') אזכור הר סיני בתחילת פרשתנו, לקראת סוף ספר ויקרא, אומר דרשני. חכמנו זכרונם לברכה אכן דרשו אזכור זה, בשאלתם המפורסמת: "מה עניין שמיטה אצל הר סיני?" (תורת כהנים שם) 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן "התוכחה" פרשת בחוקותי פותחת בברכות ובקללות. ביצועם של הקללות או הברכות, תלויים בשאלה "אם בחוקותי תלכו", או שמא, חס ושלום, "בחוקותי תמאסו". בפרשה ישנו פירוט של השכר לו יזכו ישראל בשמרם את הברית, וגם איומים המתארים האסונות שיפקדו את ישראל אם חלילה יפרו את הברית. מנהג רווח הוא, שקוראים בתורה במהירות את הקטע העוסק באיום, "התוכחה". לדעת רבנו מנוח (ראה כסף משנה הלכות תפילה י"ג, ז'), מנהג זה מבוסס על הסוגיה במגילה: "לוי בר בוטי הוה קרי [היה קורא] וקא מגמגם קמיה [לפני] דרב הונא בארורי [בקללות]" (מגילה לא:) ראה ברש"י שם שמפרש "מגמגם - קרא אותן במרוצה ובקושי". אכן, אין ספק שיש קושי בעיון ממושך בקללות. לאור זאת, המנהג לקרוא את התוכחה במהירות בציבור, מובן בהחלט. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת במדבר - לא רק מספרים די בקריאה שטחית של פרשת במדבר לעמוד על קושי מהותי בה: לכאורה המנייה החוזרת ונשנית של בני ישראל מיותרת ואינה מחדשת דבר. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת נשא - גשר בין חזון ומציאות מה עניינן של שלוש הפרשיות ההלכתיות שבפרשתנו - כופר בפיקדון, סוטה ונזיר? מדוע הן קוטעות את הרצף הנושאי של תחילת ספר במדבר? קשה אמנם למצוא זיקה בין פרשיות אלו לבין מסעות בני ישראל וחנייתם, אך נראה שהדבר אפשרי. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת בהעלותך - חומשי במדבר מדוע קבעו חז`ל שפרשיית `ויהי בנסוע הארון` היא 'ספר נפרד'? לדעה זו, מהו אופיו של כל אחד משלושת הספרים הכלולים בספר במדבר לדעת רבי? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת שלח - חוסר ביטחון, חוסר אמונה בשיעור הקודם עקבנו אחר תהליך הנפילה של עם ישראל עם תחילת המסע במדבר. בפרשת המרגלים מחמירה הידרדרות זו עד כדי פגיעה חמורה בתשתית של מחנה ישראל. עיון מדוקדק בפרשה מגלה כי לחטא המרגלים שני היבטים שונים מאוד זה מזה: האחד - חוסר אמונה בקב`ה; והשני - חוסר בגרות של בני ישראל, פגם באופיים שבגללו אין הם בשלים עדיין להיכנס לארץ. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת קורח - ממלכת כוהנים וגוי קדוש בניגוד חד לתיאור התמציתי של מרד קורח עצמו, מתוארות תוצאותיו בפרטנות מפתיעה, המפתיעה עוד-יותר על רקע נטיית התורה לצמצם בתיאור נזיפות ועונשים. התיאור הנרחב של האירועים המתמיהים שהתרחשו בעקבות מרד קורח מעיד כי אי אפשר להבין את מלוא משמעותו של המרד בלי לפענח את החשיבות של מה שאירע לאחריו. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת חוקת - עליית הדור השני בפרשת חקת מוצגים בפנינו סוף סוף בני הדור השני, העתידים להצליח במקום שבו נכשלו קודמיהם. מבט חטוף בפרשתנו יביא למסקנה המטרידה שלכאורה דבר לא השתנה. בני הדור השני חוזרים על אותן טעויות שטעו בהן בני הדור הראשון: תלונות על מזון ומים,`למה העליתנו ממצרים`, ועוד. האמנם אין הבדל משמעותי בין שני הדורות? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת בלק - ואברכה מברכיך מה ביקש בלעם להשיג? מה הייתה תגובתו של ה'? ומהו המסר הנצחי שמבקשת התורה לקבוע בפרשה זו? השיעור מנסה לענות על שאלות אלו תוך בחינת ברכות בלעם לאור סיפור האתון. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת פינחס - המפקד השני בתחילת פרשת פינחס מופיעה תופעת כתיב נדירה במקרא - `פיסקא באמצע פסוק` (בין `וַיְהִי אַחֲרֵי הַמַּגֵּפָה` לבין המשך הפסוק).הקושי מתעצם לאור הקשר הפסוק, שלכאורה סוטה מנושא הפרשייה - מלחמת מדיין - ועובר לדון במפקד החדש של בני ישראל, בפרשת בנות צלפחד, במינוי יהושע ובפרשיות הלכתיות שונות. מדוע חוזר הציווי על מלחמת מדיין פעמיים? מה משמעות הסטייה מהנושא וקטיעתו? מה הקשר של פרשיות אלו לספר במדבר, ומה הקשר בינן לבין מלחמת מדיין? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת מטות - החניכה השיעור עוסק בשני נושאים שבפרשה: א. משמעותה של מלחמת מדיין לאור היחס המיוחד והתיאור המפורט שמקדישה התורה לשלל המלחמה; ב. מדוע צורף חצי שבט מנשה לבני גד ולבני ראובן, שנחלו בעבר הירדן המזרחי, אף שבני מנשה לא הצטרפו כלל לבקשתם של שבטי ראובן וגד. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת מסעי - אחרית דבר עיון מדוקדק בפתיחת הפרשה, הפורטת את תחנותיהם של בני ישראל במסעם במדבר סיני, יראה כי אין זו רשימת סיכום גרידא. רשימה זו ממחישה את החשיבות הרוחנית שבכל חלקי המסע, שהגיע עתה לסיומו. נוסף על כך, השיעור דן בפרשייה החותמת את הספר: טענתם של ראשי שבט יוסף ביחס לנחלת צלפחד. כפי שנראה, גם פרשייה זו חוזרת לנושאים שעלו בראשית הספר. היא מדגישה את החשיבות של העצמאות האישית ושל סמכות השבט גם יחד, והמסר שלה הולם את הנושא המרכזי של הספר כולו: הקמת המחנה, בואו לגבול ארץ ישראל וההכנה לקראת חציית הירדן. ייתכן שיש בפרשייה זו גם משום סגירת מעגל עם סופו של ספר בראשית, כדי לציין את סיום תקופת הגלות, הסבל והשעבוד, שהחלה עם מות יוסף. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פירושו של משה לתורה בספר דברים מרוכזים נאומי הפרידה של משה רבנו. בחלק הראשון, המכונה "הנאום ההיסטורי", חוזר משה על מספר אירועים שהתרחשו במשך ארבעים השנים במדבר, תוך כדי מבט אל עבר העתיד, כניסת ישראל לארץ כנען. אולם, כאשר אנחנו משווים את התיאור של משה לתיאור המקראי המקורי, אנו נתקלים במספר אי התאמות. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך אחד הנושאים המרכזיים של פרשת ואתחנן הוא מעמד הר סיני. מעמד הר סיני מופיע בפרשה שלוש פעמים, בצורות שונות. הבולטת בהם, היא החזרה על עשרת הדברות. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן עינינו ראו ולא זר לאורך ספר דברים, מדגיש משה את העובדה שהדור העומד לרשת את ארץ כנען ראה את ניסיו של הקדוש ברוך הוא באופן אישי, בעיניהם הם. כבר בפרק הראשון, מצטט משה את תגובתו לדברי המרגלים. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן המקום אשר יבחר ה' בתורה לא נאמר במפורש דבר על ירושלים כמקום המקדש, אלא רק על "המקום אשר יבחר ה' " (דברים י"ב, ה'). בתחילת פרשת ראה, אוסרת התורה הקרבת קרבנות בכל מזבח חוץ מהמזבח שנמצא ב"מקום אשר יבחר ה' ". כמו כן, סוף הפרשה עוסק בשלושת הרגלים, פסח שבועות וסוכות, בהם ישראל חייבים לעלות ולהראות ב"מקום אשר יבחר ה'". בסך הכל, הביטוי "המקום אשר יבחר ה' " מופיע שש עשרה פעמים בפרשת ראה. לכן, אם עלינו לבודד נושא אחד כנושא המרכזי של הפרשה, הנושא הוא "המקום אשר יבחר ה' ". הוא, בסופו של דבר, ירושלים. בשיעורנו השבוע, נתמקד בתחילת הפרשה, בה הביטוי "המקום אשר יבחר ה' " מופיע ארבעה פעמים. הקורא את תשע עשרה הפסוקים הראשונים של פרק י"ב, יגלה מיד שהדברים חוזרים על עצמם, לכאורה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן ציון במשפט תפדה "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' א-לוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק" (דברים ט"ז, י"ח) מפסוק זה דרשו חכמינו זכרונם לברכה, שיש מצוות עשה למנות שופטים: "שופטים ושוטרים - מנין שממנים בית דין לכל ישראל תלמוד לומר 'שופטים תתן לך' " (ספרי פרשת שופטים) כך גם כותב הרמב"ם בספר המצוות: "והמצוה הקע"ו היא שצונו למנות שופטים ושוטרים... והצווי שבא במצוה זו הוא אמרו 'שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך' " (ספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה קע"ו) אם כן, לכאורה, מצווה זו נוהגת רק ב"שעריך אשר ה' א-לוהיך נותן לך", רק בארץ ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן דיבור התורה פרשת כי תצא פותחת בפרשיית אשת יפת תואר, העוסקת בחייל שיוצא לקרב וחושק באחת משבויות המלחמה. התורה מתירה לו להנשא לאותה שבויה, אבל תוך יישום הלכות מיוחדות, הכוללת גם את גיורה. פרשייה זו מעלה שאלות קשות במישור המשפטי, במישור הפילוסופי ובמישור המוסרי. האם האדם אמור להיכנע לתאוותיו? האם יחס זה לאשה שבויה תואם את הקוד המוסרי של התורה? האם נכון להכריח אשה שבויה להתחתן נגד רצונה? מהו התוקף ההלכתי והמשפטי של גרות כפויה ונישואים כפויים? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן ברית ערבות מואב פרשת הברכות והקללות, המופיעה בפרק כ"ח, נחתמת בפסוק: "אלה דברי הברית אשר צוה ה' את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר כרת אתם בחרב" (דברים כ"ח, ס"ט) פסוק זה, המכנה את פרשת הברכות והקללות "דברי הברית", מחבר בין ברית ערבות מואב (הברכות והקללות של פרשת כי תבוא) לבין הפרשה המקבילה ב'בחוקותי' (ויקרא כ"ו). אם כן, עיוננו בברית ערבות מואב יתחיל בסיכום קצר של ברית סיני. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן וקם העם הזה לקראת סוף ימי משה, הקדוש ברוך הוא קורא לו לבוא אל אוהל מועד, יחד עם תלמידו וממשיכו, יהושע בן נון. לאחר כניסתו, משה שומע את הנבואה הבאה: "הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו ועזבני והפר את בריתי אשר כרתי אתו" (דברים ל"א, ט"ז) לפסוק זה שמור מקום מכובד בתולדות הפילוסופיה היהודית. כך, כאשר הרמב"ם דן בסוגית הבחירה החופשית, הוא מציב את הפסוק הזה כחלק מרכזי בדבריו. 01- פרשת השבוע

עמודים