הרב יאיר קאהן

הרב יאיר קאהן, יליד ארצות הברית, הצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ז, ולאחר מכן הוא למד בישיבה אוניברסיטה שבניו יורק. מאז שנת תשמ"ז הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון, ובמקביל גם עומד בראש תכנית בני חו"ל בישיבה. השנה משמש הרב קאהן כר"מ של בני שיעור א'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן וקם העם הזה לקראת סוף ימי משה, הקדוש ברוך הוא קורא לו לבוא אל אוהל מועד, יחד עם תלמידו וממשיכו, יהושע בן נון. לאחר כניסתו, משה שומע את הנבואה הבאה: "הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו ועזבני והפר את בריתי אשר כרתי אתו" (דברים ל"א, ט"ז) לפסוק זה שמור מקום מכובד בתולדות הפילוסופיה היהודית. כך, כאשר הרמב"ם דן בסוגית הבחירה החופשית, הוא מציב את הפסוק הזה כחלק מרכזי בדבריו. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת האזינו - לעד בבני ישראל רובה המוחלט של פרשת האזינו נכתב בצורה של שירה. צורה זו נדירה למדי במקרא, ושונה מהמבנה הנפוץ של פרשיות סתומות המתחילות בשורה חדשה, או פרשיות פתוחות המתחילות בדרך כלל באמצע שורה... 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן וזאת התורה התורה חותמת במעין הספד למשה רבנו במסגרת הספד זה מתארת התורה את נבואת משה: "...אשר ידעו ה' פנים אל פנים" (דברים ל"ד, י') תיאור זה מזכיר לנו את הנאמר בפרשת בהעלותך. כאשר אהרון ומרים דברו במשה על אודות האשה הכושית אשר לקח, הם אמרו: "הרק אך במשה דבר ה' הלא גם בנו דבר" (במדבר י"ב, ב') בתגובה, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליהם ואומר: "שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו: לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא: פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונת ה’ יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה" (שם, ז'-ח') בנקודה זו חשוב להדגיש, שכאשר הרמב"ם מנה את י"ג עיקרי האמונה, הוא הקדיש עיקר נפרד לייחודיות נבואת משה. זאת, מלבד העיקר הקובע את עצם קיום הנבואה. בהלכות יסודי התורה (פרק ח') הרמב"ם מסביר שאמונתנו בנבואת משה איננה מבוססת על האותות והמופתים שעשה, כי אם על מעמד הר סיני, כאשר עם ישראל כולו ראו בעיניהם שהקב"ה מדבר אל משה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן משפחת אם (דף ק"ט:)
הרב יאיר קאהן זכות בירושה קודם חלוקה (קכו.)
הרב יאיר קאהן יהא מונח עד שיבוא אליהו הראשונים נחלקו מתי יש ליישם את הפתרון של "יהא מונח עד שיבוא אליהו". בשיעור נבחן מעמדו של "יהא מונח" ביחס ל"יחלוקו" ול"כל דאלים גבר". גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן ב: - ממון המוטל בספק - מחלוקת סומכוס וחכמים מדוע סובר סומכוס ש"ממון המוטל בספק - חולקים"? ניתן להציע שני כיוונים בהסבר המחלוקת: ייתכן שהיא עוסקת בשאלה מתי יש ליישם את מעמדו המיוחד של המוחזק בממון, וייתכן שהיא עוסקת בהגדרת המקרה המיוחד של "דררא דממונא". גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן "ונקרב בעל הבית אל הא-להים" - המימד הדתי במשפט העברי מתוך הכינוי שמכנה התורה את הדיינים - "א-לוהים" - דן המאמר במימד הדתי של המשפט העברי. לאור דיון זה, יש לבחון גם את השבועות השונות שהאדם יכול להתחייב בהן. גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן הקל וחומר מהודאה לעדים כיצד לומדת הגמרא "קל וחומר" מהודאה לעדים (כדי לחייב שבועה כאשר עדים העידו שהנתבע חייב מקצת הטענה)? ייתכן להבין שימוש זה בשתי צורות: ייתכן שה"קל וחומר" הוא סברה המרחיבה את דין "מודה במקצת" לעדים (כי עדים נאמנים יותר מהודאה), או ייתכן שזהו לימוד המבוסס על כך שבאופן כללי - כוחה של עדות גדול מכוחה של הודאה. גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן ד: - הודה בקרקע וכפר בכלים - היחס בין הטענה להודאה אדם שתבע מחבירו קרקע וכלים, והלה הודה בכלים וכפר בקרקעות - אינו יכול לחייב אותו להישבע. מתברר, שבמקרים שונים הודאה חלקית אינה נחשבת ל'הודאה במקצת' אלא מחלקים את הטענה לכמה טענות שונות. גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן ד: - גלגול שבועה למסקנת הגמרא ד:, המשנה בשבועות באה כדי ללמדנו דין גלגול שבועה: "הא קא משמע לן הודה במקצת כלים חייב אף על הקרקעות מאי קא משמע לן זוקקין תנינא זוקקין הנכסים שאין להן אחריות את הנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהם הכא עיקר התם אגב". גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן תקפה אחד בפנינו ר' זירא מעלה שאלה ביחס למקרה של המשנה "שנים אוחזין בטלית": "תקפה אחד בפנינו מהו?" גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן ו: - מנין הראוי דין מעשר בהמה מחייב להוציא אחת מכל עשר בהמות שיש לאדם בעדר, ולהקדישו לה'. גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן ז. - מודה בשטר שכתבו על פי דין תורה, שטר החתום ע"י שני עדים תקף, אפילו אם אמינות החתימות של העדים לא אושרה. גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן שניים שהגביהו מציאה "אמר רמי בר חמא זאת אומרת המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו דאי סלקא דעתך לא קנה חבירו תיעשה זו כמי שמונחת על גבי קרקע...". (ח.) רבא הביא ראייה לשיטתו, שאומרים מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה, מדין שותפים שגנבו. גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן צד. - ארבעת השומרים - מבוא הפסוקים המלמדים את דיני השומרים אינם עוסקים במקרים מסויימים אלא בעקרונות חוקי השומרים. באופן עקרוני, ניתן לחלק את השומרים השונים לשתי קבוצות עיקריות: יש שהתחייבו לשמור על החפץ, ויש שקיבלו רשות להשתמש בו. גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן צד: - אחריותו של השואל אחריותו של השואל היא בלעדית - הוא חייב אף על נזקים שנגרמו באונס. ניתן להבין את האחריות המוחלטת של השואל בשתי דרכים: ייתכן שקיים בינו לבין הבעלים הסכם בלתי-כתוב, המחייב אותו גם במקרה של אונס, וייתכן שהוא רוכש את החפץ בצורה חלקית ומתחייב להשיבו לבעליו. גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן צו: - מתה מחמת מלאכה כידוע, אדם ששאל פרה והיא מתה מחמת המלאכה שנעשתה בה - פטור מתשלום. ניתן להבין פטור זה בשתי אפשרויות: ייתכן שחובתו של השואל למשאיל נובעת מהסכם בלתי-כתוב שנחתם ביניהם, והסכם זה פוטר אותו כאשר הבהמה מתה מחמת מלאכה; וייתכן שבמקרה של מתה מחמת מלאכה השואל נפטר בשל פשיעת המשאיל. גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן ב: - הגדרת קרן כאשר באנו לדון בהגדרת נזקי קרן, הרי שקיים מתח בין הגדרה אחת - "שכוונתו להזיק" - לבין הגדרה נוספת - "נזק משונה". בשיעור זה נעמוד על יישוב הסתירה, תוך הצגת שתי שיטות עיקריות: שיטת רבנו תם, הסבור שהסתירה תלויה במחלוקת אם "פלגא נזקא קנסא" או "פלגא נזקא ממונא"; ושיטת הריב"א, המפריד בין הגדרת קרן התלויה בכוונתו להזיק לבין דין חצי נזק התלוי בשינוי. גמרא בבא קמא
הרב יאיר קאהן ג. - הגדרת רגל המאפיין של רגל הוא ש"היזקה מצוי". מהי משמעותו של גדר זה? מדוע הוא אינו שייך בנזקים אחרים, כגון בשן, אשר גם הם מצויים? ייתכן שמשמעות המושג היא נזק הקיים תמיד, ואינו נובע מנסיבות מיוחדות. הגמרא קובעת שחיוב בנזקי רגל תלוי ב"שלח שלוחי". מכאן ניתן לברר האם החיוב על נזקי רגל נובע מהתנהגות הבעלים, או מהתנהגות הבהמה. גמרא בבא קמא
הרב יאיר קאהן ג: - אדם המזיק מחלוקת רב ושמואל לעניין נזקי שור (קרן ורגל) ואדם מזיק גמרא בבא קמא
הרב יאיר קאהן צרורות נציע שני הסברים לתשלום חצי נזק על נזקי צרורות: 1) כיוון שהנזק עקיף 2) כיוון שהנזק שנגרם מרגלי הבהמה לא היה צפוי. להסבר שנציע קיימת נפקא מינה לעניין הרחבת דין צרורות לסוגי נזק אחרים ולעניין התשלום על הנזק. גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב יאיר קאהן העדאה ושינוי בצרורות גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב יאיר קאהן יהא שמיה הגדול מבורך גמרא ברכות
הרב יאיר קאהן דף ד: סמיכות גאולה לתפילה גמרא ברכות

עמודים