הרב יאיר קאהן

הרב יאיר קאהן, יליד ארצות הברית, הצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ז, ולאחר מכן הוא למד בישיבה אוניברסיטה שבניו יורק. מאז שנת תשמ"ז הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון, ובמקביל גם עומד בראש תכנית בני חו"ל בישיבה. השנה משמש הרב קאהן כר"מ של בני שיעור א'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן יז - זמן בגיטין מסוגייתנו נראה שכתיבת הזמן בגט היא תקנה דרבנן, אך מסוגיות אחרות משמע שזוהי חובה מדאורייתא. המאמר עוסק בסתירה זו ובתשובות שנתנו לה ראשונים ואחרונים, וכן בתשובתו של ר' חיים מבריסק, המחלק בין שטרי קניין לבין שטרי ראיה. גמרא גיטין
הרב יאיר קאהן יז: - מאימתי מוציאין לפירות ממתי אין לבעל זכות לקבל את פירות נכסי אשתו? משעת כתיבת הגט, משעת חתימת הגט או משעת נתינת הגט? גמרא גיטין
הרב יאיר קאהן יז. - גזייה לזמן מה דינו של גט שהבעל חתך ממנו את הזמן? עיון בשאלה זו ובדיני החזקות של חזקת אשת איש ו"הרי גרושה לפנינו". גמרא גיטין
הרב יאיר קאהן יט. - כתב על גבי כתב המאמר עוסק בדיני כתיבה על גבי כתיבה, הן בשבת והן בגיטין. גמרא גיטין
הרב יאיר קאהן כ. - לשמה בגט ובמגילת סוטה הגמרא משווה בין החובה לכתוב גט "לשמה" - לשם האישה המתגרשת, לבין החובה לכתוב מגילת סוטה "לשמה" - לשם האישה הסוטה. מאידך, הגמרא כותבת שספר תורה אינו יכול לשמש כגט (שכן הוא לא נכתב לשמה) אך הוא יכול לשמש כמגילת סוטה. מה היחס בין דיני ה"לשמה" השונים? גמרא גיטין
הרב יאיר קאהן כ. - חק תוכות ומוקף גוויל מהי ההגדרה של "חק תוכות"? האם שם ה' היה חרוט על הציץ מלפנים או מאחור? מהי אופייה של החובה לכתוב את אותיות הסת"ם מוקפות גוויל? האם דין זה חל גם על גיטין? גמרא גיטין
הרב יאיר קאהן כ. - היו מוחזקים בטבלה שהיא שלה כידוע, הגט שייך לבעל. המאמר עוסק במשמעות של דין זה, ומתוך כך - בשאלות נוספות: מי חייב לכתוב את הגט והאם הוא יכול למנות לשם כך שליח. גמרא גיטין
הרב יאיר קאהן כא. - בעניין מחוסר קציצה מהו גדר הפסול של "מחוסר קציצה" - גט המחובר לקרקע? האם פסול זה נובע מההפרעה לתהליך הגירושין, או שזהו פסול בחפצא של הגט? גמרא גיטין
הרב יאיר קאהן כב. - מחלוקת ר' מאיר ור' אלעזר המאמר דן ביכולת להקנות גט על ידי קניין אגב, על רקע הדיון באופיו של קניין אגב. כאשר מקנים מטלטלין אגב קרקע - האם המטלטלין צריכים להיות צבורים על הקרקע? גמרא גיטין
הרב יאיר קאהן כג. - מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית הגמרא כותבת שמי שאינו יהודי אינו יכול לשמש כשליח לענייני גיטין. המאמר עוסק בדינו של ישראל מומר על רקע האופי הכפול של הגרות: תהליך דתי ותהליך לאומי. גמרא גיטין
הרב יאיר קאהן כד. - לא חזרה שליחות אצל הבעל הגמרא כותבת שאם "לא חזרה שליחות אצל הבעל" - השליחות פסולה. האם פסול זה שייך רק בבעל המעשה או גם בשליח חיצוני? מדוע פסול זה ייחודי לדיני גיטין? גמרא גיטין
הרב יאיר קאהן כד.-כה. - ריח הגט מה משמעותו של המושג "ריח הגט"? באילו מקרים ריח הגט פוסל את האישה לכהונה? גמרא גיטין
הרב יאיר קאהן כה.-כו. - דין ברירה (א) כידוע, נחלקו התנאים האם "יש ברירה" או "אין ברירה". מהי ברירה? מה ההבדל בין ברירה לבין כל תנאי עתידי רגיל? גמרא גיטין
הרב יאיר קאהן כה.-כו. - דין ברירה (ב) המאמר ממשיך לדון בהבדל שבין תנאי לבין ברירה על רקע סוגיות "הרי זה גיטך אם מתי מחולי זה" ו"הריני בועלך על מנת שירצה אבא". גמרא גיטין
הרב יאיר קאהן גיטין כו.-כו: - טופסי גטין מהו המעמד ההלכתי של הטופס של הגט? האם דיני הטופס זהים לדיני התורף? האם פסול בטופס פוסל את הגט בדיעבד? גמרא גיטין
הרב יאיר קאהן כח: - היוצא ליהרג בעניין היוצא להיהרג, מצאנו בגמרא שתי לשונות המחלקות בין אדם היוצא להיהרג בבית דין יהודי לבין אדם היוצא להיהרג בבית דין של גויים. מהו ההבדל בין לשונות אלו? כיצד נפסק להלכה? גמרא גיטין
הרב יאיר קאהן כט. - המביא גט וחלה באילו תנאים יכול שליח למנות שליח אחר? מהו ההגיון בכך ששליח אינו יכול לעשות שליח? עיון בשאלות אלו על רקע סוגיית "מילי לא מימסרן לשליח". גמרא גיטין
הרב יאיר קאהן כב. - קניין אגב בעציץ נקוב ובגט הגמרא כותבת שחרש, שוטה וקטן יכולים לכתוב גט אם גדול עומד על גביהם. האם פתרון זה הוא רק לשיטת ר' מאיר, או שגם לשיטת ר' אלעזר? האם יש חילוק בין הטופס של הגט לבין התורף שלו? המאמר דן בשאלות אלו על רקע דיון בדין "לשמה" ובחילוקו של ר' חיים מבריסק בין כוונה לבין דעת בקניין, בחליצה ובנתינת גט. גמרא גיטין
הרב יאיר קאהן כט: - שליח שנתמנה על ידי אחר מה מעמדו של שליח שנתמנה על ידי שליח אחר? האם הוא יכול למנות שליח נוסף? מהי הסברא לחלק בין השליח הראשון לבין השליח השני? מה הדין אם השליח הראשון מת לפני ביצוע השליחות? גמרא גיטין
הרב יאיר קאהן כט: - שליח שלא ניתן לגירושין מצינו בסוגייתנו פסול של "שליח שלא ניתן לגירושין". מהו הגדר של פסול זה? מדוע פסול זה קיים רק בגיטין? האם דין זה קשור לדין "שליח עושה שליח"? גמרא גיטין
הרב יאיר קאהן הקדמה - בעניין כתובה דאורייתא או דרבנן האם חיובה של הכתובה הוא מדאורייתא או מדרבנן? עיון בשיטות השונות, ובעיקר בשיטת הרמב"ם באמצעות חלוקה בין עקרון הכתובה לבין פרטי דיניה. גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן ב. - הגיע זמן ולא נישאו אם הגיע הזמן שנקבע לנישואין ובני הזוג לא נישאו - הבעל חייב במזונות ארוסתו. מה קורה אם הם לא נישאו מחמת אונס? מהו אופי תשלום המזונות במקרה זה: האם זהו קנס, התחייבות או החלת חלק מחובות הבעל לאשתו? מה בדיוק חייב הבעל לשלם במקרה זה? גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן ב: - אונס בגיטין הגמרא מתלבטת האם יש טענת אונס בתנאֵי גיטין או לא. מהו ההיגיון בדעה ש"יש אונס בגיטין"? השיעור מציע שלוש אפשרויות: אומדנא של דעת המגרש, מעשה באונס אינו מתייחס לעושה אותו, או התנאי הוא תנאי מיוחד שאינו מתקיים באונס. גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן ג. - אפקעינהו רבנן לקידושייהו השיעור עוסק ביסוד הדין של "אפקעינהו", ובשאלה כיצד יכולים חכמים לבטל קידושין דאורייתא. כמו כן, השיעור עוסק בהבדל שבין קידושי כסף לבין קידושי ביאה, ובאפשרות לטהר ממזרים באמצעות "אפקעינהו". גמרא כתובות
הרב יאיר קאהן ג: - ולדרוש להו דאונס שרי השיעור עוסק בחובת מסירות הנפש בשלוש העבירות החמורות ובפרהסיא. עיקר השיעור דן בשיטת בעל המאור, שאין צורך למסור את הנפש על "הנאת עצמם". גמרא כתובות

עמודים