הרב יאיר קאהן

הרב יאיר קאהן, יליד ארצות הברית, הצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ז, ולאחר מכן הוא למד בישיבה אוניברסיטה שבניו יורק. מאז שנת תשמ"ז הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון, ובמקביל גם עומד בראש תכנית בני חו"ל בישיבה. השנה משמש הרב קאהן כר"מ של בני שיעור א'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן ב: - איסור עשיית מלאכה בערב פסח מה המקור לאיסור עשיית מלאכה בערב פסח לאחר חצות? מהו אופי האיסור? האם איסור זה קיים גם בימינו? מה הדין לפני חצות היום? גמרא פסחים
הרב יאיר קאהן מקומות הפטורים מבדיקה (ח.) מהו הקריטריון לפטור מקום מסויים מבדיקת חמץ - קריטריון מעשי(מקום שלא נכנס אליו חמץ) או קריטריון מהותי? מהי רמת הבדיקה הנדרשת? גמרא פסחים
הרב יאיר קאהן יא: - איסור חמץ בערב פסח מתי מתחיל איסור החמץ מדאורייתא? מה דינו של החמץ בשעה החמישית של ערב פסח? האם יש הבדל מהותי בין האיסור לאכול חמץ בשעה השישית לבין האיסור לאוכלו בשעה החמישית? גמרא פסחים
הרב יאיר קאהן ח. - מקומות הפטורים מבדיקה מהו הקריטריון לפטור מקום מסויים מבדיקת חמץ - קריטריון מעשי(מקום שלא נכנס אליו חמץ) או קריטריון מהותי? מהי רמת הבדיקה הנדרשת? גמרא פסחים
הרב יאיר קאהן שיעור 6 - איילונית מהי אילונית? מתי היא נחשבת כבוגרת? האם ה'בגרות' בהלכה היא בגרות פיסית או אינטלקטואלית? גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 18 - שליחות גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 19 - `מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית` גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 20 - זכין לאדם שלא בפניו גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 24 - מעמד נערה לעניין גיטין וקידושין גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 25 - האם נערה יכולה למנות שליח? גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 26 - קטנה שהתקדשה על דעת עצמה הגמרא בסוגייתנו מביאה את מחלוקת האמוראים בשאלת חלות קידושי קטנה אשר התקדשה על דעת עצמה. רב ושמואל סבורים כי הבת צריכה גט לחומרא, שכן יש לחשוש שמא האב מסכים בשתיקה לקידושי הבת, ומחמת כן הקידושין חלים. עולא לעומת זאת, אינו חושש לאפשרות זאת, ולכן אינו דורש מהבת לקבל גט בכדי שתוכל להתקדש לאחר. מתוך הסוגיא ניתן להסיק כי אילו אכן היה ידוע שהאב סומך את ידיו על הקידושין, הקידושין תופסים לכולי עלמא. גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 29 - קידושי מאה תופסין בה לדעת רבי יוחנן, אישה יכולה להיות מקודשת לכמה אנשים שונים. כיצד ייתכן הדבר? האם הקידושין הם מעשה חד-פעמי, או תהליך ההולך ומתפתח? בהקשר זה, הגרי"ד סולובייצ'יק חילק בין ספק חיובי לבין ספק שלילי. גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 39 - עדות לקיום הדבר עדי הקידושין אינם מהווים ראיה לעצם מעשה הקידושין, אלא הם תנאי הכרחי ומהותי לקידושין - "עדות לקיום הדבר". מהו אופייה של עדות זו? האם עדות לקיום הדבר מספקת רמת נאמנות גבוהה במיוחד, או שמא היא נועדה להחיל פן ציבורי על מעשים חשובים? גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן מלאכת הוצאה נדון בגדרי מלאכת הוצאה - "מלאכה גרועה", ונבחן לאור ביטוי זה את מעמדה לעומת מלאכות אחרות. גמרא שבת
הרב יאיר קאהן תקיעות דמעומד ותקיעות דמיושב מחלוקת הראשונים על משמעות תקיעות דמעומד ותקיעות דמיושב מביאה למחלוקת בדבר יציאת ידי חובת שמיעת תקיעת שופר בראש השנה. הלכה אורח חיים
הרב יאיר קאהן צורת פרי נושא המשנה הוא ברכת הפרי בצורתו הטבעית. ברכתו אחרי שעבר תהליך של שינוי אינה נידונה. האמוראים התייחסו לשאלה זו בכמה מקומות, הן בבבלי והן בירושלמי. נושאים בהלכה
הרב יאיר קאהן מצוות תוכחה "מניין לרואה בחברו דבר מגונה שחייב להוכיחו, שנאמר 'הוכח תוכיח'. הוכיחו ולא קיבל, מניין שיחזור ויוכיחנו, תלמוד לומר 'תוכיח' מכל מקום... עד היכן תוכחה? נושאים בהלכה
הרב יאיר קאהן בדיקת חמץ לפני י"ד הגמרא בפסחים ד' מסתפקת לגבי בית שהושכר בי"ד בניסן: האם חובת הבדיקה מוטלת על המשכיר שהרי החמץ ברשותו, או על השוכר לבדוק מכיוון שהחמץ נמצא בבית שלו. נושאים בהלכה
הרב יאיר קאהן בעניין שליח צבור בקריאת התורה נושאים בהלכה
הרב יאיר קאהן בעריכת שפתיים מקום המקדש, ללא שכינתו של הקב`ה בו, מאבד את קדושתו. ביהדות הקדושה אינה תלויה בחפץ או במקום, אלא היא נלוות לאותו חפץ לאותו זמן הראוי לכך. על כן, כיום משמשים בתי כנסת כתחליף למקדש, ויש להזהר שלא לגרום להר הבית, שאינו קדוש ללא המקדש עליו לבזוי בעיני שאר עמ`י. קנייני תורה
הרב יאיר קאהן ויהי בנסע הארֹן המסע במדבר אינו רק מוביל את עם ישראל לארץ ישראל, אלא גם מכין אותם למעבר ממחנה השוכן בקרבת המשכן למגורים בארץ רחבת ידיים. ההכנה שנעשית במדבר נועדה לכך שעם ישראל ינכיח את השכינה בכל תחומי החיים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב יאיר קאהן מצה זו שאנו אוכלים על שום מה
הרב יאיר קאהן ראש השנה לאילן
הרב יאיר קאהן בזמן שמצה ומרור מונחים לפניך
הרב יאיר קאהן פרשת מצורע תהליך הטהרה בדרך כלל, פרשות תזריע ומצורע מחוברות, אך בשנה מעוברת אנו קוראים כל אחת בפני עצמה (כדי שיהיו מספיק פרשיות לשבתות שנוספו בעקבות הוספת החודש). יש לשאול, האם שתי הפרשיות מהוות יחידה אחת המתחלקת לעתים עקב צרכי לוח השנה, או שמא מדובר בשתי יחידות עצמאיות, שלפעמים מחוברות על מנת לגמור את התורה בשנה אחת.

עמודים