הרב יאיר קאהן

הרב יאיר קאהן, יליד ארצות הברית, הצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ז, ולאחר מכן הוא למד בישיבה אוניברסיטה שבניו יורק. מאז שנת תשמ"ז הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון, ובמקביל גם עומד בראש תכנית בני חו"ל בישיבה. השנה משמש הרב קאהן כר"מ של בני שיעור א'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן פרשת נצבים וילך - וקם העם הזה לקראת סוף ימי משה, הקדוש ברוך הוא קורא לו לבוא אל אוהל מועד, יחד עם תלמידו וממשיכו, יהושע בן נון. לאחר כניסתו, משה שומע את הנבואה הבאה: "הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו ועזבני והפר את בריתי אשר כרתי אתו" (דברים ל"א, ט"ז) לפסוק זה שמור מקום מכובד בתולדות הפילוסופיה היהודית. כך, כאשר הרמב"ם דן בסוגית הבחירה החופשית, הוא מציב את הפסוק הזה כחלק מרכזי בדבריו...
הרב יאיר קאהן עלון שבות 177: "אשר יבטא האדם" אשתקד נלמדה בישיבה מסכת שבועות. הרב יאיר קאהן עוסק בשבועת ביטוי, ומחדש כי את גדרי האיסור להישבע לשקר יש ללמוד מפרשיית קרבן שבועת ביטוי שבפרשת ויקרא. בתוך כך, מציע הרב קאהן הבנה מחודשת בהגדרת המחייב בקרבן שבועת ביטוי, ולאור זאת מיישב מספר פסיקות מוקשות של הרמב"ם.
הרב יאיר קאהן עבודת כהן גדול ביום הכיפורים
הרב יאיר קאהן עולה עמו - ואינה יורדת עמו קובץ מתוך קובץ מאמרים מכובד על מסכת כתובות "חובות הבעל והאשה" שהוציאה הישיבה בשנת תשמ"ד.
הרב יאיר קאהן התנערי מעפר קומי מתוך דף קשר שבת פרשת ראה, כ"ה באב תשנ"ו, גליון מספר 560
הרב יאיר קאהן 02: נדר על תנאי א. המדיר את אשתו
הרב יאיר קאהן 02: ברכה על אכילת שלמים אף על פי שאין אכילת הבשר נמנית כמצוות עשה בפני עצמה - יש מקום לברך עליה.
הרב יאיר קאהן חג הסֻכֹּת תעשה לך סוכה היא גם זיכרון העבר של אותן סוכות בהן הושיבנו ה' בצאתנו מארץ מצרים. כלומר, יש כאן זכר להשגחה המיוחדת המאפיינת את תקופת המדבר. מצד שני קיימת גם סוכת ההווה, שבה נפגשים כביכול כלל ישראל והשכינה, מפגש מסתורי וקסום.
הרב יאיר קאהן "זאת תורת האשם" על תיקון המעשים ותיקון האדם במשנתו של הרב ליכטנשטיין
הרב יאיר קאהן 19: "וזה לך האות כי אנכי שלחתיך"
הרב יאיר קאהן 20: "הנרות הללו קודש הם"
הרב יאיר קאהן 23: לזעוק ולהריע על כל צרה שתבוא
הרב יאיר קאהן 02: הנה אנוכי כורת ברית
הרב יאיר קאהן 03: תקיעה על סדר הברכות: על היחס שבין שופר ותפילה
הרב יאיר קאהן 13: הנה אנוכי כורת ברית
הרב יאיר קאהן 01: איסור מלאכה בערב הפסח
הרב יאיר קאהן 12: אמונה ומוסר

עמודים