הרב יאיר קאהן

הרב יאיר קאהן, יליד ארצות הברית, הצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ז, ולאחר מכן הוא למד בישיבה אוניברסיטה שבניו יורק. מאז שנת תשמ"ז הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון, ובמקביל גם עומד בראש תכנית בני חו"ל בישיבה. השנה משמש הרב קאהן כר"מ של בני שיעור א'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן מקומות הפטורים מבדיקה (ח.) מהו הקריטריון לפטור מקום מסויים מבדיקת חמץ - קריטריון מעשי(מקום שלא נכנס אליו חמץ) או קריטריון מהותי? מהי רמת הבדיקה הנדרשת? גמרא פסחים
הרב יאיר קאהן יא: - איסור חמץ בערב פסח מתי מתחיל איסור החמץ מדאורייתא? מה דינו של החמץ בשעה החמישית של ערב פסח? האם יש הבדל מהותי בין האיסור לאכול חמץ בשעה השישית לבין האיסור לאוכלו בשעה החמישית? גמרא פסחים
הרב יאיר קאהן ח. - מקומות הפטורים מבדיקה מהו הקריטריון לפטור מקום מסויים מבדיקת חמץ - קריטריון מעשי(מקום שלא נכנס אליו חמץ) או קריטריון מהותי? מהי רמת הבדיקה הנדרשת? גמרא פסחים
הרב יאיר קאהן שיעור 6 - איילונית מהי אילונית? מתי היא נחשבת כבוגרת? האם ה'בגרות' בהלכה היא בגרות פיסית או אינטלקטואלית? גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 18 - שליחות גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 19 - `מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית` גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 20 - זכין לאדם שלא בפניו גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 24 - מעמד נערה לעניין גיטין וקידושין גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 25 - האם נערה יכולה למנות שליח? גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 26 - קטנה שהתקדשה על דעת עצמה הגמרא בסוגייתנו מביאה את מחלוקת האמוראים בשאלת חלות קידושי קטנה אשר התקדשה על דעת עצמה. רב ושמואל סבורים כי הבת צריכה גט לחומרא, שכן יש לחשוש שמא האב מסכים בשתיקה לקידושי הבת, ומחמת כן הקידושין חלים. עולא לעומת זאת, אינו חושש לאפשרות זאת, ולכן אינו דורש מהבת לקבל גט בכדי שתוכל להתקדש לאחר. מתוך הסוגיא ניתן להסיק כי אילו אכן היה ידוע שהאב סומך את ידיו על הקידושין, הקידושין תופסים לכולי עלמא. גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 29 - קידושי מאה תופסין בה לדעת רבי יוחנן, אישה יכולה להיות מקודשת לכמה אנשים שונים. כיצד ייתכן הדבר? האם הקידושין הם מעשה חד-פעמי, או תהליך ההולך ומתפתח? בהקשר זה, הגרי"ד סולובייצ'יק חילק בין ספק חיובי לבין ספק שלילי. גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן שיעור 39 - עדות לקיום הדבר עדי הקידושין אינם מהווים ראיה לעצם מעשה הקידושין, אלא הם תנאי הכרחי ומהותי לקידושין - "עדות לקיום הדבר". מהו אופייה של עדות זו? האם עדות לקיום הדבר מספקת רמת נאמנות גבוהה במיוחד, או שמא היא נועדה להחיל פן ציבורי על מעשים חשובים? גמרא קידושין
הרב יאיר קאהן מלאכת הוצאה נדון בגדרי מלאכת הוצאה - "מלאכה גרועה", ונבחן לאור ביטוי זה את מעמדה לעומת מלאכות אחרות. גמרא שבת
הרב יאיר קאהן מלכויות, זכרונות ושופרות מהי משמעותן של שלושת הברכות המיוחדות לראש השנה - מלכויות, זכרונות ושופרות? בשיעור זה ננסה לבחון את שאלות המשמעות על ידי בחינת השוואה מפתיעה, המצויה בסוגיות, בין דיני ברכות ראש השנה לבין דיני קריאת התורה. מן ההשוואה עולה כי יסוד שלושת הברכות שבראש השנה הינו קבלת עול מלכות שמיים ציבורית, בדומה למעמד קריאת התורה השגרתי. קש"ת - מעגל השנה
הרב יאיר קאהן תקיעה על סדר הברכות הראשונים נחלקו האם אמירת מלכויות, זכרונות ושופרות בראש השנה הינה מצווה מדאורייתא או מדרבנן. בשיעור זה ננסה לנתח את היחס המדויק שבין התקיעות הנעשות על סדר התפילה לבין אמירת הברכות כשלעצמה - האם התקיעה מלווה את התפילה או שמא התקיעה היא העיקר והברכות הן המלוות אותה? חקירה זו תוכל להסביר כיצד ייתכן לסבור שאמירת הברכות בראש השנה הינה מצוה מן התורה קש"ת - מעגל השנה
הרב יאיר קאהן פרשת מצורע תהליך הטהרה בדרך כלל, פרשות תזריע ומצורע מחוברות, אך בשנה מעוברת אנו קוראים כל אחת בפני עצמה (כדי שיהיו מספיק פרשיות לשבתות שנוספו בעקבות הוספת החודש). יש לשאול, האם שתי הפרשיות מהוות יחידה אחת המתחלקת לעתים עקב צרכי לוח השנה, או שמא מדובר בשתי יחידות עצמאיות, שלפעמים מחוברות על מנת לגמור את התורה בשנה אחת.
הרב יאיר קאהן עלון שבות 177: "אשר יבטא האדם" אשתקד נלמדה בישיבה מסכת שבועות. הרב יאיר קאהן עוסק בשבועת ביטוי, ומחדש כי את גדרי האיסור להישבע לשקר יש ללמוד מפרשיית קרבן שבועת ביטוי שבפרשת ויקרא. בתוך כך, מציע הרב קאהן הבנה מחודשת בהגדרת המחייב בקרבן שבועת ביטוי, ולאור זאת מיישב מספר פסיקות מוקשות של הרמב"ם.
הרב יאיר קאהן 02: נדר על תנאי א. המדיר את אשתו
הרב יאיר קאהן 02: ברכה על אכילת שלמים אף על פי שאין אכילת הבשר נמנית כמצוות עשה בפני עצמה - יש מקום לברך עליה.

עמודים