הרב יאיר קאהן

הרב יאיר קאהן, יליד ארצות הברית, הצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ז, ולאחר מכן הוא למד בישיבה אוניברסיטה שבניו יורק. מאז שנת תשמ"ז הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון, ובמקביל גם עומד בראש תכנית בני חו"ל בישיבה. השנה משמש הרב קאהן כר"מ של בני שיעור א'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן תקיעות דמעומד ותקיעות דמיושב מחלוקת הראשונים על משמעות תקיעות דמעומד ותקיעות דמיושב מביאה למחלוקת בדבר יציאת ידי חובת שמיעת תקיעת שופר בראש השנה. הלכה אורח חיים
הרב יאיר קאהן מצוות תוכחה "מניין לרואה בחברו דבר מגונה שחייב להוכיחו, שנאמר 'הוכח תוכיח'. הוכיחו ולא קיבל, מניין שיחזור ויוכיחנו, תלמוד לומר 'תוכיח' מכל מקום... עד היכן תוכחה? נושאים בהלכה
הרב יאיר קאהן בדיקת חמץ לפני י"ד הגמרא בפסחים ד' מסתפקת לגבי בית שהושכר בי"ד בניסן: האם חובת הבדיקה מוטלת על המשכיר שהרי החמץ ברשותו, או על השוכר לבדוק מכיוון שהחמץ נמצא בבית שלו. נושאים בהלכה
הרב יאיר קאהן בעניין שליח צבור בקריאת התורה נושאים בהלכה
הרב יאיר קאהן הפרשת הכהן הגדול קש"ת - הלכות הימים הנוראים
הרב יאיר קאהן תקיעה על סדר הברכות קש"ת - הלכות הימים הנוראים
הרב יאיר קאהן שמע ישראל זו מלכות שיעור שני בסדרת "ימים הנוראים" קש"ת - הלכות הימים הנוראים
הרב יאיר קאהן אמירת סליחות וי"ג מידות מהי המשמעות של אמירת הסליחות בחודש אלול? הגרי`ד סולובייצ'יק הצביע על דמיון רב הקיים בין הסליחות ואמירת שלוש עשרה המידות לבין התפילה, המצביע על כך שהסליחות הן סוג של תפילה. אולם בניגוד לתפילה היומיומית, שהיא עבודת ה' שבלב, הסליחות הן ביטוי לתפילה בעת צרה, הנלמדת ממצוַת התקיעה בחצוצרות. כך ניתן להבין מדוע הסליחות נאמרות בלילה דווקא, מדוע במוקדן עומדת אמירת י`ג מידות הרחמים – שחזור מעמד הצור, שבו התגלה הקב`ה למשה רבנו בגילוי השכינה המירבי האפשרי לבני אדם. `ברית כרותה לי`ג מידות`, שכאשר אומרים אותם, כביכול מתגלה הקב`ה ומתקרב אל המתפללים. קש"ת - הלכות הימים הנוראים
הרב יאיר קאהן מצה זו שאנו אוכלים על שום מה
הרב יאיר קאהן ראש השנה לאילן
הרב יאיר קאהן בזמן שמצה ומרור מונחים לפניך
הרב יאיר קאהן עבודת כהן גדול ביום הכיפורים
הרב יאיר קאהן עולה עמו - ואינה יורדת עמו קובץ מתוך קובץ מאמרים מכובד על מסכת כתובות "חובות הבעל והאשה" שהוציאה הישיבה בשנת תשמ"ד.