הרב יהודה שביב

הרב יהודה שביב ז"ל למד בישיבת "כרם ביבנה", ובשנת תשכ"ט הצטרף לישיבת הר עציון, כר"מ מחזור א' של הישיבה. מאז ועד שנת תשס"ג, כיהן הרב שביב כר"מ בישיבה. הרב שביב פרסם מאמרים, שיעורים וספרים רבים במגוון נושאים, מתנ"ך, מחשבה והלכה ועד גמרא. בשנת תשס"ד פרש הרבה שביב מתפקידו בישיבה. הרב שביב הלך לעולמו בי"ג בטבת תשע"ט. יהי זכרו ברוך.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה שביב פרשת תרומה - וה' נתן חכמה לשלמה - המשכן והמקדש מהו היחס בין המשכן לבין המקדש? שניהם מהווים קיום של מצווה אחת, אך המשכן הוא מפעל עממי שבו הקב`ה נגרר אחרי בני ישראל ואילו המקדש הוא מפעל ממלכתי של שלמה, שבו העם הולך בעקבותיו של הקב`ה. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב יו`ט הראשון של פסח - הפטרת יום ראשון של פסח העיסוק בקרבן הפסח של הבית השלישי לפני חג הפסח מלמד שמטרת פרשת החודש היא הכנה מחשבתית לחג הגאולה. המסר העיקרי הוא לא להתייאש גם אם המצב קשה, וגם אם נראה שהגאולה איטית ביותר. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת תצוה - מתפארת עבר למקדש עתיד מהו ההבדל בין קדושה לבין טהרה? ומה היחס בין המשכן, בית המקדש הראשון ובית המקדש השלישי שייבנה לעתיד לבוא? נבואתו של יחזקאל על הבית השלישי עומדת על נקודות אלו. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת כי-תשא - מלחמות דור דור בעבודה זרה סיפור מאבקו של אליהו נגד אחאב ואיזבל בהר הכרמל מלמד שהמאבק נגד העבודה הזרה הוא בעצם מאבק על נפש העם, על ה'רוב הדומם', ותולדותיו ארוכים כתולדות העם, ממשה ועד אליהו. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת ויקהל - העושים במלאכה הקבלה בין המקדש למשכן, בעקכות בוניהם: בצלאל ואהליאב אל מול חירם. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת פקודי - ותשלם כל המלאכה - חתימת ספר הגאולה על זמניותו של המשכן מול הקביעות והיציבות של המקדש. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת ויקרא - עם זו יצרתי לי - מבוא לתורת כוהנים בעיקרה, תוכחת ישעיהו ממוקדת בקרבנות שישראל מקריבים, ולא באלו שישראל לא הקריבו. עוד מוכיחה ההפטרה נגד עבודה זרה, ומזכירה כי עם ישראל נוצר להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת צו - עולותיכם ספו על זבחיכם - צויתי או לא צויתי לדברי ירמיהו, הקב`ה לא ציווה ביציאת מצרים על דברי עולה וזבח. האמנם לא ציווה הקב`ה על הקרבת הקרבנות? שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת שמיני - השבר והשאת השיעור עוסק בהקבלות שבין העלאת הארון לירושלים ונסיונו של דוד לבנות את המקדש לבין הפרשה: חטאם של נדב ואביהו מול חטאו של עוזה ותגובתה של מיכל, הניסיון השני של העלאת הארון ואופן הזכרת הנפטרים. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת תזריע - ואיש בא מבעל שלישה - הנגע ורפואתו סיפור צרעתו של נעמן וטיהורה ע`י אלישע מלמד על 'חלוקת העבודה' בין הכהן המטהר והמטמא את נגע הצרעת לבין הנביא המרפא נגע זה. בכל מקרה, הריפוי הוא בידו של האדם ותלוי במעשיו. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת אחרי מות - תחייה מתוך צרעת הפרשה מפרטת את דיני הטהרה מהצרעת, ואילו ההפטרה - סיפור ארבעת המצורעים - מלמדת על עומק התחייה דווקא מתוך מחלה זו. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת מצורע - התשפוט התשפוט את עיר הדמים - עת לעקור ועת לנטוע נבואתו של יחזקאל מלמדת כי אם ישראל יחטאו - הם ייגלו מהארץ בדיוק כמו שאר הגויים. ההבדל בין ישראל לעמים הוא ההבטחה שעם ישראל יחזור מהגלות. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת אמור - והכוהנים והלויים בני צדוק - הלכה ונבואה כיצד ניתן להתמודד עם הסתירות הרבות הקיימות בין דיני התורה לבין הדינים שבנבואת יחזקאל? שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת בהר - החתום והגלוי מדוע בחרו מסדרי ההפטרות בנבואה העוסקת רק בעניין אחד מהפרשה - בגאולת הקרקע של ירמיהו מיד חנמאל בן דודו? נראה, שגאולת הקרקע רומזת לגאולתם של ישראל מהגלות. ההפטרה גם מחדדת את ההסתכלות על הבנת המצוות ודרכי ה'. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת בחוקותי - ה' עוזי ומעוזי - הברכה והקללה מהו היחס בין הברכות והקללות בפרשה ובהפטרה? שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת במדבר - והיה מספר בני ישראל - והולכתיה המדבר נבואת הושע מלמדת שספירת בני ישראל נצרכת רק בנדודים, ולא במצב הקבע. כמו כן, ניתן ללמוד מההפטרה על חשיבותה של תקופת המדבר בתולדות עם ישראל. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת נשא - נזירות שמשון כל עניינה של הנזירות היא קבלה עצמית של הנזיר. כיצד, אם כן, התחייב שמשון בנזירות בלי לקבל אותה על עצמו? ואכן, מתברר שקיימים הבדלים רבים בין נזירים רגילים לבין שמשון. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת בהעלותך - רני ושמחי בת ציון - בנסוע - ובנוחה ההפטרה, המביאה את נבואת זכריה על יהושע הכהן הגדול ועל זרובבל, מקבילה לפרשה בכמה נקודות: תפקידו של הכהן, העמידה למלחמה מתוך אמונה בה' ועיסוק במשבר מנהיגותי. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת שלח - התרים לעומת המרגלים מה ראה יהושע, שהיה אחד מהתרים את הארץ, לחזור על טעות זו ולשלוח מרגלים ליריחו? ההבדל בין מרגלי משה לבין מרגלי יהושע טמון במטרה: מרגלי המדבר נשלחו לתור את הארץ, ואילו יהושע שלח מרגלים לרגל אותה. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת קורח - גלגל ההיסטוריה מה בין טענת קורח ועדתו כלפי משה לבין טענות בני ישראל כלפי שמואל אודות מינוי המלך? מדוע יחסו של הקב`ה לשתי הטענות האלו הוא כה שונה? שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת חוקת - שבכל דור ודור כיצד מתייחס המקרא למנהיגותו של יפתח? האמנם `יפתח בדורו כשמואל בדורו`? שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת בלק - והיה שארית יעקב - מה יפעל אנוש עם אל כיצד ייתכן שניתנה נבואה לרשע כבלעם? מה המחיר ששילמו ישראל על חוסר הכעס והחרון של ה'? שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת פינחס - ויד ה' הייתה אל אליהו - הפטרת פינחס מהו היחס בין פינחס לבין אליהו, ובין משה לבין אליהו? סיפור אליהו במערה, המובא בהפטרה, עונה על שאלות אלו. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב שביעי של פסח - תשועת עולם ותשועת שעה העיסוק בקרבן הפסח של הבית השלישי לפני חג הפסח מלמד שמטרת פרשת החודש היא הכנה מחשבתית לחג הגאולה. המסר העיקרי הוא לא להתייאש גם אם המצב קשה, וגם אם נראה שהגאולה איטית ביותר. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת החודש - כל העם הארץ - הפטרת פרשת החודש העיסוק בקרבן הפסח של הבית השלישי לפני חג הפסח מלמד שמטרת פרשת החודש היא הכנה מחשבתית לחג הגאולה. המסר העיקרי הוא לא להתייאש גם אם המצב קשה, וגם אם נראה שהגאולה איטית ביותר. שיעורים על ההפטרות

עמודים