הרב שמואל שמעוני
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף קי – וְלֹא יִהְיֶה כְקֹרַח וְכַעֲדָתוֹ מדוע החולק על הכהונה מצטרע? מדוע איסור מחלוקת חמור מיוחד כשהמחלוקת היא על הכהונה?
הרב שמואל שמעוני שבועות דף ב – טומאת מקדש וקודשיו וכפרת יום הכיפורים מדוע טומאת מקדש וקודשיו היא מוקד מרכזי כל כך בכפרת יום הכיפורים, שאיננו פחות בחשיבותו מכל שאר עוונות בני ישראל?
הרב שמואל שמעוני שבועות דף ג – שבועה על העבר ושבועה על העתיד מה היחס בין החיוב בשבועה על העבר ובין החיוב בשבועה על העתיד?
הרב שמואל שמעוני שבועות דף ט – "כפרה על שמיעטתי את הירח" דאמר ריש לקיש: מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו 'לה''? אמר הקבה: שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח` (ט ע`א). נעמוד על כמה מן הביאורים שניתנו למימרה פלאית זו.
הרב שמואל שמעוני שבועות דף י – קדושה שבהן להיכן הלכה? מדוע לא ניתן לחלל קודשים הקדושים בקדושת הגוף?
הרב שמואל שמעוני שבועות דף טז – קדושת הארץ וקדושת המקדש לאחר החורבן האם קדושת המקדש בעינה עומדת לאחר חורבנו? מה היחס בין קדושת הארץ לקדושת המקדש?
הרב שמואל שמעוני שבועות דף יז – הבא על אשתו שלא בשעת וסתה ופירסה נידה בזמן התשמיש נעיין בהבחנה בין דין הבא על אשתו סמוך לווסתה ופירסה נידה בשעת התשמיש לבין דינו של הבא עליה שלא סמוך לווסתה.
הרב שמואל שמעוני שבועות דף כג – "מושבע ועומד" בחצי שיעור לשיטת רבי יוחנן, חצי שיעור אסור מן התורה. האם יש בזה דין `מושבע ועומד מהר סיני`?
הרב שמואל שמעוני שבועות דף כד – איסור כולל באיסור הבא מאליו ובאיסור הבא על ידי עצמו נחלקו האמוראים אם איסור כולל תקף גם בשבועה. מה פשר המחלוקת?
הרב שמואל שמעוני שבועות דף ל – מבוא לפרקי שבועת העדות ושבועת הפיקדון מה היחס בין שבועת השקר לבין הפגיעה בזולת בפרשיות שבועת העדות ושבועת הפיקדון?
הרב שמואל שמעוני שבועות דף לא – דין פסולי עדות דרבנן בשבועת העדות האם חיוב שבועת העדות תלוי ביכולת להעיד בפועל או בכשרות להעיד מדאורייתא? מה היחס בין שאלה זו לשאלה שדנו בה אתמול?
הרב שמואל שמעוני שבועות דף לז – דין קרקע בשבועת הפיקדון ובשבועת העדות מה יסוד הפקעתה של קרקע מחיובי שבועת העדות ושבועת הפיקדון - דיני גזלה או דיני שבועה?
הרב שמואל שמעוני שבועות דף לח – שבועת הפיקדון בחיובי ממון האם שבועת שקר על חיוב ממון מחייבת אשם גזלות?
הרב שמואל שמעוני שבועות דף מד – כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין האם היה מקום להגיד דין נשבע ונוטל בשבועות דאורייתא?
הרב שמואל שמעוני שבועות דף מה – "אם כן, שבועת שומרין דחייב רחמנא היכי משכחת לה?!" מדוע התעוררה שאלת מיגו לאפטורי משבועת השומרים בעקבות דברי שמואל דווקא?

עמודים