הרב שמואל שמעוני
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני "שן ועין" ו"יום או יומיים" במצבי פיצול קניין (פט:-צ.) שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני משנת "התוקע לחברו" ודין מבייש בדברים (צ.-צא.) שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני דין אומד בנזיקין (צא.) שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני מעשה האישה והשמן ואיסור החובל בעצמו (צא.-צא:) שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני דין עשרה זהובים ואיסור בל תשחית (צא:-צב.) שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני כפרת חובל; הרשאה להכות (צב.,צג.) שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני פרק החובל - סיכום שיעורים במסכת בבא קמא – פרק החובל גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני טו: - היא אומרת בתולה נשאתני והוא אומר אלמנה נשאתיך הסוגיה הפותחת את הפרק השני מהווה סיכום מסוים של סוגיות רבן גמליאל ורבי יהושע מסוף הפרק הראשון, והשיעור מתמקד בחלק הנוגע למחלוקתם בעניין `היא אומרת משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו, והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך והיה מקחי מקח טעות`. הגמרא מחלקת בין מצב של ברי וברי למצב של ברי ושמא, ויש לבחון את הדין במצב של שמא ושמא ואת טיבו של הצירוף המדובר. הגמרא מעלה הצעה מפתיעה, שרוב הפועל לטובת אחד הצדדים יכול להגדיר סיטואציה של ברי וברי כברי ושמא, והשיעור בוחן מספר דרכים לבאר תופעה זו. גמרא כתובות
הרב שמואל שמעוני טז. שור שחוט לפניך ראשית השיעור עוסקת בתפקיד המיגו במסגרת צירופיו של רבן גמליאל. האם המיגו שמבוסס על יכולת האישה לטעון `מוכת עץ אני` הוא מיגו פשוט? כיצד ניתן להבין את הדרך בה הוא מועיל? המשך השיעור עוסק בשיטת רבי יהושע, המחלק בין מיגו זה למקרה של `הפה שאסר הוא הפה שהתיר`, שבו אין `שור שחוט לפניך`. חילוק זה זכה להסברים שונים ומגוונים בראשונים, הסברים הנוגעים בשאלות יסוד בנוגע למיגו, `הפה שאסר` וגדרי מוחזקות בקרקע ובמטלטלין.
הרב שמואל שמעוני טז. רוב נשים בתולות נישאות נחלקו האמוראים אם ניתן להוציא ממון ע"י רוב, ולהלכה נפסק שלא ניתן. אף על פי כן, סוגייתנו מציעה להוציא ממון בעזרת "רוב נשים בתולות נישאות". האם הדבר תואם את הפסיקה בעניין רוב וממון? כיצד ניתן להבין את ההצעה שצירוף של רוב לחזקת הגוף יכול להוציא ממון? האם אכן ברור שבמקרה דנן יש צירוף של רוב וחזקת הגוף?
הרב שמואל שמעוני יז. מת, כלה ומלך הברייתא עוסקת בסדרי קדימויות של מלך, מת וכלה. מדוע קודמת הכלה למת? האם הדבר תקף גם ביחס לקרובי המת האבלים עליו? מדוע אין המלך יכול למחול על כבודו? הראשונים מעלים גישות שונות בנושא זה, הנוגעות לשורש מוסד המלכות בישראל. כיצד נתפס ויתור שלו על כבודו למטרת מצוה? האם יש הבדל בין ויתור של המלך לטובת כלה מאשר לסתם אדם?
הרב שמואל שמעוני יז:-יח. חזקת ג' שנים סוגייתנו פותחת צוהר לנושא של חזקת ג' שנים. על מה מבוסס המנגנון של חזקה זו? מה תוקפה? כיצד משפיע הדבר על טיבה של המחאה הנדרשת ועל שאלת מחאה שלא בפניו הנדונה אצלנו?
הרב שמואל שמעוני יח. טענת "פרעתי" הראשונים במסכת שבועות העלו הסברים שונים בפשר הדעה שהמלוה את חברו בעדים צריך לפורעו בעדים, אך נראה שמסוגייתנו עולה הסבר שונה, הנוגע במהות ההבדל שבין טענת פירעון לטענת להד"מ. מדוע הראשונים בשבועות לא נקטו בהסבר זה? מה נשאר מתוך הסבר זה במסגרת הפסיקה שהמלוה את חברו בעדים אינו צריך לפורעו בעדים? האם יש הבדל בין הלווה בעדים לגוזל בעדים?
הרב שמואל שמעוני יח: - העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה מחלוקת לישנות בסוגייתנו מעלה לדיון מספר שאלות: האם דין `כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד` חל ביחס לשטר? האם בעיית `אין אדם משים עצמו רשע` תקפה ביחס לעדים המעידים שחתמו על השטר בקטנותם? האם `הפה שאסר הוא הפה שהתיר` פותר את בעיית `אין אדם משים עצמו רשע`? מדוע בעיית `כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד` אינה קיימת במצב של שטר שאינו מקוים? גמרא כתובות
הרב שמואל שמעוני יח: - יט. מודה בשטר שכתבו נחלקו האמוראים אם מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו - האם הלווה שקיום השטר נשאר בידיו נאמן לומר פרעתי. במסגרת בירור המחלוקת נעמוד מעט על מעמדו של שטר שאינו מקוים וגדרי טענת מזויף, ועל הדרך בה מונע שטר רגיל מלווה לטעון טענת פירעון, ומתוך כך נברר את השיטות השונות.
הרב שמואל שמעוני יט: ידענו שכתב ידם הוא אבל הברייתא קובעת שכאשר יש שטר מקוים אין נאמנות לעדים אחרים לבוא ולטעון שעדי השטר פסולים הם. הגמרא מסבירה שיש להם נאמנות, אלא שזהו מצב של תרי ותרי. בשיעור נדון בשתי שאלות שהעסיקו את הראשונים על אתר: א. אימתי חלקו עדי השטר על העדים הפוסלים, ואף אם נפרש שהם חלקו - האם יש להם נאמנות לעשות כן? ב. מדוע לא להאמין לעדים הפוסלים במיגו?
הרב שמואל שמעוני יט:-כ. תפיסה הברייתא קבעה לגבי עדים שבאים לפסול שטר מקוים ש"אין אלו נאמנים". הגמרא ציינה שמדובר בתרי ותרי (ראה שיעור קודם) ועל כן לא ניתן לגבות באמצעות השטר. מה אם כן המשמעות המעשית לכך שהעדים אינם נאמנים? ישנן מספר תשובות בראשונים, אך הגישה הרווחת היא שהתובע יכול לתפוס בכוח את המגיע לו על פי השטר. מדוע מתאפשרת תפיסה במצב ספק שכזה?
הרב שמואל שמעוני אכילה בסוכה בלילה ראשון וכל שבעה – שיטת רבי אליעזר גמרא סוכה
הרב שמואל שמעוני כח: - מצוות ישיבה בסוכה גמרא סוכה
הרב שמואל שמעוני כו. - העוסק במצווה פטור מן המצווה גמרא סוכה
הרב שמואל שמעוני כו. - 'תשבו' - כעין תדורו ודין מצטער גמרא סוכה
הרב שמואל שמעוני כז. - אכילה בסוכה בלילה ראשון וכל שבעה לשיטת חכמים גמרא סוכה
הרב שמואל שמעוני כז: - סוכה גזולה (א) גמרא סוכה
הרב שמואל שמעוני כז: - סוכה גזולה (ב) גמרא סוכה
הרב שמואל שמעוני כח. - חיוב נשים וקטנים בסוכה גמרא סוכה

עמודים