הרב שמואל שמעוני
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני ב`ב יא - פירוק שותפות `זה הכלל: כל שיחלק ושמו עליו – חולקין, ואם לאו – אין חולקין`. מה פשר החילוק הזה? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב יב - חלק בכור וחלק פשוט יהבינן ליה אחד מצרא מה היחס בין הילפותא המיוחדת שבכור זכאי לקבל את ירושתו ביחידה אחת לבין הכלל שבכהאי גוונא כופין על מידת סדום? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב יח - פתיחה לפרק לא יחפור: מבוא לנזקי שכנים מה היחס בין דיני שכנים (פרק לא יחפור) ובין דיני נזיקין (מסכת בבא קמא)? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב יט - הצורך בביטול בסתימת חלון שמואל קובע כי כדי שחפץ יחצוץ בחלון בפני הטומאה, יש לבטלו לגבי החלון. הראב`ד סבור שדרישה זו נוגעת רק לסתימה חלקית של החלון. מה פשר החילוק בין סתימה חלקית ובין סתימה מוחלטת? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב כה - הרחקת אילן מבור במה נחלקו רבי יוסי וחכמים בעניין הרחקת אילן מבור? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב כו - רקתא מה היחס בין נזקי רקתא לנזקי אש? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב לב - שטרא זייפא האם ניתן להוציא ממון בעזרת מיגו? האם יש חילוק לעניין זה בין קרקע למיטלטלין? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב לג - קריביה דרב אידי כיצד סבר חסדא שניתן להעמיד את הקרקע בחזקת רב אידי אך לא לגבות החזר על הפירות? האם הודאת בעל דין היא נאמנות או מתנה? האם יורש מאוחר בסדר הנחלות נחשב ליורש? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב לט - מחאה בכמה נחלקו האמוראים אם מחאה צריכה להיות בפני שניים או בפני שלושה. הגמרא הציעה כמה הסברים למחלוקת, וההסבר האחרון הוא שנחלקו אם סהדותא בעינן או גילוי מילתא בעינן. מה פשר הדבר? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב מ - קניין בפני שניים `קנין בפני שנים`. האם שני העדים דרושים לבירור הדבר או לקיום הדבר? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב מו - חזקת אומן אימתי אין לאומן חזקת מיטלטלין? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב מז - אונסא דנפשיה ואונסא דאחריני מה הסברה לחלק בין מכר בשל אונס חיצוני לבין מכר בשל כורח עצמי? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב נג - קניין חזקה בקרקע האם קניין חזקה מבוסס על אחיזה בקרקע או על הפגנת בעלות? כיצד מתבטאת שאלה זו בקניין הילוך, בגדרי נעילה בקרקע ובמבריח ארי מנכסי חברו? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב נד - נכסי עכו`ם הרי הן כמדבר כיצד קורה שקרקע 'נופלת בין הכיסאות' במהלך המכר והופכת להפקר? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני ב`ב ס - פרייה ורבייה בזמן גזרות `ומיום שפשטה מלכות הרשעה, שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות, ומבטלת ממנו תורה ומצות... דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו`. האומנם? דף יומיומי בבא בתרא
הרב שמואל שמעוני מחלוקת רב ושמואל במשיכת ספינה מה יסוד פסיקתו של שמואל כי יש להוציא את החפץ לגמרי מן המקום שהיה בו? ומה דינו של חפץ שהוסט לגמרי ממקומו ברשות הרבים ורק לאחר מכן הגיע למקום שקניין משיכה מועיל בו?
הרב שמואל שמעוני ב`מ ג - מפני מה אמרה תורה: מודה מקצת הטענה ישבע `מפני מה אמרה תורה: מודה מקצת הטענה ישבע?`. מה יסוד החילוק בין מודה במקצת לכופר בכול? מה הייתה שאלתו של רבה, ומה היא תשובתו? האם מיגו מועיל לפטור משבועה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ ד - הודאה במקצת וחיוב במקצת מה מוקד החיוב בשבועת מודה במקצת: ההודאה או החיוב החלקי? וכיצד מתקשר הדבר לסיבת החיוב בשבועה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ י - קניין ד' אמות הגמרא אומרת שקניין ד' אמות הוא תקנה דרבנן שנועדה למנוע מריבות. הראשונים התקשו בכך, שהרי במסכת גטין מבואר שאפשר לגרש אישה על ידי נתינת הגט בד' אמותיה. התשובות שניתנו לשאלה זו משקפות יסודות חשובים בתקנת קניין ד' אמות ובתחומים נוספים. דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ יא - חצר בקניין ובגט הגמרא מביאה מחלוקת אם ילפינן מציאה מגט. האם הגדר של חצר זהה בגט ובקניין? ולמה יש מקום לחלק בין קטן וקטנה לעניין קניין חצר? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ יז - הוחזק כפרן `'מנה לי בידך', והלה אומר: 'אין לך בידי כלום', והעדים מעידים אותו שיש לו, וחזר ואמר: 'פרעתי' – הוחזק כפרן לאותו ממון`. כיצד עומד התובע בגדרי 'המוציא מחברו עליו הראיה' במצב זה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ יח - טומאה וירושה באשתו ובארוסתו האם הבעל הוא קרוב משפחה של אשתו? מדוע יש חילוק בין ארוסה לנשואה לעניין אבלות וירושה? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ כד - אבדת נכרי מה היחס בין אבדת נכרי לגזל נכרי? מעיון בדברי המאירי (למסכת בבא קמא) בעניין זה עולה גישה מעניינת למצוַות השבת אבדה. דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ כה - אבֵדה מדעת נחלקו הרמב`ם והטור אם דין אבֵדה מדעת הוא רק פטור ממצוַת השבת אבדה, או שמא איבד בעל האבדה את בעלותו עליה בחץ שלו. כיצד ניתן להבין את שיטת הטור שהחפץ מותר למוצאו? האם יש קשר בין פטור ממצוַת השבת אבדה לבין אבדן בעלות? דף יומיומי בבא מציעא
הרב שמואל שמעוני ב`מ לא - השבה חוזרת `החזירה וברחה, החזירה וברחה, אפילו ארבעה וחמישה פעמים – חייב להחזירה, שנאמר 'השב תשיבם'`. האם החיובים החוזרים הם חיובים חדשים או המשך של החיוב הראשון? דף יומיומי בבא מציעא

עמודים