הרב שמואל שמעוני
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני ב`ק פז - החובל בעבד כנעני שלו `החובל בעבד כנעני של אחרים – חייב בכולן... והחובל בעבד כנעני שלו – פטור מכולן`. האם החובל בעבדו עובר על איסור חבלה? האם הוא חייב לרפא את עבדו? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק צג - תשלומין: כשעת הגזלה או כשעת השינוי? `גזל פרה מעוברת וילדה, רחל טעונה וגזזה – משלם דמי פרה העומדת לילד, ודמי רחל העומדת ליגזז... זה הכלל: כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה`. האם יש לשלם את דמי הרחל כשהיו בשעת הגזלה, או כפי דמיה בשעה שהיא עומדת להיגזז (דהיינו עם צמר רב יותר)? הראשונים נחלקו בדבר, ובעיון זה ננסה לנתח את תפיסותיהם, ואת היחס בין סוגיה זו לבין סוגיית שבירתה של חבית גזולה שערכה עלה משעת הגזֵלה (לעיל סה ע`א). דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק צד - וּבֹצֵעַ בֵּרֵךְ נִאֵץ ה' אביי מונה חמישה תנאים הסבורים, לדעתו, ש`שינוי במקומו עומד`, וביניהם רבי אליעזר בן יעקב: `דתניא ר' אליעזר בן יעקב אומר: הרי שגזל סאה של חטין, טחנה, לשה ואפאה והפריש ממנה חלה, כיצד מברך? אין זה מברך אלא מנאץ, ועל זה נאמר: 'בוצע ברך נאץ ה' (תהילים י', ג)`. בהמשך דוחה רבא את טענתו של אביי, ומסביר שהבעיה במקרה זה היא מצוה הבאה בעבֵרה. מה משמעות הדבר? ומה משמעותה של הברכה בהקשר זה? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק ק - גרמא וגרמי סוגייתנו מביאה את שיטת רבי מאיר, שדן דינא דגרמי, ומחפשת את המקור שבו באה שיטתו זו לביטוי. ננצל את ההזדמנות לומר מספר מילים על נושא יסודי זה. דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק קא - הקוף הצבע הגמרא מסתפקת בבגד של ראובן שנצבע בסממנים של שמעון, אם חייב ראובן לשלם לשמעון, והיא תולה זאת בשאלה כללית אם `חזותא מילתא היא`. מה פשר שאלה זו? ומדוע אינו חייב לשלם על מה שנהנה? דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק קז - שבועת מודה במקצת ושבועת השומרים אנו מורגלים בתפיסה שיש בתורה שלוש שבועות נפרדות, שלכל אחת מהן מחייב משלה: שבועת מודה במקצת, שבועת השומרים ושבועת עד אחד. ואולם, בסוגייתנו מתעורר סימן שאלה משמעותי באשר לסיווג זה. דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק קח - ירושה במודר הנאה האם ירושת הבן את אביו נחשבת הנאה מן האב? ייתכן שהדבר תלוי בתפיסות שונות בדבר מעמדו של המוריש בהליך הירושה. דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק קיד - עדות שני עדים לטובת נכרי הגמרא אומרת שאין משמתים שני עדים המעידים על ישראל שלווה מנכרי, ולפחות לדעת חלק מהראשונים, מותר להם להעיד לכתחילה. מדוע אין בעדותם משום פגיעה בלווה? והלוא היא מונעת אותו מלהפקיע את הלוואתו של הנכרי! נראה שני כיוונים שונים שהציעו בעניין זה שניים מגדולי ישראל בדורות האחרונים: הרב שמעון שקאפ והראי`ה קוק זצ`ל. דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ב`ק קטו - היה טעון כדי יין וכדי שמן וראה שהן משתברות הברייתא קובעת שאי אפשר להפריש תרומות ומעשרות מיין שעומד להישפך לקרקע. הקובץ שיעורים ביאר זאת מדין דבר שאינו ברשותו. אבל הסבר זה אינו חף מקושיות, ונראה שיש מקום להסבר שונה. דף יומיומי בבא קמא
הרב שמואל שמעוני ענישה כפולה בעד זומם נחלקו רבי מאיר וחכמים אם יש בעד זומם חיוב מלקות מלבד חיוב `כאשר זמם`. במה נחלקו? אם יש חיוב כפול – מה שורשו? דף יומיומי מכות
הרב שמואל שמעוני מועד חלות החיוב בנפשות ובקנס ואופיו אימתי חלים חיוב נפשות וחיוב קנס? האם התשובה לשאלה זו נגזרת ישירות מאופי החיוב? דף יומיומי מכות
הרב שמואל שמעוני עַד מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדֹל מדוע נקצב עונשו של רוצח בשגגה לפי חייו של אדם אחר? דף יומיומי מכות
הרב שמואל שמעוני כוהן גדול שנמצא חלל ננסה לבאר את המחלוקת אם מתה כהונה או בטלה כהונה על רקע מחלוקת התנאים בדין עבודת חלל. דף יומיומי מכות
הרב שמואל שמעוני מקרא ביכורים ודין "כל הראוי לבילה" מה פשרו של דין `כל הראוי לבילה`? מה עניינו אצל ביכורים? מה בין ביכורים שחייבים בקריאה לביכורים שאינם חייבים בקריאה? דף יומיומי מכות
הרב שמואל שמעוני הערות בענייני ביכורים מדוע אין די בהפרשת ביכורים להחיל עליהם איסור, כמו בתרומה? מה מעמדו של גר במקרא ביכורים? דף יומיומי מכות
הרב שמואל שמעוני רביעית דם הבאה משני מתים נחלקו רבי עקיבא וחכמים אם רביעית דם הבאה משני מתים מטמאת. מדוע לא ניתן לצרף רביעית דם משני מתים לשיטת חכמים? האם ייתכן שיש סוגים שונים של טומאת מת? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני יחיד מומחה האם כושרו של יחיד מומחה לדון הוא מדאורייתא או מדרבנן? האם יש לו מעמד של בית דין? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני על מה מעברים את השנה הברייתא בסוגייתנו מונה שלושה דברים שמעברין עליהם את השנה: `על האביב ועל פירות האילן ועל התקופה`. מפירוש רש`י ומפסקי הרמב`ם עולות תפיסות שונות בדבר מהותם של הסימנים הללו. דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני עיבור השנה בשני רעבון ובשביעית ועיבור שלוש שנים רצופות האם רעב דוחה כל עילה לעיבור? האם ייתכן עיבור שלוש שנים רצופות? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני עדות מלך ועדות כוהן גדול נעיין מעט בטיב הפקעתו של מלך מעדות ובטיב שייכותו של כוהן גדול בה. דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני מלך שמחל על כבודו לדבר מצוה מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול – מדוע? האם חכמים שוללים ממלך לחלוטין את האפשרות למחול במקום מצוה? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני חזרת פסולי עדות לכשרותם מהם העקרונות המנחים אותנו בדבר חזרת עבריין לכשרות להעיד? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני חשוד על העריות מיהו החשוד על העריות שהכשיר רב נחמן לעדות, ומדוע הכשיר אותו? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני דרישה וחקירה בדיני ממונות לפני התקנה ולאחריה מה מעמדן של דרישות וחקירות שנעשו לאחר התקנה שביטלה את הצורך בהן? האם הדבר קשור למעמדן קודם התקנה? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני טעות בדבר משנה וטעות בשיקול הדעת מהי טעות בדבר משנה ומהי טעות בשיקול הדעת? מה מעמדם של חכמים שאחר חתימת התלמוד? דף יומיומי סנהדרין

עמודים