הרב שמואל שמעוני
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני אחדותו של הקב"ה ואחדות השמש כיצד מוכחת אחדותו של הבורא מן השמש? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני דין "איני יודע" בחקירות מה היחס בין חובת דרישה וחקירה לבין דין עדות שאי אתה יכול להזימה? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני שמעון בן שטח והמכשפות לסיפור שמעון בן שטח והמכשפות היה סיום טרגי, המשקף עמדה מורכבת כלפי כללי המשפט. דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני יקרא דחיי ויקרא דשכבי מה המשמעות של `יקרא דחיי` ו`יקרא דשכבי` בהספד? האם להלכה יש משמעות כלשהי ל`יקרא דחיי`? היש חילוק בין הספד לאבלות? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני חיובי מיתות בית דין: קטגוריות בחיוב כללי או חיובים ספציפיים? המתחייב בנפשות – האם הוא מתחייב חיוב מיתה ספציפי, או שמא חל עליו חיוב מיתה כללי, אלא שטכניקת ההמתה תלויה בעבֵרה שעבר? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני דין הבא על אביו וגדר איסור משכב זכור מה סברת השיטה שהבא על אביו חייב משום משכב זכור בלבד? האם משכב זכור דומה לשאר איסורי עריות? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני אף אני כמוהו בסוגייתנו מתחדש שאמירת `אף אני כמוהו` נחשבת עדות כשרה מדאורייתא. מה פשר חידוש זה? האם הוא תקף גם בתחומים הלכתיים אחרים? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני עבודה זרה מאהבה ומיראה מהי עבודה זרה מאהבה ומיראה? מה היחס בין מעשי עבודה זרה לבין קבלה באלוה? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני על כישוף ואחיזת עיניים האם הכישוף אמִתי? מהו כישוף ומהי אחיזת עיניים? האם מותר לבצע מופעי קוסמות? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני בן סורר ומורה קטן מדוע היה פשוט לגמרא שקטן מופקע מדין בן סורר ומורה, ומדוע בכל זאת הייתה הווה-אמינא לחייבו? ביאור הסוגיה נוגע לשאלות יסוד הן בעקרונות הכלליים של ענישה הן בדין בן סורר ומורה. דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני ייהרג ואל יעבור ופיקוח נפש מהי נקודת המוצא של התורה: האם הכלל הפשוט הוא שפיקוח נפש מתיר לעבור על איסורים, או שיש למסור את הנפש על קיום ציוויו של הקב`ה? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני מעשה באדם שנתן עיניו באישה והעלה לבו טינא מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת והעלה לבו טינא... אמרו חכמים: ...ימות ואל תעמוד לפניו ערומה. האם מוכח מכאן שאין היתר של `הנאת עצמן` בג' עברות החמורות? האם מוכח מכאן שיש איסור גם באביזרייהו דג' עברות? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני דין כיפה האם דין כיפה הוא דאורייתא או דרבנן? האם הוא מדיני עונשין הרגילים? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני קנאים פוגעים בו האם הקנאי פועל במסגרת ההלכה או מחוצה לה? מה משמעות הדין שאם `נהפך זמרי והרגו לפנחס – אין נהרג עליו, שהרי רודף הוא`? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני דין זקן ממרא בתפילין האם יש זיקה בין חיובי זקן ממרא לאיסור בל תוסיף? האם יש הלכה מיוחדת בעניין המראה במצוַת תפילין? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני המוותר על דברי נביא מה בכלל החיוב לשמוע לדברי נביא? מה היחס בין ציוויי הנביא למצוות התורה? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני מהו העוון שהיה לישראל בהריגת כוהני נוב? מהו העוון שהיה לישראל בהריגת כוהני נוב? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני מי היו בני בניו של המן שלמדו תורה בבני ברק? מי היו בני בניו של המן שלמדו תורה בבני ברק? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני מנשה אמר לרב אשי שאילו חי בתקופתו של מנשה, היה אחוז תאווה גדולה ביותר לעבודה זרה. מה סודה של משיכה זו? מנשה אמר לרב אשי שאילו חי בתקופתו של מנשה, היה אחוז תאווה גדולה ביותר לעבודה זרה. מה סודה של משיכה זו? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני כיצד משפיע אופי חטאו של מנשה על סופו? כיצד משפיע אופי חטאו של מנשה על סופו? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני מה אִפיין את רשעי סדום? אילו מסרים חברתיים עולים מהסיפורים על אודותם? מה אִפיין את רשעי סדום? אילו מסרים חברתיים עולים מהסיפורים על אודותם? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני מדוע החולק על הכהונה מצטרע? מדוע איסור מחלוקת חמור מיוחד כשהמחלוקת היא על הכהונה? מדוע החולק על הכהונה מצטרע? מדוע איסור מחלוקת חמור מיוחד כשהמחלוקת היא על הכהונה? דף יומיומי סנהדרין
הרב שמואל שמעוני קידושין ו - מתנה על מנת להחזיר באתרוג הגמרא אומרת שניתן לקיים את מצוות ארבעת המינים ביום הראשון של חג הסוכות באתרוג שניתן במתנה על מנת להחזיר. כיצד פועל מנגנון זה? מהו רף הבעלות הנדרש באתרוג? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין ז - התפשטות קדושה וקידושין מדוע סברה הגמרא שניתן להעתיק לקידושי אישה את דין התפשטות קדושה, שנאמר ביחס להקדשת בהמה למזבח? האם הלשון בה נוקט המקדש משנה את אופי הקידושין? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין יג - אשת אליהו מדוע נדרש מקור מיוחד ללמד שאיסור אשת איש חדל להתקיים עם מות הבעל? מה אופי ההיתר של מיתת הבעל, והאם הוא תקף ביחס לאשת אליהו הנביא? דף יומיומי קידושין

עמודים