הרב שמואל שמעוני
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני קידושין יד - קידושין ביבמה מדוע אין היבם יכול לקדש את יבמתו בקידושי כסף ובקידושי שטר? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין כ - מכירת אמה ללא ייעוד סוגייתנו מביאה שלוש דעות תנאים באשר למקרים שונים של מכירת אמה שלא תוכל להמשיך לייעוד. ננסה לעשות סדר בדעות השונות ולעמוד על נקודות המחלוקת ביניהן ועל משמעותן להבנת מהות מוסד האמהות. דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין כא - אישות בגוי הגמרא דורשת מהכתוב שהיתר אשת יפת תואר כולל גם אשת איש. האם איסור אשת איש של גוי חל ביחס לישראל? מה היחס בין אישות בבני נח לאישות בישראל? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין כז - חזרה מהסכמה לכתיבת שטר באילו נסיבות יכול המוכר לחזור בו מהסכמתו לכתיבת השטר? מדוע הסכמתו כה משמעותית לכשרותו של שטר הראיה? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין כח - אופייה של שבועת הסוטה מהגמרא משמע ששבועת הסוטה באה על טענת ודאי של הבעל. והדבר מפתיע: הלוא הבעל אינו יודע אם זינתה! ננסה להשיב על שאלה זו. דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין לד - האיש והאישה במצוַת סוכה על פי אביי, הייתה הווה אמינא שאישה תתחייב בסוכה, משום שחיוב מצוה זו הוא `כעין תדורו`. מה נשאר מכך למסקנה: האם שהות אדם עם אשתו היא חלק מה`כעין תדורו` של מצות סוכה? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין לה - קיום מצוַת עשה שהזמן גרמה על ידי אישה האם יש משמעות הלכתית לכך שאישה בוחרת לקיים מצות עשה שהזמן גרמה? הראשונים העלו מגוון תפיסות בדבר מעמדו של מי שאינו מצֻווה ועושה. דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין מא - שליחות מדוע נזקקה הגמרא למקורות שונים ליכולתו של הבעל למנות שליח לגרש את אשתו וליכולתה של האישה למנות שליח לקבל גט מיד בעלה? מה מלמדנו דבר זה על אופי השליחות בשני המקרים? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין מב - שליח לדבר עבֵרה `אין שליח לדבר עבירה`. על מה מבוסס דין זה? מה פשר סברת `דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים`? האם השליחות עצמה בטלה, או שמא רק העברת האחריות על האיסור? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין מח - המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו `אמר שמואל: המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו – מחול`. כיצד ניתן להבין דין מפתיע זה? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין מט - 'הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק' `'על מנת שאני צדיק' – אפילו רשע גמור, מקודשת, שמא הרהר תשובה בדעתו`. כיצד יכול אדם להפוך לצדיק גמור על ידי הרהור שבלב? האם חובת הווידוי בפה אינה חלק הכרחי מהליך התשובה? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין נה - שיטתו הייחודית של הרי`ד במעילה `אין מועל אחר מועל במוקדשין אלא בבהמה ובכלי שרת בלבד`. עיון בדברי הרי`ד בתוספותיו לסוגייתנו ובעוד מקומות מגלה שיטה ייחודית בנושא זה. דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין נו - המקדש באיסורי הנאה מדוע לא ניתן לקדש באיסורי הנאה? מה משמעותה של האפשרות להשתמש בהם שלא כדרך הנאתם? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין סב - דבר שלא בא לעולם מה יסוד הקושי להקנות דבר שלא בא לעולם? כיצד יכול עשו להקנות את הבכורה ליעקב, ולמה נועדה השבועה על המכירה? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין סג - מעכשיו "לכשאקחך הרי עצמך קנוי לך מעכשיו". מה תפקידה של המילה "מעכשיו"? הרי ברור שכותב השטר אינו יכול לשחרר את העבד קודם שיגיע הלה לידו! דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין סט - יכולין ממזרין ליטהר האם איסור ישראל בשפחה כנענית הוא איסור דאורייתא? אם כן, כיצד מסיקה הסוגיה שרבי טרפון מתיר לממזר לחיות עם שפחה כנענית לכתחילה? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין ע - קשים גרים לישראל כספחת `קשים גרים לישראל כספחת`. מדוע? מה מעמדו של גר לאחר גיור? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין עו - מעמד בנה של בת ישראל מגוי ומעבד מקובל להלכה שבנה של יהודייה מגוי הוא יהודי כשר לכל דבר. ואולם, מדברי רש`י במקום אחד משתמע שהוא צריך גיור. מה פשר הדבר? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני קידושין עז - האוכל נבֵלה ביום הכיפורים `האוכל נבילה ביום הכפורים פטור`. האם איסור יוה`כ חל על בהמה שנתנבלה בתוך יוה`כ עצמו? מהו היחס בין איסור אבר מן החי שקדם למות הבהמה לאיסור נבלה שבא לאחריו? דף יומיומי קידושין
הרב שמואל שמעוני טומאת מקדש וקודשיו וכפרת יום הכיפורים מדוע טומאת מקדש וקודשיו היא מוקד מרכזי כל כך בכפרת יום הכיפורים, שאיננו פחות בחשיבותו מכל שאר עוונות בני ישראל? דף יומיומי שבועות
הרב שמואל שמעוני שבועה על העבר ושבועה על העתיד מה היחס בין החיוב בשבועה על העבר ובין החיוב בשבועה על העתיד? דף יומיומי שבועות
הרב שמואל שמעוני כפרה על שמיעטתי את הירח דאמר ריש לקיש: מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו 'לה''? אמר הקבה: שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח` (ט ע`א). נעמוד על כמה מן הביאורים שניתנו למימרה פלאית זו. דף יומיומי שבועות
הרב שמואל שמעוני קדושה שבהן להיכן הלכה? מדוע לא ניתן לחלל קודשים הקדושים בקדושת הגוף? דף יומיומי שבועות
הרב שמואל שמעוני קדושת הארץ וקדושת המקדש לאחר החורבן האם קדושת המקדש בעינה עומדת לאחר חורבנו? מה היחס בין קדושת הארץ לקדושת המקדש? דף יומיומי שבועות
הרב שמואל שמעוני הבא על אשתו שלא בשעת וסתה ופירסה נידה בזמן התשמיש נעיין בהבחנה בין דין הבא על אשתו סמוך לווסתה ופירסה נידה בשעת התשמיש לבין דינו של הבא עליה שלא סמוך לווסתה. דף יומיומי שבועות

עמודים