הרב מאיר שפיגלמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מאיר שפיגלמן פרשת שמיני - חטאם של בני אהרן מדוע חטאו נדב ואביהו דווקא ביום השמיני לימי המילואים? נראה, חטאם נבע מטעות בהבנת מעמדם. לכהן הגדול יש אופי כפול: כהן גדול וכהן משוח. בני אהרון היו כהנים הדיוטות, אבל הם נמשחו. עובדה זו - היא שגרמה לטעותם של נדב ואביהו. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת תזריע - טהרת המצורע התורה מצווה לשלח את כל הטמאים מהמחנה, אבל בפרשתינו נאמר ציווי זה רק לגבי המצורע, מדוע? מה המיוחד בטהרתו של המצורע? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח תהליך טהרתם של כל הטמאים. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת מצורע - הטבילה המאמר עוסק בתהליכי הטהרה של הטמאים השונים, ובעיקר בתפקידה של הטבילה - המופיעה גם במקומות שאין בהם טומאה. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת בהר 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת בחוקותי 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת אחרי מות - פרשת העריות המאמר עוסק בניתוח פרשת העריות: סדר האיסורים, מבנה הפרשה, הנשים הכלולות בה ואלו שאינן כלולות בה, וחלות האיסור על האישה. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת קדושים - ה'יום' ההלכתי 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת אמור - פרשת המקלל מדוע בחרה התורה לשזור את פרשת המקלל עם פרשה העוסקת בדיני נזיקין? את מי בדיוק קילל המקלל? מה הקשר בין פרשת המקלל לבין הפרשה שלפניה ושאחריה? המאמר עוסק בניתוח פרשת המקלל, תוך השוואתה לפרשת הכאת המצרי על ידי משה. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת בהר - היובל והשמיטה מפשטי המקראות נראה שדיני השמיטה והיובל דומים, אך בעצם הטעמים העומדים ביסוד הדינים הללו - שונים. החלוקה בין היובל לבין השמיטה מסבירה גם את דיניהם השונים וגם את צורת הספירה הייחודית של כל אחד מהם. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת בחוקותי - עשרת הדברות 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת במדבר - כיסויי המשכן המאמר עוסק בניתוח מדוקדק של הפרטים השונים הנוגעים לסוגים השונים של כיסויי הכלים ובמשמעותם. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת נשא - ההסתכלות האלוקית מול זו האנושית המאמר עוסק בשלוש נקודות: מבנה המשכן, סדר חניית השבטים וסדר האבנים על האפוד. שלוש הנקודות האלו קשורות אחת לשנייה, שכן בא בהן לידי ביטוי ההבדל שבין ההסתכלות האלוקית לבין ההסתכלות האנושית. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת בהעלותך - חטאם של בני ישראל מה פשר טענתם של בני ישראל? מדוע הקב`ה נותן בשר לעם ובסוף מעניש אותם? מהי משמעות ההתנבאות של אלדד ומידד? 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת שלח - עם ישראל וארץ ישראל המאמר עוסק בקשר בין שלוש המצוות שבסוף הפרשה - נסכים, חלה וקרבן חטאת - לבין חטא המרגלים. הקשר נובע מהקשר המיוחד שבין עם ישראל לארצו, בהקשר של עבודת ה'. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת קורח - טענותיו של קרח כיצד הציע משה לעדת קרח הצעה שהיא אסורה ותגרום למותם? המאמר עוסק בשאלה זו ובעוד שאלות העולות בפרשתינו. התשובה להן נובעת מניתוח השתלשלות המאורעות על רקע עמדתו של משה, ועל רקע הטענות השונות הנטענות בחלקים השונים של הפרשה. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת חוקת - חטאם של משה ואהרן במה חטא משה? מדוע נענש גם אהרן? המאמר סוקר את היחלשות מנהיגותו של משה, החל מחטא המרגלים ועד פרשת מי מריבה. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת בלק - סיפור האתון מדוע מנסה בלעם לקלל את ישראל, והרי הוא הבין שהקב`ה איננו מעוניין בכך? מה פשר סיפור האתון? המאמר עוסק בשאלות אלו תוך כדי ניתוח דברי בלעם וכוונותיו, ובאמצעות הקבלה לסיפור האתון. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת פינחס - המועדות המאמר עוסק בניתוח ההבדלים שבין החגים השונים: הן מצד פרטי הדינים, והן מצד יחס התורה אליהם. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת מסעי - דיני הנחלות האם חולקו הנחלות לפי מספר האנשים או לפי הגורל? המאמר עוסק באופן חלוקת הארץ לנחלות, ובמשמעות ההחלטה לתת לבנות צלפחד נחלה. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת דברים - עבר הירדן המזרחי לכאורה, עבר הירדן המזרחי נחשב לחלק מארץ ישראל עוד לפני מותו של משה. יוצא, אם כן, שמשה אכן נכנס לארץ. מה ההבדל בין עבר הירדן המזרחי לבין עבר הירדן המערבי? האם יש קשר בין הבדל זה לבין השבטים השונים שהתנחלו בכל חלק? המאמר עוסק גם בחשיבות הסיפור של מינוי השופטים. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת ואתחנן - עשרת הדברות 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת עקב - פרשיות שמע ו`והיה אם שמוע` מדוע תיקנו חז`ל לומר פעמיים ביום דווקא את פרשיות `שמע` ו`והיה אם שמוע`? המאמר עוסק בניתוח פרשיות אלו ובמשמעות מיקומן בתוך נאום ההקדמה לנאום המצוות. המאמר גם עוסק בשאלת הזכרת מיתתו של אהרן בפרשת עקב. 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת ראה - פרשת בשר תאוה 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת שופטים - מידה כנגד מידה המאמר עוסק בשני מקרים בהם בא לידי ביטוי העיקרון של 'מידה כנגד מידה': עדים זוממים ורוצח בשגגה. מדוע נענשים העדים כאשר לא קרה דבר לניזק? מדוע נענש הרוצח בשגגה לנוס אל עיר המקלט? מדוע עונש הגלות הוא עד מותו של הכהן הגדול? 01- פרשת השבוע
הרב מאיר שפיגלמן פרשת כי תצא - דין הגירושין המאמר עוסק בכמה נקודות מרכזיות העולות מעיון בדין הגירושין: האם לאחר הגירושין קיימת עדיין זיקה כלשהי בין הבעל לבין אשתו לשעבר? מה משמעות נתינת ספר הכריתות לרשותה של האישה? מה פשר ההקבלה בין הנישואין לבין הגירושין? מאילו סיבות רשאי אדם לגרש את אשתו? 01- פרשת השבוע

עמודים