הרב יובל שרלו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יובל שרלו "טוב מזה ומזה" "טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם" (קהלת ה', ד). העיקרון שמציב כאן קהלת הוא עיקרון פשוט ומובן שאין צורך בביאורו: פסול הדבר, שיקבע האדם לעצמו גדרים נוספים ואתגרים חדשים אם אין הוא יכול לעמוד בהם. נושאים בהלכה