הרב בנימין תבורי

הרב בנימין תבורי, יליד ארצות-הברית, נמנה על תלמידיו המובהקים של הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל. הוא הוסמך לרבנות וסיים תואר M.A. בפילוסופיה יהודית בYeshiva University ולאחר מכן עמד בראש ישיבת בני עקיבא בטורונטו. החל משנת תשל"ט שמש הרב תבורי מעל שלושים שנה כר"מ בישיבת הר עציון. במשך שנה אחת הוא שימש כר"מ במדרשיית נועם, ובשנת תשמ"ז הוא ייסד את כולל "תורה מציון" בקליבלנד ועמד בראשו בשנתו הראשונה. בשנת תש"ע פרש הרב תבורי מתפקידו כר"מ בישיבה. הרב תבורי נפטר בג' אלול תשע"ט, יהי זכרו ברוך.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי מנהגי הגריד לראש השנה מנהגים
הרב בנימין תבורי פרו ורבו מנהגים
הרב בנימין תבורי קיום ומעשה מצוה בשופר מנהגים
הרב בנימין תבורי ערך המשפחה בתורה שיעור זה מהווה הקדמה לסדרת השיעורים בנושא המשפחה היהודית. בשיעור נבחן את המקורות השונים בתורה בהם בא לידי ביטוי הלכתי המונח `משפחה`: מצוות צדקה, חיובי אבלות, ירושות וגאולת קרקעות. נראה כי המונח `משפחה` בהקשרים שונים הינו בעל משמעות שונה והיקף שונה. בנוסף, נדון במעשה הבריאה ובמשמעות הקביעה `לא טוב היות האדם לבדו`. לבסוף, נחל את הדיון בשאלה האם ישנה מצווה מן התורה לישא אישה. קש"ת - המשפחה היהודית
הרב בנימין תבורי מצוַת קידושין האם ישנה מצוה מן התורה לקדש אישה? שאלה זו נידונה בראשונים בעיקר סביב שאלת ברכת האירוסין הנאמרת בעת הקידושין. ניסוחה המורכב של ברכה זו ושאלת העיתוי - האם לברכה קודם הקידושין או לאחריהם - קשורים בקשר ישיר לשאלה העקרונית האם ישנה מצוה בקידושין. בשיעור נסקור את שיטות הרא`ש, הרמב`ן, החינוך והרמב`ם בשאלה זו. לסיום, נעסוק גם בשאלה מיהו המברך: החתן עצמו או הרב מסדר הקידושין. קש"ת - המשפחה היהודית
הרב בנימין תבורי האם יש חיוב להינשא? בשיעור הקודם התוודענו למחלוקת הרמב`ם והרא`ש בשאלה האם ישנה בכלל מצוה מן התורה לישא אישה. בשיעור זה נתעסק בשאלת גדרי החיוב הזה - האם החיוב מוטל על הגבר בלבד, או שמא גם האישה נכללת במצוה זו? ייתכן ששאלה זו תלויה בשאלה אחרת, והיא האם מצוות הקידושין מהווה הקדמה הכרחית למצוות פריה ורביה. ננסה גם לעמוד על נפקא מינות שונות בשאלה הזו, כמו הפסק ביםן ברכת בורא פרי הגפן לשתיית היין על ידי ברכת האירוסין, וחיוב הקהל בברכת האירוסין. קש"ת - המשפחה היהודית
הרב בנימין תבורי גיל הנישואין מהו הגיל שבו מתחייב האדם לשאת אישה? האם מצוות קידושין זהה לשאר המצוות, בהם גיל 13 הוא הגיל המחייב, או שמא מדובר במצווה שונה, והגיל הוא מאוחר יותר? בשיעור נדון גם בשאלת דחיית מצוות הקידושין מפני מצוות אחרות, כמו לימוד תורה, האם הכלל `עוסק במצוה פטור מן המצוה` תופס כאן? ומהו גדריו של כלל זה ביחס למצוות תלמוד תורה? קש"ת - המשפחה היהודית
הרב בנימין תבורי אירוסין ונישואין בשיעור זה נדון בגדרם של שני השלבים המהווים מבחינה הלכתית את הקשר שבין איש לאשתו: שלב האירוסין ושלב הנישואין. מהו ההבדל ההלכתי בין השלבים הללו? האם ישנם דינים נפרדים לאישה ארוסה ולאישה נשואה? כיצד יוצרים אירוסין, ומהן הדרכים ליצירת נישואין? קש"ת - המשפחה היהודית
הרב בנימין תבורי נישואין הראשונים נחלקו בשאלה האם חופת נידה כשרה או לא. בשיעור זה ננסה לעמוד על יסוד המחלוקת בין הראשונים - האם זו מחלוקת בגדרי חופה ונישואין או שמא מוקד השאלה הינו במעמדה של הנידה, כלומר בשאלה האם איסור נידה נחשב כאיסור ערוה או שמא לא. קש"ת - המשפחה היהודית
הרב בנימין תבורי כתובה בשיעור זה נדון בדיני הכתובה. השאלה העיקרית שנתייחס אליה היא האם חיוב הכתובה הוא מן התורה או שמא מדובר בתקנת חכמים שתוקנה על מנת להערים קשיים על הליך ההגירושין כך ש`לא תהא קלה בעיניו להוציאה`? לגאורה מדובר במחלוקת תנאים שבאה לידי ביטוי גם בדעות שונות בראשונים, אולם לכאורה סותר את עצמו בסוגייה זו ונשתדל לדון גם בשיטתו. קש"ת - המשפחה היהודית
הרב בנימין תבורי ברכות אירוסין ונישואין מהם שבע הברכות שאנו אומרים תחת החופה ובמהלך שבעת ימי המשתה? האם ישנו הבדל עקרוני בין ברכת `אשר ברא` לשאר הברכות? מהו דין `פנים חדשות`, ומי יכול להיכלל בגדר של `פנים חדשות`? מהו המחייב באמירת שבע ברכות, ריבוי שמחה או שמדובר בחלק מברכת המזון של שבעת ימי המשתה? קש"ת - המשפחה היהודית
הרב בנימין תבורי המשפחה היהודית #09, שנה ראשונה האם ישנו חיוב מן התורה לשמח את האישה בשנת הנישואין הראשונה, או שמא מדובר ברשות בלבד? מה בדבר האיסור לצאת למלחמה או לצרכי ציבור אחרים - על מי מוטלת מצוה זו, על החתן או שמא על הגורם האחראי לגיוס? האם האישה יכולה למחול ולאפשר לבעלה לעוזבה לפרק זמן ארוך? מה מקומה של האישה במצוה זו, האם גם היא מחוייבת בדבר? קש"ת - המשפחה היהודית
הרב בנימין תבורי מצוות פריה ורבייה מי מחויב במצוות פרו ורבו - רק הבעל או שמא גם האישה? מהי הסברה העומדת מאחורי הדעה שאישה פטורה ממצווה זו? מהו השיעור המינימלי לקיום מצוות פריה ורביה, ומהיכן הוא נלמד? מהם גדרי המצווה הנוספת - `לא תוהו בראה לשבת יצרה`, ומיהם החייבים במצווה זו? קש"ת - המשפחה היהודית
הרב בנימין תבורי פריה ורביה בבני נח מהן מסגרות האישות השייכות בבני נח - האם יש להם נוהל קידושין מסודר, או נוהל גירושין מסודר? בשיעור נתמקד בעיקר בשאלה האם בני נח חייבים במצוות פריה ורביה. מן הגמרא נראה שבני נח פטורים ממצווה זו. האם הם חייבים במצוות `לא תוהו בראה לשבת יצרה`, ומה דינו של עבד כנעני באשר לחיובים אלו? קש"ת - המשפחה היהודית
הרב בנימין תבורי חיובי הבעל לאשתו מן התורה מהם החיובים שמתחייב הבעל כלפי אשתו מן התורה? התנאים נחלקו בשאלה האם הבעל חייב לזון את אשתו מן התורה, ומחלוקת זו המשיכה והתגלגלה גם לתקופת הראשונים. האם ייתכן שהתורה מצווה על האדון לזון את אשת עבדו, על אף שהעבד עצמו אינו חייב לזון את אשתו? מהם הגדרים המדוייקים של חיובי המזונות, ומהם גדרי חיובי הכסות של הבעל כלפי אשתו? קש"ת - המשפחה היהודית
הרב בנימין תבורי חיובי הבעל לאשתו מדרבנן מעבר לחיובים שהבעל מחוייב לאשתו מדין תורה, ישנם חיובים שחכמים הטילו על הבעל: חיוב רפואה, פדיונה וקבורתה. בשיעור זה נדון בכל אחד מן החיובים הללו ונבחן את גדריו ההלכתיים ואת גבולותיו: האם חיוב רפואה הוא הרחבה של חיוב מזונות, עד כמה חייב אדם להוציא על מנת לפדות את אשתו מן השבי, והאם חיוב הקבורה הוא מדרבנן בלבד או שמא יש קיים רמה מסוימת של מצווה מן התורה? קש"ת - המשפחה היהודית
הרב בנימין תבורי חובות האישה לבעלה הרמב`ם מונה כמה חיובים שהאישה מתחייבת לבעלה: מעשה ידיה שייכים לבעלה, מציאתה לבעלה, הוא אוכל פירות בנכסי מילוג שלה והוא יורש אותה. בשיעור זה נדון בחיובי האישה לבעלה, ונברר מהו מקור החיובים הללו וכיצד הם מתורגמים להלכה למעשה קש"ת - המשפחה היהודית
הרב בנימין תבורי קביעת אופי הבית כיצד מורה ההלכה במקרים שבהם הבעל והאישה נחלקים בשאלות עיצוב אופי ביתם החדש? האם על האישה לאמץ את מנהגי בעלה, ומה הדין במקרה שבו הבעל נוהג חומרה מסוימת, האם גם אז על האישה לאמץ חומרה זו? מהו היקף חיוב האישה בכיבוד הוריה לאחר הנישואים, והאם ישנו הבדל בין כבוד למורא בעניין זה? קש"ת - המשפחה היהודית
הרב בנימין תבורי המשפחה היהודית #16 חיובי אב לבנו המשפחה היהודית #16 חיובי אב לבנו קש"ת - המשפחה היהודית
הרב בנימין תבורי המשפחה היהודית #17, חיובי האב - חלק ב המשפחה היהודית #17, חיובי האב - חלק ב קש"ת - המשפחה היהודית
הרב בנימין תבורי המשפחה היהודית #18, חינוך המשפחה היהודית #18, חינוך קש"ת - המשפחה היהודית
הרב בנימין תבורי המשפחה היהודית #19, חינוך 2 המשפחה היהודית #19, חינוך 2 קש"ת - המשפחה היהודית
הרב בנימין תבורי המשפחה היהודית #20 המשפחה היהודית #20 קש"ת - המשפחה היהודית
הרב בנימין תבורי המשפחה היהודית #21, כיבוד אב 2 המשפחה היהודית #21, כיבוד אב 2 קש"ת - המשפחה היהודית
הרב בנימין תבורי המשפחה היהודית #22, כיבוד אב 3 המשפחה היהודית #22, כיבוד אב 3 קש"ת - המשפחה היהודית

עמודים