הרב מרדכי פרידמן

הרב מרדכי פרידמן הצטרף לישיבת הר עציון כתלמיד חו"ל בשנת תשל"ח, ולאחר מכן למד בישיבת רבנו יצחק אלחנן בניו יורק בשיעורו של הרב יוסף דב סולוביצ'יק זצ"ל. הרב מרדכי סיים תואר במדעי המחשב מישיבה אוניברסיטה, ולאחר מכן הוסמך לרבנות בישראל. החל משנת תשמ"ו משמש הרב פרידמן כר"מ של בני חו"ל בישיבת הר עציון, וכיום הוא גם אחראי במקביל על לימודי ההלכה ב"בית המדרש הוירטואלי".

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מרדכי פרידמן ז. - שנים אדוקין בשטר בהקשר של הדיון של שנים אדוקין בטלית, מציגה הגמרא את המקרה של שנים אדוקין בשטר (בדרך כלל, שטר חוב משמש כעדות על ההלוואה כל עוד הוא בידיו של המלוה, ועל פיו הוא יכול לגבות, ואם הוא אצל הלווה, הרי שזו הוכחה שהוא כבר החזיר את החוב. גמרא בבא מציעא
הרב מרדכי פרידמן ד: - אופיו וזמן חלותו של חיוב תשביתו האם מצוות "תשביתו" היא ציווי על מעשה אקטיבי, או רק חובה לדאוג לכך שלא יהיה חמץ? לשאלה זו נפקא-מינות רבות. לאיזה תאריך התכוונה התורה באומרה "אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם"? גמרא פסחים
הרב מרדכי פרידמן שיעור 7 - חופה הגמרא מביאה מחלוקת בשאלה האם חופה קונה. השיעור עוסק במחלוקת זו, על רקע חילוקו של ר' חיים בין מעשים המצריכים 'דעת' לבין מעשים המצריכים 'כוונה'. גמרא קידושין
הרב מרדכי פרידמן שיעור 23 - ייחוד עדי קידושין גמרא קידושין
הרב מרדכי פרידמן שיעור 32 - תנאי כפול מהו החידוש במושג התנאי? מדוע דיני התנאים נלמדים מ"תנאי בני גד ובני ראובן"? ייתכן שמחלוקת התנאים אודות הצורך ב"תנאי כפול" נובעת ממחלוקת בעניין "מכלל הן אתה שומע לאו". גמרא קידושין