הרב דוד ברופסקי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דוד ברופסקי חשוד על השבועה הגמרא בבבא מציעא (ה.) דנה במקרה, בו מספר כבשים הופקדו בידי רועה שלא בנוכחות עדים. גמרא בבא מציעא
הרב דוד ברופסקי צו. - שליחות ו-`בבעלים` הסוגייה עוסקת בכמה מדיני השליחות: "שלוחו של אדם כמותו", הפרת נדרים באמצעות שליח ו"יד עבד כיד רבו". ניתן להבין דינים אלו באמצעות ההבנות שהוצעו בשיעורים הקודמים ביחס לשליחות בבעלים. גמרא בבא מציעא
הרב דוד ברופסקי כב-כג. - אשו משום ממונו או משום חיציו נדון במחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש האם אדם חייב בנזקי אש משום חציו או משום ממונו ובמסקנת הגמרא. גמרא בבא קמא