הרב מתן גלידאי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מתן גלידאי טומאת כלי חרס כידוע, כלי חרס אינו מיטמא במגע רגיל, כשאר הכלים, אלא רק כאשר טומאה שוהה בתוכו. מהו אופי טומאה זו? האם זוהי טומאת מגע, והתורה קבעה שחלל הכלי הוא המדיום הרלוונטי למגע, או שמא זוהי טומאה מיוחדת, מעין טומאת אוהל, שהכלי נטמא בה כאשר טומאה מצויה בתוכו? עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי תרומה גדולה ומעשר ראשון האם יש הבדל עקרוני בין המעשר (הניתן ללוי) לבין התרומה (הניתנת לכהן)? מסתבר שקיים הבדל כזה, והוא הגורם לכמה מההבדלים בין דיני שתי מתנות העניים: מצוַת המעשר בנתינה ואילו מצוַת התרומה בהפרשה; התרומה היא קדושה ואילו המעשר מותר באכילה לכל אדם. עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי מלאתך ודמעך לא תאחר התורה אוסרת לשנות את סדר הפרשת התרומות והמעשרות. מהו אופי איסור זה? האם הבעיה היא בהקדמת המאוחר, באיחור המוקדם או בשינוי סדר המעשרות? לשאלה זו כמה נפקא-מינות, ביניהן זמן האיסור והפרשה בבת-אחת. עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי הפרשה מן היפה מדוע חייבים להפריש תרומות ומעשרות מן היפה? האם הסיבה היא שאין ראוי להפריש פירות רעים, או שאי-אפשר להתיר פירות טובים באמצעות הפרשת פירות רעים? עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי איסור הנאה מן התרומה לדעת רבנו-תם, מותר לזר ליהנות מתרומה, אך אסור לו לאוכלה ואסור לו ליהנות ממנה הנאה הכרוכה בכילויה. מהו ההבדל בין הנאה הכרוכה בכילוי התרומה לבין הנאה שאינה כרוכה בכך? ייתכן שהנאה הכרוכה בכילוי היא נגזרת של איסור אכילת התרומה, וייתכן גם שזהו דין נפרד, הנובע מחובת הכהן להשתמש בתרומה לצורך הגבוה ביותר האפשרי עבורה. עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי הפרשה מן החייב על הפטור מדוע אין מפרישים תרומות ומעשרות מתבואה חייבת על תבואה פטורה? האם הבעיה נעוצה בהגדרת שני סוגי התבואה כ'ערמה' אחת או כ'כרי' אחד, או שמא הבעיה היא בעצם התרומה, ב'שאיבת' קדושת התרומה מפירות הטבל? לשאלה זו נפקא-מינה, בעניין הפרשה מתבואה אחת על השנייה, כאשר כל אחת מהן חייבת בתרומות ומעשרות ברמה אחרת. עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי טבל ותרומה שנשתלו הגמרא במנחות עוסקת בדינה של שיבולת שהתחייבה בתרומות ומעשרות ואחר כך נשתלה שוב באדמה. לדברי הרמב`ם, ספק זה רלוונטי לאיסור טבל בלבד, ולא לכל שאר האיסורים החלים על השיבולת. מה פשר החילוק בין האיסורים? עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי פטור הפקר מתרומות ומעשרות מדוע פירות הפקר פטורים מתרומות ומעשרות? האם הסיבה לכך היא העובדה שהם אינם בבעלות יהודי, ופטורם דומה לפטור פירות של נכרי או של הקדש מתרומות ומעשרות, או שמא יש לכך סיבה עקרונית יותר? עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי תשלומי תרומה התורה כותבת במפורש שזר שאכל תרומה בשוגג - חייב לשלם את ערכה בתוספת חומש. במקרה זה, לתשלום יש מטרה כפולה: כפרה על חטא האכילה, ופיצוי לכהן שנגזלה ממנו התרומה. לעומת זאת, זר שאכל תרומה במזיד - אינו יכול לכפר על חטאו בתשלום, וחובת התשלום שלו נובעת רק מחובתו הממונית לכהן. להבחנה זו כמה נפקא-מינות: תוספת החומש, צורת התשלום וקדושתו ואפשרות מחילה של הכהן. עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי כלאי הכרם התורה אסרה לזרוע תבואה וגפנים, ואסרה גם ליהנות מגידולי כלאי הכרם. האם יש קשר בין האיסורים? האם איסור ההנאה נובע מאיסור הזריעה, אולי איסור הזריעה נובע מאיסור ההנאה, ושמא אין קשר בין האיסורים? עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי תוספת אחד ממאתיים בכלאיים כלאיים שנזרעו בהיתר - אסורים בהנאה רק מרגע שהזרע הוסיף שיעור 1/200 מגודלו המקורי. מה פשרו של דין זה? האם זהו דין מדיני התערובות, ותוספת של פחות מ-1/200 בטלה ברוב הצמח, או שמא זהו דין מדיני הכלאיים, וכל עוד הזרע לא גדל בשיעור 1/200 - הוא אינו נחשב מעורב בכרם? עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי ערלה ורבעי מהו היחס בין איסור הערלה לבין החיוב לאכול פירות נטע רבעי בקדושה בירושלים? בפשטות, אין קשר בין הדינים; אולם ייתכן שאופיים דומה. לשאלה זו כמה נפקא מינות: איסור הנאה מפירות נטע רבעי ודין רבעי בחו`ל. עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי מליחת קרבנות מהו טעם חובת מליחת הקרבנות? האם המטרה היא להטעים את הקרבן, או שמא למלח יש חשיבות עצמאית בפני עצמו? לשאלה זו כמה נפקא-מינות: המלחת הקטורת, שימוש במלח דק הנמס בבשר ומליחת החלקים הנאכלים ע`י הכוהנים. עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי קדושת הכוהנים שני פנים לקדושת הכהן: מחד - הוא יורש קדושה מאביו, ומאידך - הוא מוגדר כ'כהן', ומכוח הגדרה זו חלה עליו קדושה. לחלוקה זו חשיבות לעניין כוהנים חללים ובעלי מומים, הנחשבים 'כוהנים' רק לחלק מדיניהם. עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי טבילות וקידושים בעבודת יום הכיפורים מהו אופיין של הטבילות שטובל הכהן הגדול במהלך עבודת יום הכיפורים? ומה אופיים של קידושי הידיים והרגליים ביום קדוש זה? האם אופי הטבילות והקידושים זהה לאופי הטבילות והקידושים בכל הימים האחרים? עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי שחיטת חולין ושחיטת קדשים האם יש קשר בין השחיטה הרגילה, לצורך אכילה, לבין שחיטת הבהמה לפני הקרבתה? האם השחיטה היא פעולה השייכת לעולם החולין או לעולם הקדשים והמקדש? עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי אכילת בשר-תאווה במדבר התנאים נחלקו בשאלה האם הותר לבני ישראל במדבר לאכול בשר: האם נאסרה עליהם אכילת בשר-תאווה, או שמא הותר להם לאכול בלי שחיטה. מהו יסוד המחלוקת? האם היתר אכילת הבשר מציין הדרדרות מוסרית, או תוצאה טבעית של הכניסה לארץ והריחוק מהמקדש? מה ניתן ללמוד מסוגייה זו על אופי מצוַת השחיטה? עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי חובת שחיטה ואיסור נבילה כיוון שהתורה אסרה לאכול נבילה, מדוע היא צריכה לצוות על השחיטה? הראשונים ענו על שאלה זו בצורות שונות: יש שראו בשחיטה מצווה חיובית, יש שהסביר שקיים 'איסור גג' החל הן על נבילה והן על בהמה חיה, ויש שקבעו שאכן אין חובה נפרדת לשחוט, והתורה רק הסבירה כיצד אפשר להתיר את הבהמה באכילה. עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי דברים הפוסלים את השחיטה הגמרא מונה חמש חריגות הפוסלות את השחיטה: שהייה, דרסה, חלדה, הגרמה ועיקור. האם ישנה הבחנה בין חמשת הפסולים הללו? האם שחיטה חריגה היא שחיטה פסולה, או שהיא אינה שחיטה כלל? מה דינו של מי ששחט את רוב הסימנים של הבהמה בשחיטה כשרה, ואחר כך פסל בשחיטת מיעוט הסימנים שנישארו? עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי איסור טריפה מהו אופיו של איסור הטריפה? האם זהו איסור עצמאי, או הרחבה של איסור נבילה? לחקירה זו יש כמה נפקא-מינות: אכילת חצי שיעור טרפה וחצי שיעור נבלה, טרפה שמתה וטומאת נבילה. עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי מצוַת כיסוי הדם מהו מוקד מצוַת כיסוי הדם אחרי השחיטה: פעולת הכיסוי, או היות הדם מכוסה? לשאלה זו כמה השלכות: דם שכוסה ונתגלה, כיסוי שעתיד להתגלות, דם שהתכסה מעצמו, זהות החייב לכסות, וטעמיה של מצווה זו. עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי איסור העלאת קדשים בחוץ מהו טעם האיסור על העלאת קדשים מחוץ למקדש: החשש מהפגיעה במקדש, או החשש מהפגיעה במעמדו של הקרבן? לשאלה זו כמה נפקא-מינות, ביניהן הקרבה בחוץ שלא ע`ג מזבח והקטרת קטורת בהיכל. עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי העלאת קדשים בחוץ בזמן הזה האם מותר להקריב קרבנות מחוץ למקדש בימינו, לאחר החורבן? הגמרא תולה שאלה זו בשאלה האם קדושת המקדש חלה רק בזמנה, או שמא `קידשה לשעתה ולעתיד לבוא`. האם אי-היכולת הפיסית להקריב את הקרבן משפיעה על איסור ההקרבה בחוץ? מהו ההבדל בין הקרבת קרבנות בחוץ כשאין מזבח לבין שחיטת שלמים בחוץ בשעה שאסור לעשות זאת בתוך המקדש? עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי הדלקת הנרות במקדש במידה מסויימת, הדלקת נרות החנוכה היא זכר להדלקת הנרות במקדש, אך קיימים מספר הבדלים בין שתי ההדלקות. ראשית - ביחס לדין ש`כבתה אינו זקוק לה`; ושנית - ביחס לעיקר המצווה: בחנוכה - `הדלקה עושה מצווה`, ואילו במקדש - דווקא הטבת הנרות היא עיקר המצווה, ולא הדלקתם. עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי איסור עבודת זר במקדש התורה כותבת שעבודות המקדש צריכות להיעשות ע`י כהן, ומוסיפה שאסור לזרים (שאינם כוהנים) לעשותן. מדוע יש צורך בהתייחסות כפולה זו? האם מותר לזר להיכנס למקדש גם בלי לעבוד בו? האם מותר לזר לעשות עבודות שאינן פוסלות בדיעבד את הקרבן? עיון בזרעים, קדשים וטהרות

עמודים