הרב מתן גלידאי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מתן גלידאי מחוסר בגדים וקרוע בגדים שני איסורים מטילה התורה על הכהן ביחס לבגדיו: כהן שעבד בלא בגדי הכהונה, או כהן שעבד כשבגדיו קרועים - שניהם חייבים מיתה בידי שמיים. לדעת הרמב`ן אלו הם שני צדדיו של אותו איסור, אך לדעת הרמב`ם יש פער ביניהם: כהן מחוסר בגדים נחשב לזר, ואילו כהן שבגדיו קרועים הוא כהן המזלזל בקדושת המקדש. לפער זה יש השלכה על כשרות עבודתו של הכהן ועל השאלה אם מותר לו להיכנס למקדש בלי לעבוד בו. עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי כהן אונן נחלקו הראשונים בדינו של כהן שמת לו מת באמצע עבודתו במקדש: האם עליו לצאת מהמקדש מייד, לסיים את עבודתו בטרם יצא, או שמא עליו להפסיק את העבודה אך להישאר במקדש. עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי ניסוך המים מהו אופייה של חובת ניסוך המים בחג הסוכות? האם אופייה דומה לאופי ניסוך היין על גבי הקרבנות, והיא נספחת לקרבן התמיד, או שמא זוהי חובה עצמאית? לשאלה זו כמה נפקא מינות: ניסוך המים לפני הקרבת התמיד, מקרה שבו קרבן התמיד התפגל, ודינים המיוחדים לניסוך היין. עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי דמאי מהו אופייה של גזירת הדמאי? האם חז`ל תיקנו שלא לסמוך על רוב הפירות המעושרים (שהרי רוב עמי הארץ מעשרים הם) ולחשוש למיעוט הטבל, או שמא הם הטילו על כל הפירות חיוב חדש של הפרשה מדרבנן? לשאלה זו כמה השלכות: אדם שאכל פירות דמאי מבלי להפריש תרומות ומעשרות, ואח`כ התברר לו שהמוכר הפריש; הפרשה מדמאי אחד על דמאי אחר; הפרשה מדמאי על טבל; ועוד. עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי 07: קדימות חטאת לעולה יש לדון בכל דיני הקדימות לבחון מהו העיקרון העומד מאחורי הדין, ועד כמה הוא חשוב ביחס לעקרונות האחרים. במאמר זה נתמקד בדין קדימות אחד המופיע בפרק: קדימות החטאת לעולה.

עמודים