הרב מתן גלידאי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מתן גלידאי מצוַת כיסוי הדם מהו מוקד מצוַת כיסוי הדם אחרי השחיטה: פעולת הכיסוי, או היות הדם מכוסה? לשאלה זו כמה השלכות: דם שכוסה ונתגלה, כיסוי שעתיד להתגלות, דם שהתכסה מעצמו, זהות החייב לכסות, וטעמיה של מצווה זו. עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי איסור העלאת קדשים בחוץ מהו טעם האיסור על העלאת קדשים מחוץ למקדש: החשש מהפגיעה במקדש, או החשש מהפגיעה במעמדו של הקרבן? לשאלה זו כמה נפקא-מינות, ביניהן הקרבה בחוץ שלא ע`ג מזבח והקטרת קטורת בהיכל. עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי העלאת קדשים בחוץ בזמן הזה האם מותר להקריב קרבנות מחוץ למקדש בימינו, לאחר החורבן? הגמרא תולה שאלה זו בשאלה האם קדושת המקדש חלה רק בזמנה, או שמא `קידשה לשעתה ולעתיד לבוא`. האם אי-היכולת הפיסית להקריב את הקרבן משפיעה על איסור ההקרבה בחוץ? מהו ההבדל בין הקרבת קרבנות בחוץ כשאין מזבח לבין שחיטת שלמים בחוץ בשעה שאסור לעשות זאת בתוך המקדש? עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי הדלקת הנרות במקדש במידה מסויימת, הדלקת נרות החנוכה היא זכר להדלקת הנרות במקדש, אך קיימים מספר הבדלים בין שתי ההדלקות. ראשית - ביחס לדין ש`כבתה אינו זקוק לה`; ושנית - ביחס לעיקר המצווה: בחנוכה - `הדלקה עושה מצווה`, ואילו במקדש - דווקא הטבת הנרות היא עיקר המצווה, ולא הדלקתם. עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי איסור עבודת זר במקדש התורה כותבת שעבודות המקדש צריכות להיעשות ע`י כהן, ומוסיפה שאסור לזרים (שאינם כוהנים) לעשותן. מדוע יש צורך בהתייחסות כפולה זו? האם מותר לזר להיכנס למקדש גם בלי לעבוד בו? האם מותר לזר לעשות עבודות שאינן פוסלות בדיעבד את הקרבן? עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי מחוסר בגדים וקרוע בגדים שני איסורים מטילה התורה על הכהן ביחס לבגדיו: כהן שעבד בלא בגדי הכהונה, או כהן שעבד כשבגדיו קרועים - שניהם חייבים מיתה בידי שמיים. לדעת הרמב`ן אלו הם שני צדדיו של אותו איסור, אך לדעת הרמב`ם יש פער ביניהם: כהן מחוסר בגדים נחשב לזר, ואילו כהן שבגדיו קרועים הוא כהן המזלזל בקדושת המקדש. לפער זה יש השלכה על כשרות עבודתו של הכהן ועל השאלה אם מותר לו להיכנס למקדש בלי לעבוד בו. עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי כהן אונן נחלקו הראשונים בדינו של כהן שמת לו מת באמצע עבודתו במקדש: האם עליו לצאת מהמקדש מייד, לסיים את עבודתו בטרם יצא, או שמא עליו להפסיק את העבודה אך להישאר במקדש. עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי ניסוך המים מהו אופייה של חובת ניסוך המים בחג הסוכות? האם אופייה דומה לאופי ניסוך היין על גבי הקרבנות, והיא נספחת לקרבן התמיד, או שמא זוהי חובה עצמאית? לשאלה זו כמה נפקא מינות: ניסוך המים לפני הקרבת התמיד, מקרה שבו קרבן התמיד התפגל, ודינים המיוחדים לניסוך היין. עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי דמאי מהו אופייה של גזירת הדמאי? האם חז`ל תיקנו שלא לסמוך על רוב הפירות המעושרים (שהרי רוב עמי הארץ מעשרים הם) ולחשוש למיעוט הטבל, או שמא הם הטילו על כל הפירות חיוב חדש של הפרשה מדרבנן? לשאלה זו כמה השלכות: אדם שאכל פירות דמאי מבלי להפריש תרומות ומעשרות, ואח`כ התברר לו שהמוכר הפריש; הפרשה מדמאי אחד על דמאי אחר; הפרשה מדמאי על טבל; ועוד. עיון בזרעים, קדשים וטהרות
הרב מתן גלידאי טבילת כלים עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי חתיכה נעשית נבלה בבשר בחלב ובשאר איסורים מהו דין `חתיכה נעשית נבלה`? האם דין `חתיכה נעשית נבלה` קיים רק בנוגע לבשר בחלב, או שמא הוא תקף גם לשאר איסורים? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי האמנם חתיכה נעשית ממש נבלה? מה פשר המילים `חתיכה נעשית נבלה`? האם מדובר בלשון מושאלת, והכוונה היא: `נעשית כחתיכת איסור`, או שמא הלשון מדוייקת, והכוונה היא שחתיכה זו נחשבת מכאן ואילך כחתיכת נבלה לכל דבר? מהן הנפקא מינות בין שתי אפשרויות אלו? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי מה הקשר בין `חתיכה נעשית נבלה` לבין `תערובת מין במינו`? האם יש קשר בין דין "חתיכה נעשית נבלה" לדין של ביטול מין במינו? רוב הראשונים סבורים שלא והראב"ד סבור שכן. כיצד ניתן להסביר את דעתו? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי תערובת יבש ביבש האם יש הבדל עקרוני בין תערובת לח בלח לתערובת יבש ביבש? בתערובת יבש ביבש, שבה האיסור בטל ברוב, האם רשאי אדם לאכול את כל החתיכות? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי ברייה למה לוקים על אכילת ברייה אע`פ שיש בה פחות מכזית? מה מוגדר כברייה ומה לא? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי דבר שיש לו מתירין (א) מהם הנימוקים שעולים בראשונים לכך ש"דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטיל"? מה יהיה הדין במקרה שחפץ שאסור מחמת שני איסורי - שלאחד יש מתירין ולשני לא - נפל לתוך תערובת? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי דבר שיש לו מתירין (ב) נפקא מינות נוספות להבנות השונות בדין דבר שיש לו מתירין: מה דינו של חפץ שכאשר יגיע זמן היתרו יתקלקל ולא יהיה ראוי לאכילה? מה קורה במצב בו חפץ שאינו אסור רק באכילה אלא גם בטלטול, כגון מוקצה, נפל לתערובת. האם מותר לטלטל אותה כעת? האם בתערובת מין בשאינו מינו - האיסור בטל אפילו אם יש לו מתירין? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי כל קבוע כמחצה על מחצה דמי מהו דין `כל קבוע כמחצה על מחצה דמי`? כיצד מסבירים האחרונים את החידוש הגדול שיש בדין זה? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי קבוע ופריש נפקא מינות אפשריות להבנות השונות בחידוש של דין `קבוע` - האם הולכים אחר רוב בשר או רוב חנויות? מה הדין במקרה של `קבוע למפרע`? מה הדין במקרה של `פרש לפנינו`? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי קבוע וביטול ברוב מהו היחס בין דין קבוע לדין ביטול ברוב? מי גובר על מי במצב בו יש התנגשות בין שני העקרונות ההלכתיים? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי ספיקא דאורייתא לחומרא וספק ספיקא האם הכלל `ספיקא דאורייתא לחומרא` הוא מדאורייתא או מדרבנן? איך יסבירו הסבורים שכלל זה הוא מדאורייתא, את העקרון של `ספק ספיקא לקולא`? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי ספק ספיקא שאינו מתהפך מהו הכלל האומר `ספק ספיקא שאינו מתהפך`? דוגמאות שונות לכלל זה. מהו ההגיון העומד מאחורי כלל זה? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי חצי שיעור ר' יוחנן מחדש שגם חצי שיעור אסור כי הוא `חזי לאיצטרופי`? כיצד הבינו האחרונים את הסברו של ר' יוחנן? מהן הנפקא מינות השונות בין ההבנות האלו? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי איסור חמץ איך אפשר להבין את האיבור המיוחד שבחמץ, שהרי כל איסור שבתורה, אסור לעולם, ואילו החמץ אסור לגמרי, אך רק לשבוע? האם החמץ מותר כל ימות השנה ויורד עליו איסור מהשמים רק בפסח, או שמא הוא אסור כל השנה, אלא שהאיסור לאכול תקף רק בפסח? נפקא מינה להבנות אלו: האם כלי שבלע חמץ באוּר לפני פסח, ורוצים להכשירו לפסח, טעון ליבון או הגעלה? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי חזקה דמעיקרא וחזקה דהשתא מהי חזקה מעיקרא ומהי חזקה דהשתא? מה קורה כאשר יש סתירה בין חזקה מעיקרא לחזקה דהשתא? עיון ביורה-דעה

עמודים