הרב מתן גלידאי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מתן גלידאי כוחה של חזקה דמעיקרא מהו היחס בדיני חזקות, בין המצב של ספק האם חל שינוי, לספק בשאלה מתי חל השינוי? האם החזקה נחשבת קביעה בתורת ודאי, או רק הנחיה מעשית למצב של ספק? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי אין איסור חל על איסור מהו דין `אין איסור חל על איסור`? האם דין זה נוגע לעצם חלות האיסור, או רק לחיוב העונש? נפקא מינות לשאלה זו: האם מותר ליהנות מחֵלֶב שהתבשל בחָלָב? האם מי שעבר במזיד על אותם איסורים ייקבר לאחר מותו בין רשעים גמורים, כמו אלו שעברו על כמה עבֵרות במזיד, או שמא ייקבר בין רשעים שלא עברו אלא עבירה אחת? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי ייהרג ואל יעבור באילו מקרים על האדם למות ולא לעבור על מצוות מהתורה? האם יש להבדיל בין שלוש העבירות - גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה - לבין עבירות בפרהסיה או בשעת השמד? מה דינו של מי שלא קיים הלכה זו, אלא עבר על אחת משלוש העברות במקום למסור עצמו למיתה? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי ייהרג ואל יעבור בשב ואל תעשה הגמרא בסנהדרין אומרת, שאם מאיימים להרוג את ראובן אם הוא לא יהרוג את שמעון, עליו לסרב לעשות זאת כי הדם שלו אינו אדום יותר מזה של שמעון. אך השאלה ההפוכה יכולה גם היא להישאל: למה דמו של שמעון אדום יותר מזה של ראובן? מה יקרה כאשר העבירה שאותה מחייבים את האדם לעבור היא ב'שב ואל תעשה'? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי היתר מאכלות אסורים במלחמה התורה אומרת שבכניסה לארץ, יוכלו ישראל לאכול ממה שימצאו בבתים. אבל איך ניתן לאכול את מה שנמצא בבתים שייכבשו בארץ כנען, הרי מאכלים אלו מן הסתם אינם כשרים? ומכאן מחדשת הגמרא שבמלחמה מותר לאכול מאכלות אסורים. לאחר מכן הגמרא מגבילה היתר זה מכיוונים שונים, ונראה כי הגבלות אילו נובעות מהבנות עקרוניות שונות של ההיתר. עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי לפני עִוֵּר לא תתן מכשול מהו איסור `לפני עִוֵּר לא תתן מכשול`? האם המכשיל עובר רק על איסור לפני עוור, או שמא לפני עוור איננו איסור עצמאי, אלא הרחבה של האיסור שהשני עמד לעבור בגללו? נפקא מינות בין הבנות אלו: מה דינו של מי שמכריחים אותו לסייע לחברו לעבוד עבודה זרה? האם אדם שמכשיל את חברו באיסור דרבנן, עובר על `לפני עוור` דאורייתא? האם איסור `לפני עיוור` שייך במי שמכשיל את חברו בעברה שהוא עצמו אינו מוזהר עליה? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי ?לפני עיוור - במעשה או בתוצאה מהו איסור `לפני עִוֵּר לא תתן מכשול`? האם המכשיל עובר רק על איסור לפני עוור, או שמא לפני עוור איננו איסור עצמאי, אלא הרחבה של האיסור שהשני עמד לעבור בגללו? נפקא מינות בין הבנות אלו: מה דינו של מי שמכריחים אותו לסייע לחברו לעבוד עבודה זרה? האם אדם שמכשיל את חברו באיסור דרבנן, עובר על `לפני עוור` דאורייתא? האם איסור `לפני עיוור` שייך במי שמכשיל את חברו בעברה שהוא עצמו אינו מוזהר עליה? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי מילה וטבילה בגירות עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי תפקיד בית הדין בגירות עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי שבועות ונדרים עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי איסורי תורה - איסורי גברא או חפצא? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי מקצת היום ככולו בנידה ובזבה עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי שבעה נקיים עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי תרתי דסתרי בהלכות כתמים עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי איסור נידה וטומאת נידה עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי יסודם של איסורי האכילה עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי שבח עצים בפת עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי זה וזה גורם עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי אבלות עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי אנינות ואבלות עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי מים לשניים עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי מעיין ומקווה עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי חציצה בטבילה עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי ביטול ברוב מהו היחס בין דין קבוע לדין ביטול ברוב? מי גובר על מי במצב בו יש התנגשות בין שני העקרונות ההלכתיים? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי תערובת מין במינו שיטת ר' יהודה היא שביטול ברוב הוא רק בתערובת של שני מינים, רך מין במינו לא בטל ברוב. למה לחלק בין המקרים? ניתן להסביר לאור ההסברים השונים לדין ביטול ברוב: לשיטת הר"ן ניתן להסביר שרק בשני מינים שונים יש עימות המאפשר את דין ביטול ברוב. להבנה השניה ר' יהודה סובר שתערבות של שני מינים זהים לא מאפשרת להכריע בין שני המרכיבים, ולכן אין ביטול ברוב. עיון ביורה-דעה

עמודים