הרב מתן גלידאי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מתן גלידאי טעם כעיקר טעם כעיקר - היינו, שתערובת שניתן לחוש בה את טעמו של האיסור, אסורה באכילה כמו האיסור עצמו. שתי הבנות אפשריות לדין זה: האם הכוונה היא שטעם נחשב ממש כעיקר האיסור, וכאילו יש כאן איסור בעין, או שמא הכוונה היא שמבחינה הלכתית, טעם אסור כשם שעיקר אסור, אף שאין שום דמיון ביניהם. בהמשך השיער מובאות נפקא מינות לשאלה זו. עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי אופי דין 'טעם כעיקר' כמה צריכים לאכול כמתערובת איסור והיתר כדי להתחייב מלקות? נחלקו ראשונים בשאלה, ונראה שמחלוקתם היא ביסוד דין טעם כעיקר. האם האיסור שומר על זהותו ולא מתבטל בתערובת, אך גם לא משפיע על ההיתר? או האם האיסור מגדיר את התערובת כולה כחתיכה דאיסורא? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי נותן טעם לפגם מהו המקור לדין של "נותן טעם לפגם"? כיצד ניתן להתיר את התערובת על סמך פסוק הנוגע לדבר שאינו ראוי למאכל אדם כלל? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי נותן טעם לפגם בבשר בחלב ובכלאי הכרם לפי מה שעולה מן הרמב`ם, יש שלושה דינים התלויים זה בזה: `אכילה שלא כדרך ההנאה הרגילה`, `מאכלים שאינם ראויים לאכילה` ו`נותן טעם לפגם`. האחרונים התקשו בתלות המשולשת אותה קבע הרמב`ם. כיצד מסבירים האחרונים את העובדה שגם בכלאי הכרם ובשר בחלב קיים הדין של נותן טעם לפגם, על אף שמדעת הרמב`ם נראה שלא? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי כזית בכדי אכילת פרס בגמרא בעבודה זרה יוצא ש`כזית בכדי אכילת פרס` הוא דין בשיעור האיסור בתערובת. בדר`כ דן זה מוסבר כזמן האכילה המחייב. כיצד זה מתיישב? מה מחדש הרמב`ם בדין של `כזית בכדי אכילת פרס`? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי נ"ט בר נ"ט על מה מבוסס הדין של "נ"ט בר נ"ט"? האם ניתן להקל גם ב"נ"ט בר נ"ט דאיסורא", כגון לאכול דגים שבושלו בסיר שבישלו בו חזיר ? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי ביטול בשישים מנין נלמד הדין של `ביטול בשישים`? האם הלימוד של הגמרא הוא אסמכתא בעלמא, או שמא יש כאן דין עצמאי של בטל בשישים? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי ביטול איסורי דרבנן לכתחילה האם מותר לבטל איסורי דרבנן לכתחילה? מהי הסתירה בשו`ע מהלכות תערובות להלכות חנוכה, וכיצד היא מיושבת באחרונים? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי חתיכה נעשית נבלה עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי הכשר מים שאובים ע`י רבייה והמשכה עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי 07: קדימות חטאת לעולה יש לדון בכל דיני הקדימות לבחון מהו העיקרון העומד מאחורי הדין, ועד כמה הוא חשוב ביחס לעקרונות האחרים. במאמר זה נתמקד בדין קדימות אחד המופיע בפרק: קדימות החטאת לעולה.

עמודים