הרב נחמיה רענן

הרב נחמיה רענן למד בישיבה התיכונית בשעלבים. את מסלול לימודיו התורניים החל בישיבת "מרכז הרב" בה למד בין השנים תשנ"ב-תשנ"ד. בשנת תשנ"ה עבר לישיבת ההסדר "מעלות יעקב" ושרת במסגרת ההסדר בחטיבת הנח"ל. בשנת תשנ"ז הצטרף לגרעין המייסד של ישיבת "שיח יצחק" (בראשות הרב שג"ר זצ"ל ויבלח"א הרב יאיר דרייפוס) ולמד בה עד לשנת תשס"א. משנת תשס"ב עד לשנת תש"ע למד בכולל הגבוה שבישיבת "הר עציון". הרב רענן הוסמך לרבנות וסיים תואר בחינוך במכללת הרצוג להכשרת מורים. כמו כן שימש כר"מ בישיבה התיכונית "מקור חיים". בשנת תשע"א הצטרף לצוות ישיבת הר עציון והוא משמש כר"מ לבני שיעור ב'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב נחמיה רענן ירושת הבעל (דף קי"א:)
הרב נחמיה רענן בתר מעיקרא או "בתר תבר מנא"? גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב נחמיה רענן דף יא.: העוסק במצוה פטור מן המצוה גמרא ברכות
הרב נחמיה רענן והמחמיר תבוא עליו ברכה? חג הפסח מוכר בין השאר כחג עמוס חומרות - ממנהג הקטניות המפורסם שמעורר מחלוקות חדשות לפרקים, ועד איסור שרויה ומנהגים נוספים. מדוע נתייחד חג הפסח במגוון כה רחב של חומרות? הרב נחמיה רענן מנסה להשיב לשאלה זו דרך תורות חסידיות המשקפות מבט רומנטי על החג. חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן 16: מצוות כיסוי הדם - טעמיה והלכותיה בתחילת דברינו נסקור את הטעמים השונים שניתנו למצוות כיסוי הדם, והבאנו את ההסבר שניתן לפטור בהמה מכיסוי לפי כל אחת מהשיטות. בהמשך נעבור לדון בשאלות הלכתיות שונות שעולות מתוך פרק "כיסוי הדם", ונראות כקשורות להבנות השונות בטעם המצווה.
הרב נחמיה רענן 17: איסור גיד הנשה - אופיו, טעמו והלכותיו בחלקו הראשון של המאמר נצביע על כמה מחלוקות המתמודדות עם שאלת אופי איסור גיד: האם הוא שווה לאופי שאר איסורי אכילה, או שונה מהם. בחלק השני נעלה שלושה מישורים, שמהם יכולה לנבוע המחלוקת ביחס לאופיו של האיסור.
הרב נחמיה רענן 21: בשר בחלב - בין טעמי האיסור לגדריו איסור בשר בחלב (בב"ח) מופיע שלוש פעמים בתורה, אך טעמו לא התפרש. במאמר זה ננסה לעמוד על טעמי המצווה, באמצעות עיון בדברי התנאים והאמוראים בסוגיות פרק 'כל הבשר' - המוקדש בעיקרו לאיסור זה.