הרב נחמיה רענן

הרב נחמיה רענן למד בישיבה התיכונית בשעלבים. את מסלול לימודיו התורניים החל בישיבת "מרכז הרב" בה למד בין השנים תשנ"ב-תשנ"ד. בשנת תשנ"ה עבר לישיבת ההסדר "מעלות יעקב" ושרת במסגרת ההסדר בחטיבת הנח"ל. בשנת תשנ"ז הצטרף לגרעין המייסד של ישיבת "שיח יצחק" (בראשות הרב שג"ר זצ"ל ויבלח"א הרב יאיר דרייפוס) ולמד בה עד לשנת תשס"א. משנת תשס"ב עד לשנת תש"ע למד בכולל הגבוה שבישיבת "הר עציון". הרב רענן הוסמך לרבנות וסיים תואר בחינוך במכללת הרצוג להכשרת מורים. כמו כן שימש כר"מ בישיבה התיכונית "מקור חיים". בשנת תשע"א הצטרף לצוות ישיבת הר עציון והוא משמש כר"מ לבני שיעור ב'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב נחמיה רענן שפת אמת לפרשת וירא עבודת ה בפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן והמחמיר תבוא עליו ברכה ערב הורים לקראת פסח תשעג
הרב נחמיה רענן קש"ת - המהלך של הימים הנוראים 2 - ראש השנה ראש השנה: מלכות ה' או יום הדין? קש"ת - המהלך של הימים הנוראים
הרב נחמיה רענן קש"ת - המהלך של הימים הנוראים 1, תשובת הרצון מהותו של חודש אלול קש"ת - המהלך של הימים הנוראים
הרב נחמיה רענן ההבדל שבין שני סוגי התשובות הזהר הקדוש מבחין בין שני סוגי תשובה - עילעא ותתעא. השיעור יגדיר באופן תמציתי את ההבדל בין התשובות ויראה שיסודו של המושג תשובה עילעא עולה כבר מפסוקי פרשת התשובה בדברים פרק ל'. קש"ת - תשובה עילאה ותשובה תתאה
הרב נחמיה רענן מקור התשובה בפסוקים בדברים קש"ת - תשובה עילאה ותשובה תתאה
הרב נחמיה רענן המעורבות האלקית בתשובת האדם קש"ת - תשובה עילאה ותשובה תתאה
הרב נחמיה רענן תשובה בעולם החסידות קש"ת - תשובה עילאה ותשובה תתאה
הרב נחמיה רענן התעלות בימים הנוראים וירידת המתח בימים שאחריהם קש"ת - תשובה עילאה ותשובה תתאה
הרב נחמיה רענן טעמי מצוות במשנת הראיה תוכנית מחשבה
הרב נחמיה רענן תשובה פתאומית בראיה תוכנית מחשבה
הרב נחמיה רענן דוד ויואב תוכנית תנך
הרב נחמיה רענן לדמות האדמור הזקן והפתיחה תניא
הרב נחמיה רענן מה רב טובך אשר צפנת ליראיך לפי חז"ל, צרעת הבתים נועדה לגרום לבני ישראל לנתץ את בתי האמוריים (שהיו בארץ לפני בני ישראל), ולמצוא מטמונים שהם החביאו בקירות הבתים. האדמו"ר מגור, בעל ה"שפת אמת", לומד מדברי חז"ל הללו עיקרון מרכזי בנוגע למשמעות כניסת עם ישראל לארץ
הרב נחמיה רענן "מרור זה שאנו אוכלין, על שום מה?" על מרור ומרירות בסיפורי חסידים
הרב נחמיה רענן 16: מצוות כיסוי הדם - טעמיה והלכותיה בתחילת דברינו נסקור את הטעמים השונים שניתנו למצוות כיסוי הדם, והבאנו את ההסבר שניתן לפטור בהמה מכיסוי לפי כל אחת מהשיטות. בהמשך נעבור לדון בשאלות הלכתיות שונות שעולות מתוך פרק "כיסוי הדם", ונראות כקשורות להבנות השונות בטעם המצווה.
הרב נחמיה רענן 17: איסור גיד הנשה - אופיו, טעמו והלכותיו בחלקו הראשון של המאמר נצביע על כמה מחלוקות המתמודדות עם שאלת אופי איסור גיד: האם הוא שווה לאופי שאר איסורי אכילה, או שונה מהם. בחלק השני נעלה שלושה מישורים, שמהם יכולה לנבוע המחלוקת ביחס לאופיו של האיסור.
הרב נחמיה רענן 21: בשר בחלב - בין טעמי האיסור לגדריו איסור בשר בחלב (בב"ח) מופיע שלוש פעמים בתורה, אך טעמו לא התפרש. במאמר זה ננסה לעמוד על טעמי המצווה, באמצעות עיון בדברי התנאים והאמוראים בסוגיות פרק 'כל הבשר' - המוקדש בעיקרו לאיסור זה.
הרב נחמיה רענן שבועות דוד ויוסף
הרב נחמיה רענן פרשת וישב
הרב נחמיה רענן קש"ת - תשובה עילאה ותשובה תתאה
הרב נחמיה רענן קש"ת - המהלך של הימים הנוראים
הרב נחמיה רענן חסידות לפרשת שבוע
הרב נחמיה רענן סיפורי חסידים בפרשת השבוע
הרב נחמיה רענן הכנה רוחנית לצבא

עמודים