הרב עודד מיטלמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עודד מיטלמן מצוַת ספירת העומר מה דינו של קטן שמלאו לו שלוש-עשרה ויום אחד בתוך ימי הספירה? האם מצוַת ספירת העומר היא מצווה אחת הנמשכת ארבעים ותשעה ימים, או ארבעים ותשע מצוות שונות? עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן חג השבועות - חג השבועות - זמן מתן התורה מה דינו של קטן שמלאו לו שלוש-עשרה ויום אחד בתוך ימי הספירה? האם מצוַת ספירת העומר היא מצווה אחת הנמשכת ארבעים ותשעה ימים, או ארבעים ותשע מצוות שונות? עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת בהעלותך - מצוַת התקיעה בחצוצרות מדוע אין אנו תוקעים כיום בעת צרה? האם זה רק כי אין לנו כוהנים הכשרים לקיים מצווה זו, או מסיבה מהותית יותר? עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת שלח - מצוַת ציצית מדוע יש צורך בלימוד מיוחד לפסול ציצית גזולה, והלא זוהי מצווה הבאה בעבירה? ה`מנחת חינוך` מחלק בין שני סוגים מצוות: מצוות 'חיוביות', שחובה לקיימן, ומצוות 'קיומיות', שחובה לקיימן רק בסיטואציה מסויימת, אך אין חובה להיכנס לסיטואציה זו. לטענתו, ההבדל בין שני סוגי המצוות הללו הוא תהומי: המצוות ה'קיומיות' למעשה אינן חובה, אלא מצוות התנדבותיות. עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת קורח - מצוַת הפרשת מעשר ראשון לוקח (קונה) פטור ממעשר, ונחלקו הראשונים בגדרו של פטור זה. מדוע, אם כן, יש צורך בפטור מיוחד להפקר ולמתנות עניים ממעשר, והלא אלו הם שני סוגים של פירות העוברים מיד ליד? ייתכן שאופיים של שני פטורים אלו שונה לחלוטין: לוקח פטור מלעשר, אך הפקר ומתנות עניים פטורים ממעשרות בחפצא. עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת חוקת - מצוַת פרה אדומה הגמרא קובעת שפרה אדומה שנעשתה בה מלאכה נפסלת רק אם המלאכה נעשתה ברצון (בניחותא). רצונו של מי הוא הנדרש - של הבעלים או של עושה המלאכה? לכאורה, מצאנו סתירה ברמב`ם בנידון זה, אך למעשה - ייתכן שניתן לתרץ סתירה זו לאור הגדרה יסודית של מושג הרצון. עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת בלק - הקרבת התמיד עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת פינחס - מצות השופר בראש השנה עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת מטות - עד הרואה נעשה דיין עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת דברים - איסור לדיין לירא מפני בעל דין עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת ואתחנן - לא תחנם עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת ראה - מצות השמחה ברגלים עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן איסור הנאה מעבודה זרה עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת שופטים - מצות המלחמה עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת כי תצא - מוצא שפתיך תשמור עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן חנוכה - מצווה לשמוע לדברי חכמים נחלקו הרמב"ם והרמב"ן בשאלה האם מצוַת "לא תסור" כוללת גם שמיעה לתקנות חז"ל וגזרותיהם, או רק לפירושיהם לתורה שבכתב. באחרונים מצאנו תשובות שונות לשאלה מהיכן לומד הרמב"ן את החובה לציית לתקנות חז"ל, אם חובה זו אינה כלולה במצוַת "לא תסור": מהעובדה שחז"ל מעגנים את כוונת התורה, או מקבלת רבים. עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת בחוקותי - אם בחוקותי תלכו השימוש בלשון `הליכה` לתיאור קיום המצוות הניע את חז`ל לחקור אחר הגורמים המניעים את האדם ללכת בדרכי ה'.
הרב עודד מיטלמן יום הכיפורים - אשריכם ישראל
הרב עודד מיטלמן פסח - זכירת יציאת מצרים האם מותר היה במדבר לאכול בשר תאווה? האם כל אכילת הבשר במדבר הייתה אכילת קרבנות, או שמא היה ערוץ נפרד של אכילת בשר חולין? ומה המעמד של אכילת בשר בארץ: האם האכילה בארץ היא נחותה מאכילת המדבר, או שמא היא בדרגה גבוהה וקדושה יותר?
הרב עודד מיטלמן פרשת לך לך - חיוב האב במילת בנו המשנה בקידושין כותבת שהאב חייב למול את בנו. שואל על כך ה"מנחת חינוך": אם הבן לא נימול בהיותו קטן, האם האב חייב למול אותו גם לאחר שגדל ועבר את גיל בר המצווה?
הרב עודד מיטלמן פרשת לך-לך - לך לך לאחר שאברהם נדרש לשכוח את ביתו, את מולדתו ואת בית אביו - מתגלה אליו לפתע ה'. בתוך הכאוס אין טבעי יותר מלהתייאש ולשקוע, אך לפתע - פורצת ההתגלות.
הרב עודד מיטלמן פרשת בא - הולך אני, ואל יתבייש שלוחי מה היה החידוש בירידת ה' למצרים? על פי המדרש, החידוש לא היה רק בירידתו של הקב`ה למקום הנמוך והטמא ביותר, אלא בעיקר במסירותו של ה' לשלוחיו. לאחר שפרעה זלזל במשה וסירב לשמוע לו - הקב`ה ירד בעצמו למצרים, וגאל משם את בני ישראל.
הרב עודד מיטלמן פרשת דברים - אלה הדברים המדרש מסביר שמי שזוכה לתורה - זוכה גם ביכולת דיבור. מהי יכולת זו? האם מי שלא למד תורה אינו יכול לדבר?
הרב עודד מיטלמן פרשת אמור - דורו של דוד ודורו של אחאב המדרש מבאר שדורו של דוד היו מפסידים במלחמות למרות שהיו צדיקים כיוון שהיו מדברים לשון הרע. בצורה דומה, דורו של אחאב היו מנצחים כיוון שלא דיברו לשון הרע, למרות שלא היו צדיקים גדולים. בשדה הקרב, מסתבר, הקב`ה אינו חפץ רק בצדיקות, אלא בעיקר באחדות.
הרב עודד מיטלמן פרשת בהעלותך - מעשה המנורה מדוע צריכים ישראל להדליק מנורה בבית המקדש? האם צריך הקב`ה לאורה של מנורה זו?

עמודים