הרב יצחק לוי

הרב יצחק לוי התגייס לחיל המודיעין, והגיע לדרגת רס"ן בצבא הקבע. לאחר שהשתחרר מצה"ל, סיים הרב תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ובארכיאולוגיה. לאחר מכן, הצטרף כאברך לישיבת הר עציון, ולמד בה תשע שנים. הרב יצחק לוי הקים את האולפנה באלקנה ועמד בראשה במשך ארבע שנים, ולאחריהם חזר לישיבה. כיום הרב יצחק לוי משמש כמשגיח בישיבת הר עציון, ומלמד תנ"ך ולימודי ארץ-ישראל במספר מכללות: הרצוג להכשרת מורים, אמונה ומדרשת הרובע. כמו כן, הוא מורה דרך מוסמך מטעם משרד התיירות.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (כז) – איסור הבמות (ד) בעקבות המשנה בזבחים ראינו את החלוקה לתחנות ולתקופות שונות בעניין היתר ואיסור הבמות. התחנה האחרונה שמוזכרת במשנה היא ההגעה לירושלים ואיסור במות לנצח. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (כח) – איסור הבמות (ה) בשיעור זה ברצוננו להתבונן במהות האיסור (לדורות; לא נעסוק כאן בעניין ההקרבה לשעירים) ובטעמו ולבחון את הדעות השונות ביחס להיתר במות. מחד, נבחן את הטעמים הרואים בהיתר הבמות מציאות בעיתית. מאידך גיסא, נראה גם את הדעות הרואות גם את יתרון בניית הבמות בכל אתר ואתר. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (כט) – איסור הבמות (ו) להשלמת עיסוקנו העקרוני והכולל בעניין איסור והיתר במות, אנו מביאים כאן את דבריו המקוריים של המשך חכמה בהקדמתו לספר ויקרא. הוא עוסק בטעמי הקרבנות ומנסה ליישב בין דעת הרמב"ם הרואה בקרבנות פעולה להיגמל מעבודה זרה לבין שיטת הרמב"ן הרואה בקרבנות עניין עליון וגבוה שהוא לכתחילה. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (ל) – איסור הבמות (ז) בשיעור זה נמשיך לעיין בדברי בעל המשך חכמה הסובר כי קרבנות הבמה תפקידם להרחיק מעבודה זרה, ואילו קרבנות בית המקדש תפקידם לקרב העולמות ולחבר דודים. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (לא) – איסור הבמות (ח) לאחר שסקרנו את העקרונות הרוחניים וההלכתיים שעומדים ביסוד המשנה בזבחים, ולפיהם היא מחלקת באופן ברור את תחנות המשכן השונות בעניין היתר ואיסור במות, ולאחר שהתבוננו במהות איסור במות, כעת בכוונתנו לבחון בכל תקופה איך הדבר בא לידי ביטוי באופן מציאותי. נבחן זאת בספרי הנביאים הראשונים שמתארים את תחנות המשכן – גלגל, שילה, נב וגבעון עד ההגעה לבית ה' בירושלים, ובספרי מלכים ודברי הימים בכל פרק הזמן מהקמת בית ה' על ידי שלמה בירושלים עד חורבן הבית תוך התייחסות לפילוג הממלכה ולמציאות בממלכת יהודה ובממלכת ישראל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (לב) – איסור הבמות (ט) בשיעור הקודם ראינו את יחס פנחס ובני ישראל לבניית המזבח על ידי שניים וחצי השבטים - החומרה הגדולה שראו במעשיהם לפי הבנתם, הן מצד הפגיעה באחדות עבודת ה' במשכן בשילה והן מצד הפגיעה באחדות עם ישראל כולו משני עברי הירדן. לאחר מכן ראינו את תשובת שנים וחצי השבטים כי המזבח לא נועד להקרבה אלא הוא עדות המחברת בין שני עברי הירדן, בדור הזה ובדורות הבאים. ברצוננו להמשיך לבחון את המציאות הרוחנית של בני ישראל בסוף ימי יהושע ולאורך כל תקופת השופטים, ואת עבודת ה' שלהם ומשמעותה, לא רק בתוך המשכן עצמו אלא גם מחוצה לו. נציין תחילה את העובדה כי הימצאות המשכן בשילה אינה מונעת את כינוס עם ישראל למעמדות במקומות שאינם בשילה עצמה. דוגמה מיוחדת לכך היא הכינוס הגדול בשכם בסוף ימי יהושע (יהושע כ"ד), שעליה נעמוד כעת. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (לג) – איסור הבמות (י) בשיעור זה נתבונן בעבודת ה' לאורך תקופת השופטים, בזמן שבו המשכן בשילה. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (לד) – איסור הבמות (יא) בכוונתנו כאמור להמשיך בתיאור תולדות עבודת ה' כשהמשכן מצוי בשילה ולאחר מכן בנוב, בגבעון ובבית ה' בירושלים עד סוף ימי הבית הראשון ולבחון גם סוגיה זאת במרוצת ימי הבית השני (תוך התייחסות בעיקר לבית חוניו). תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (לה) – איסור הבמות (יב) בשיעור הקודם עסקנו בזמנו של פסל מיכה. ראינו בחז"ל שתי דעות לתחילת זמנו של פסל מיכה: האחת בראשית תקופת השופטים, והשנייה בזמן קריעת ים סוף. בשיעור זה נתייחס לסוף תקופת פסל מיכה ונעמוד על אופי העבודה בבית הא-לוהים של מיכה. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (לו) – איסור הבמות (יג) לאחר שעסקנו בזמנו של פסל מיכה (ממתי עד מתי), ובאופי עבודת ה' בבית הא-להים של מיכה, נתבונן במיקומו של פסל מיכה, ובשאלה מדוע לאורך כל תקופת השופטים אין פוקדים את משכן שילה, ומדוע הוא היה חסר משמעות בתקופת השופטים ביחס לפסל מיכה. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (לז) - איסור הבמות (יד) לאחר שעסקנו בזמן פסל מיכה, במיקומו, במשמעות הדבר ביחס לאופי עבודת ה' בתקופת השופטים וביחס לנוכחות המשכן בשילה, ננסה בשיעור זה, בעיקר על פי חז"ל, להתבונן בדמויות המתוארות בו - מיכה והנער הלוי. נחתום בבחינת היחס שבין מיכה למשה רבנו לאור מדרשי חז"ל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (לח) – איסור הבמות (טו) לאחר סקירה של פסל מיכה לגבי זמנו, מיקומו, אופי העבודה בו, משמעות קיומו ביחס למשכן שילה, ומי הדמויות שפעלו בו, נתבונן בשאלה מהו יחס הכתוב אל פסל מיכה. למרות שלכאורה מדובר בעבודה זרה או דומה לה, אין גינוי מובהק בכתובים, ונעמוד על הנימוק "מתוך שפתו מצויה לעוברי דרכים" שנאמר על מיכה, ועל המשמעויות הנגזרות מכך בצורה כללית יותר. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (לט) – איסור הבמות (טז) בשיעור זה נבחן את המשך הפרק – בואו של הנער הלוי לבית מיכה, ונעמוד על רקע התקופה "בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה" ביחס לכל פרשיות סוף ספר שופטים. מתוך כך, ננסה להבין את עניינו של שבט דן, גניבת פסל מיכה והכהן ונדידת השבט צפונה למצוא את נחלתו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (מ) – איסור הבמות (יז) בשיעור זה נשלים את עיסוקנו בפסל מיכה – נבחן מהו היחס בין פסל מיכה לפילגש בגבעה, ומדוע נסמכו שתי הפרשיות לסוף ספר שופטים. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (מא) – איסור הבמות (יח) לאחר חתימת העיסוק בפסל מיכה ובפרשיית פילגש בגבעה, נעבור לספר שמואל, ונבחן בו את היחס למשכן שילה - עליית אלקנה למשכן לאור המציאות הרוחנית הכללית, עד לחורבן משכן שילה במלחמה תוך מעבר על נבואת ירמיהו בנושא. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (מב) – איסור הבמות (יט) בכוונתנו לעסוק בשיעור זה בשני נושאים: א. הסיבות לחורבן משכן שילה; ב. מעמד המשכן על פי המקראות השונים המזכירים את שילה. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (מג) – איסור הבמות (כ) בשיעור זה נעמוד על טענתו של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, כי בין חורבן משכן שילה להקמת המשכן בנוב, התקיים שלב ביניים של במה גדולה בגלגל. נעסוק בראיות השונות לשיטתו, נבחן אותן, ונחתום בביאור השם 'גלגל'. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (מד) – איסור הבמות (כא) בשיעור זה נמשיך לעמוד על ייחודיותו של הגלגל, דרך האירועים שהתרחשו בו במהלך מלכות שאול ודוד, נבואת אליהו ואלישע, הושע, עמוס ומיכה. נחתום בהתחייסות למבנה המשכן בגלגל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (מה) – איסור הבמות (כב) לאחר שעסקנו באופן נרחב בסיבות לחורבן המשכן בשילה ובשאלת חזרת המשכן לגלגל, נעסוק בשיעור זה במעמד המשכן על פי הפסוקים שמחורבן שילה ועד בניין בית המקדש על ידי שלמה. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (מו) – איסור הבמות (כג) בשיעור זה נסקור את אזכור הבמה הגדולה בגבעון בספר שמואל ובספר דברי הימים, ולאחר מכן נעמוד על משמעות העלאת המשכן מגבעון להר המוריה. מתוך דברים אלו נפנה להסבר של רבנו בחיי על הטמנתו של המשכן ומשמעות המקדש בזמן הזה. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (מז) – איסור הבמות (כד) לאחר עיסוקנו במעמדו של המשכן מחורבן שילה ועד בניין הבית, תוך התייחסות לגלגל, לנוב ולגבעון, ברצוננו להתייחס למעמד הארון בפרק הזמן המקביל. נעמוד על התחנות השונות שעבר הארון, ולאחר מכן נפרט את מה שאירע בערי הפלשתים ובדרך לבית שמש, ועל משמעויות הדבר. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (מח) – איסור הבמות (כה) בשיעור הקודם סקרנו את התחנות השונות של הארון. בין היתר, עסקנו בהימצאות הארון בשדה פלשתים ובמפגשו עם אנשי בית שמש. בשיעור זה נשלים את העיון ביתר התחנות - קריית יערים, טקס העלאת הארון על ידי דוד לעיר דוד, עיר דוד, טקס העלאת הארון על ידי שלמה לבית ה'. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (מט) – איסור הבמות (כו) עסקנו ביחס שבין הארון למשכן, וכעת נבחן את השאלה מדוע לא הוחזר הארון למשכן מיד עם שובו לבית שמש, וכן בהמשך - מדוע הוא אינו מועבר לנוב ולקריית יערים. בשיעור זה נבחן את הזיקה להיתר הבמות ולרצונו של דוד לבנות את המקדש דווקא בירושלים. נביא מספר נימוקים שונים לנושא זה. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (נ) – איסור הבמות (כז) בשיעור זה נעסוק בהפרדת מקום הארון ממקום הבמה הגדולה, החל מחורבן שילה ועד לחנוכת בית המקדש, ונביא מספר נימוקים לעניין. נחתום בדברי הרש"ר הירש שעוסק במשמעות הדבר מבחינה רוחנית. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (נא) – איסור הבמות (כח) לאחר שראינו כי חז"ל מגדירים את היחס בין מנוחה לנחלה כיחס בין שילה לירושלים, נעיין במושגים עצמם – באיזה מובן שילה היא מנוחה וירושלים היא נחלה. נסקור את שיטות התנאים בנושא, ונרחיב בשיטת רבי יהודה - מנוחה זו שילה ונחלה זו ירושלים. מתוך כך נעבור לדברי הרב קוק על היחס בין המשכן למקדש. תולדות עבודת ה'

עמודים