הרב אוהד זימרן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוהד זימרן ט' באב וט`ו באב אלמלא חטאו ישראל והאמינו לדברי המרגלים, היה תשעה באב הופך ליום של חג על הבטחת הארץ. לאחר שחטאו ישראל, נזרעו הזרעים לחורבן הבית באותו יום עצמו, וט"ו באב החליף את ט' באב כיום חג על הארץ. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן כיצד קוראים קריאת שמע? המשנה בברכות מביאה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל: האם יש לקרוא קריאת שמע בשכיבה ובעמידה, או `כל אדם קורא כדרכו`. מחלוקת זו משקפת מחלוקת רעיונית חשובה: האם צריך לפרוש מן העולם כדי לקבל עול מלכות שמיים, או שמא יש לעשות זאת מתוך העולם, מתוך העיסוקים והטרדות היומיומיים. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן כל עצמותי תאמרנה - ההתנדנדות בתפילה המשנה בברכות מביאה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל: האם יש לקרוא קריאת שמע בשכיבה ובעמידה, או `כל אדם קורא כדרכו`. מחלוקת זו משקפת מחלוקת רעיונית חשובה: האם צריך לפרוש מן העולם כדי לקבל עול מלכות שמיים, או שמא יש לעשות זאת מתוך העולם, מתוך העיסוקים והטרדות היומיומיים. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן תפילת קבע ותפילת תחנונים המשנה בברכות קובעת ש`העושה תפילתו קבע - אין תפילתו תחנונים`. מהי `תפילת קבע`? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן מדוע נשים אינן מתפללות במניין? כידוע, נשים אינן חייבות להתפלל במניין ואף אינן יכולות להצטרף למניין חסר של גברים. מה ההבדל בין אופי תפילת הנשים לבין אופי תפילת הגברים? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן זמן קריאת שמע המשנה הראשונה במסכת ברכות תולה את זמן קריאת שמע בזמן שבו הכוהנים נכנסים לאכול בתרומתם. הגמרא מביאה ברייתא, התולה את אותו זמן בזמן שבו העני נכנס לאכול את סעודתו. מהו הקשר בין זמן קריאת שמע לבין זמני הסעודות? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן הכון לקראת אלוקיך ישראל רבים נוהגים לחגור חגורה על מותניהם טרם התפילה. בגמרא מובאים שני טעמים למנהג זה: חציצה בין הלב לערווה, והכנה לתפילה. מדוע רבים מאיתנו אינם נוהגים כך כיום? כיצד אפשר לקיים `הכון לקראת אלוקיך ישראל` בימינו? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן קידוש לבנה ברכת הלבנה, המכונה בפינו `קידוש לבנה`, אינה מוזכרת במשנה ובתקורות התנאיים, ונוסחה לא נקבע אפילו בתקופת הגמרא. מהי חשיבותה של ברכה זו? מתי היא ניתקנה, ומדוע מכנים אותה בשם `קידוש לבנה`? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן כיוון הלב לירושלים הברייתא במסכת ברכות כותבת שחייב האדם לכוון את לבו לירושלים. מדוע נקטה הברייתא בלשון `כיוון הלב`? האם המתפלל אינו חייב לכוון את לבו לה'? מסתבר, שכשם שלדעת ה`כלי יקר` משמעותה של מצוַת הראייה בשלוש הרגלים היא היותה מפתח ליראת שמיים כללית - כך גם כיוון הלב לארץ ישראל פירושו כיוון הלב לקב`ה. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן הכוונה בתפילה מהי ה`כוונה` שאנו נדרשים לה בתפילה? האם פירושה של כוונה זו הוא רק לכוונת המילים, או לכוונה עמוקה יותר? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן למשמעותה של התפילה האם התפילה היא מעשה 'פרטי' של האדם? הבעש`ט ו`נפש החיים` נחלקו באופן פעולתה המדוייק של התפילה, אך שניהם מסכימים שהיא תורמת לכל העולם: הבעש`ט כותב שהתפילה מעלה את העולם לעולמות גבוהים, ואילו ר' חיים מוואלוז'ין כתב שהתפילה מורידה שפע מהאלוקות לעולם הגשמי. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן קדושתו של בית הכנסת מהו מקור קדושת בית הכנסת? האם יש לו חשיבות מעבר להיותו מקום התפילה לרבים? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן משמעותה הכפולה של התפילה נוסף על משמעותה הפשוטה של התפילה - בקשת הצרכים מהקב`ה, יש לה ערך רב וחשוב בשל עצם הקשר הנוצר בין האדם לבין ריבונו של עולם. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן על כל טיפה וטיפה כשם שתיקנו חז`ל תעניות ותפילות במקרה של עצירת גשמים, כך הם תיקנו גם תפילות הודאה מיוחדות לשנים של שפע גשמים. השנה, כאשר זכינו לרוב גשמים, מן הראוי שנכיר תפילות אלו. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן הזכרת יציאת מצרים בתפילת ערבית מהמשנה הידועה הנאמרת בליל הסדר עולה שלדעת חכמים - אין מזכירים את יציאת מצרים בתפילת ערבית. אמנם, עיון בסוגיית הגמרא מגלה שלדעת כולם יש חובה להזכיר את יציאת מצרים ביום ובלילה, והמחלוקת היא רק בשאלה האם יזכירו את יציאת מצרים גם לעתיד לבוא. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן הלל שלם ו'חצי הלל' ברוב החגים והמועדים אנו אומרים הלל שלם, אך בראשי חודשים וברוב ימי הפסח אנו אומרים הלל בדילוגים - 'חצי הלל'. מדוע אנו מדלגים על חלק מהפסוקים? ייתכן שההבחנה בין החלקים השונים של ההלל מבטאת הבחנה בין הודאה על הישועה, שיש לה מקום אף בפסח, לבין בקשת נקמה, שאין לה מקום כאשר מעשי ידיו של ה' טובעים בים. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן אשרי יושבי ביתך מהו הקשר בין סדר האלף בית לבין חיי העולם הבא? מה המשמעות של סידור המזמור על פי סדר זה? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן ברכות התורה אופיין של ברכות התורה אינו זהה לאופיין של ברכות המצוות הרגילות. מטרת ברכת המצווה היא שהאדם לא יעשה את המצווה בלי תשומת לב; אך מטרת ברכות התורה היא להצהיר כי התורה וקיום המצוות הן שורש חייו של האדם. לכן, נוהג בה דין מיוחד: ניתן לצאת ידי חובת ברכות התורה בברכת `אהבת עולם`, בתנאי שהמברך לומד מעט מייד אחרי תפילתו. אם הוא אינו עושה זאת - הרי הוא מעיד על עצמו שאינו רוצה באמת שהקב`ה יאיר את עיניו בתורתו. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן לשם ייחוד לאמירת `לשם ייחוד` יש מטרה כפולה: לייחד את שם הקב`ה ע`פ הקבלה, ולהוסיף לאדם כוונה בתפילתו. למעשה, נראה שהוספת `לשם ייחוד` כדי להוסיף כוונה אינה הפתרון הרצוי: במקום שהאדם יוסיף קטעים כדי להוסיף כוונה, עדיף לו להשקיע מאמץ בתוספת כוונה בתפילתו. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן חג השבועות ומצוַת הביכורים מה טיבה של מצוַת הבאת הביכורים? האם היא תודה לקב`ה על הפירות או על הארץ? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה מה יכולים אנו ללמוד מתיאור קבלת עול מלכות שמיים של המלאכים שבברכת `אהבה רבה`? כיצד יכולים המלאכים לקבל עול מלכות שמיים כולם כאחד באהבה? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן רק שפתיה נעות וקולה לא יישמע הגמרא לומדת שלוש הלכות מתפילתה של חנה אם שמואל: המתפלל צריך לכוון את לבו, שלא להגביה את קולו, ולבטא את המילים בשפתיו. מהו הקשר בין שלוש ההלכות הללו? מדוע צריך לבטא את מילות התפילה בפה, כאשר ממילא אסור להתפלל בקול? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן `רק שפתיה נעות וקולה לא יישמע` הגמרא לומדת שלוש הלכות מתפילתה של חנה אם שמואל: המתפלל צריך לכוון את לבו, שלא להגביה את קולו, ולבטא את המילים בשפתיו. מהו הקשר בין שלוש ההלכות הללו? מדוע צריך לבטא את מילות התפילה בפה, כאשר ממילא אסור להתפלל בקול? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן `אשרי יושבי ביתך` מדוע תיקנו חז"ל לומר "אשרי יושבי ביתך" שלוש פעמים ביום? הגמרא מסבירה שיש במזמור זה שתי מעלות: הוא מסודר לפי האל"ף-בי"ת, ויש בו את הפסוק "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון". שתי המעלות הללו מייצגות שילוב בין עבודת ה' בשלמות לבין הביטחון בה', ולכן נבחר דווקא מזמור זה להיאמר פעמים רבות כל כך. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן כל המתאבל על ירושלים - זוכה ורואה בשמחתה מדוע אומרת הגמרא שהמתאבל על ירושלים "רואה בשמחתה", ולא בלשון עתיד - 'יראה בשמחתה'? מדוע אנו ממשיכים להתאבל על ירושלים אחרי זמן כה רב, למרות שגזירה נגזרה על המת שישתכח מן הלב? עיון בתפילה

עמודים