הרב דניאל סרי-לוי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת שמות - גאולה שלא כדרך הטבע האם חטא משה בדבריו אל הקב`ה - `למה הרעות לעם הזה`? האדמו`ר מפיאסצנה, בספרו `אש קודש`, מסביר שמשה הבין ששעבוד מצרים הוא שעבוד שלא כדרך הטבע, ולכן אף הגאולה ממנו צריכה להיות שלא כדרך הטבע.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת וארא - שמותיו והנהגותיו של הקב`ה הקב`ה מתגלה אלינו בשמות שונים המייצגים הנהגות שונות. למרות זאת, אנו נדרשים להתייחס אליו בדרך אחת: `בכל מאודך - בכל מידה ומידה שמודד לך, הווי מודה לו מאוד מאוד`. לדברי האדמו`ר מצ'רנוביל, בספרו `מאור עיניים`, כשאנו מודים לקב`ה על שהוא מודד לנו במידת הדין - נהפך בזה הדין לרחמים.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת בא - הלומד מכל אדם אין אדם רואה נגעי עצמו, ואין לו אלא להשתמש באנשים אחרים לשם כך. כל דבר שברא הקב`ה בעולמו - יש לקחת ממנו ולהשתמש בו לעבודת ה', ומכל דבר צריך האדם ללמוד להעביר על עצמו ביקורת בונה.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת בשלח - אז ישיר משה פירש ר' לוי-יצחק מברדיצ'ב: כל מה שהאדם עושה - הוא מפעיל את הקב`ה לעשות כמוהו, וזה מה שנאמר `ה' צלך`. כאשר במערכה הראשונה מופיעים כינורות וכלי זמרה - במערכה האחרונה ודאי תהיה סיבה אמיתית להשתמש בהם...
הרב דניאל סרי-לוי פרשת יתרו - המניעות בעבודת ה' פעמים רבות, נתקל האדם במניעות המפריעות לו בעבודת ה'. ר' נחמן מברסלב נהג להסביר שהקב`ה חבוי גם בתוך המניעות, וגם על ידן ניתן להתקרב לה' ית'. ועל זה אמר הכתוב: `ומשה נגש אל הערפל, אשר שם הא-לוהים`.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת משפטים - והא-לוהים אִנה לידו רש`י על פרשת הרוצח בשגגה מסביר שהקב`ה מסובב את העניינים כך שאדם שרצח בשוגג ואדם שרצח במזיד יזדמנו לאותו פונדק, הרוצח בשגגה יפול מהסולם על הרוצח במזיד וכך כל אחד יתחייב את העונש המגיע לו. ב`מי השילוח` מצאנו הסבר מעניין לדברי רש`י. אדם שיש בלבו מידה רעה - הקב`ה מסבב שמידה זו תצא לפועל במעשה רע, כך שהאדם יתעורר לחזור בתשובה ממידתו הרעה.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת תרומה - ואפילו במילי דשטותא `מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי`. מכך למד הבעש`ט שאפשר לקחת מכל דבר לעבודת ה', ובסופו של דבר - חזקה על האדם שיבין מהם הדברים החשובים והראויים ומהם הדברים הלא-חשובים. אותו יסוד עצמו שימש גם את ר' נחמן מברסלב, באומרו שצריך האדם להיות בשמחה תמיד, ואפילו לשמח את עצמו `במילי דשטותא`...
הרב דניאל סרי-לוי פרשת תצוה - על לב אהרן הצדיק אינו רק סמכות רוחנית והלכתית, אלא גם 'בעל השדה', 'הרועה' - השומע את מכאובם וצערם של עם ישראל, ומביא את תפילותיהם לפני הקב`ה. עובדה זו מסומלת ע`י הנחת החושן על לב אהרן.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת כי-תשא - וראית את אחורי ופני לא יראו במעמד חורב, לאחר חטא העגל, הקב`ה הראה למשה `קשר של תפילין`. מה משמעותו של קשר זה? בעל `מי השילוח` מסביר שקשר התפילין שלנו ושל הקב`ה מסמל את הקשר ההדדי: הקב`ה לא יפסיק לאהוב אותנו אפילו אם נחטא, ואנו נמשיך לאהוב את הקב`ה בכל מידה ומידה שהוא מודד לנו.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת ויקהל - ככל אשר צוה ה' את משה הביטוי `ככל אשר צוה ה' את משה` חוזר שוב ושוב בפרשיות המשכן. מהי משמעותו של ביטוי זה? ה`אור החיים` הקדוש מסביר שהתורה פירטה רק את מיעוט הלכות המשכן, ורוב ההלכות - ודווקא הפנימיות שבהן - נותרו בחינת תורה שבעל פה. אף אנו, כאשר באים לקיים מצווה מן המצוות, שומה עלינו ללמוד גם את ההלכות שאינן כתובות במפורש - פנימיות ההלכה.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת ויקרא - אשר נשיא יחטא לעיתים, הקב`ה שולח לנו צדיקים כדי שיזכירו לנו את הקב`ה.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת צו - צו וזירוז לכאורה, לשון `צו` הוא לשון של פקודה הבאה מגורם חיצוני. אמנם, רש`י והמדרש הופכים את משמעותה של המילה, וקובעים `אין צו אלא לשון זירוז`. מדרש זה שימש יסוד לאדמו`ר מפיאסצנה, כשהסביר שכדי שהאדם לא ירגיש כל הזמן כפוי לעשות דברים שהוא אינו חפץ בהם - עליו לסלק את המחשבות המוטעות אודות רצונו. כשיבין שרצונו האמיתי הוא `עשה רצונך כרצונו` - אז יסתלקו מאליהן כל המחשבות הזרות הללו.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת שמיני - עבירותיהם של הצדיקים הבעש`ט הסביר בשם האר`י ז`ל: `אל תבוש כי לכך נבחרת - נבחרת כדי שתבוש`. מכאן, למדו ר' אלימלך מליז'נסק וה`אוהב ישראל` מאפטא שהקב`ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, כדי שיראו האנשים הפשוטים ויכניסו בלבם הרהורי תשובה.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת תזריע - בדמייך חיי ימי ספירת העומר הם ימים של אבל, אך גם ימים של ספירה לקראת הגאולה. בתהליך טהרת המצורע, הציפור האחת נשחטת והציבור השנייה נטבלת בדמה ומטהרת את המצורע. אלו הן רק שתי דוגמאות לקושי ולצרות הכרוכים בחבלי הגאולה.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת קדושים - קידוש החול בפרשת אחרי-מות מצווה התורה להתרחק מן הקודש, ואילו בפרשת קדושים היא מצווה להידבק בקב"ה. חז"ל עסקו רבות במתח שבין שני הציוויים האלו, וחכמי החסידות הסבירו שהאדם צריך להעלות את ענייני החולין והיום-יום לדרגה של קדושה.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת אמור - ספירת העומר: פתחו שערים ויבוא גוי צדיק ספירת העומר מייצגת את העלייה ההדרגתית, שהראי"ה קוק מוצא לה רמז בטעם ה"דרגא". עלייה זו היא איטית וקצובה, אך היא גם תמידית ואינה מפסיקה.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת בהר - הרצון לקשר עם הקב`ה הדרגה הנמוכה ביותר, מתחת לדרגתו של מי שכבר אינו מתפלל לשוב בתשובה, היא דרגתו של מי שחושב שהוא בדרגה גבוהה. הוא השיג מעט, אך כיוון שנכנסה בו קצת יראה - נכנסה בו גאווה, ואין הוא והקב`ה יכולים לדור במחיצה אחת. הבנה זו היא בסיס ויסוד בתורתו של הבעל שם טוב, שבתחומים מסויימים העדיף את היהודים הפשוטים על פני הלמדנים.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת במדבר - על האדם וסביבתו האם הצדיק צריך להתעלם מסביבתו, בבחינת `ולא יבוש מן המלעיגים עליו` או שמא עליו דווקא להתערב עם הסובבים אותו כדי שלא להיות 'צדיק בפרווה'? במדרש על פרשתנו עולים שני כיוונים מנוגדים. נראה, שבעזרת הסבריו של הבעש`ט ניתן לשלב ביניהם.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת נשא - כה תברכו את בני ישראל ר' לוי-יצחק מברדיטשב הסביר שמידת `כה` היא שהקב`ה כביכול מתנהג אל האדם כפי שהאדם מתנהג. הכוהנים נושאים את ידיהם כאשר הידיים מופנות למטה, ולא למעלה בתחינה, שכן הם כאילו מעניקים לקב`ה, ולא רק מבקשים ממנו. מי שנושא פנים לקב`ה - אף הקב`ה נושא לו פנים.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת בהעלותך - להינצל מהאספסוף ולנצל אותו בפרשתנו, האספסוף התאווה לבשר והתלונן על משה ואהרן. כיצד אפשר להינצל מהנטייה האספסופית של הגוף, וחשוב מכך - כיצד אפשר לנצל אותה לעבודת ה'?
הרב דניאל סרי-לוי פרשת שלח - ועשו להם ציצית מהו יסוד הציצית? הציצית רומזת לקב`ה, לתורה ולתרי`ג המצוות, וייעודה הוא להכניס באדם יראת שמיים. על כן, היא מהווה קשר ישיר עם רבונו של עולם, קשר שאפילו המלאכים לא זוכים לו.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת קורח - בין צדיק לרשע האם המחלוקת בין המתנגדים לחסידים, שגלשה להאשמות אישיות קשות כנגד אדמו"רי החסידות, נתפסה בתורת החסידות כמחלוקת לשם שמיים? מחד, מצאנו בשם הבעש"ט שההאשמות הזדוניות הללו הן האשמות ללא יסוד; אך מאידך, הבעש"ט הסביר שכל ההאשמות הן אמיתיות, ומכוונות ל'רע' שבצדיק. שהרי גם הצדיק - לא נולד צדיק גמור. כוח בחירתו הוא שהבדיל אותו מהרשע, שנולד עם אותם נתוני פתיחה כשלו. ממילא, גם ההאשמות החמורות ביותר הן נכונות, אך מכוונות לרע שבניצוצי נשמתו..
הרב דניאל סרי-לוי פרשת חוקת - מטהרת טמאים ומטמאת טהורים ייחודה של הפרה האדומה הוא בפעולתה הכפולה: היא מטמאת טהורים ומטהרת טמאים. פעולה כפולה זו באה לידי ביטוי במרכיביו של אפר הפרה: הארז והאזוב מסמלים את האיזון הדרוש בין הצניעות והענווה לבין קורטוב הגדלות והגאווה הדרושים לאדם. איזון דומה מצאנו ביחס ללימוד שלא לשמה: בדרך כלל, צריך האדם ללמוד לשמה בלבד, אך כאשר הוא מרגיש שהוא עומד ליפול - עליו להיעזר בתרופת ה`שלא לשמה` כדי להתגבר על יצרו.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת בלק - על העיוורון מה פשר סתימות עינו של בלעם? רש`י מביא שתי דעות: יש שפירשו שבלעם היה סומא באחת מעיניו, ואונקלוס תרגם שבלעם ראה היטב (מראות נבואה). בסיפור של ר' נחמן, `מעשה משבעה קבצנים`, אנו רואים שהעיוור, שאינו מסתכל על העולם הזה, הוא הרואה האמיתי. גם הבעש`ט הסביר שהקב`ה סימא את עין בלעם כדי שלא יוכל לחטוא באותה עין, וכך תוכל לשרות עליו נבואה.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת פינחס - אוהבי ה' שנאו רע כיצד ניתן להילחם בתאוות המטות את האדם לדרך הרע? האם גם למידת השנאה יש שימוש חיובי?

עמודים