הרב דניאל סרי-לוי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת שמות - גאולה שלא כדרך הטבע האם חטא משה בדבריו אל הקב`ה - `למה הרעות לעם הזה`? האדמו`ר מפיאסצנה, בספרו `אש קודש`, מסביר שמשה הבין ששעבוד מצרים הוא שעבוד שלא כדרך הטבע, ולכן אף הגאולה ממנו צריכה להיות שלא כדרך הטבע.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת וארא - שמותיו והנהגותיו של הקב`ה הקב`ה מתגלה אלינו בשמות שונים המייצגים הנהגות שונות. למרות זאת, אנו נדרשים להתייחס אליו בדרך אחת: `בכל מאודך - בכל מידה ומידה שמודד לך, הווי מודה לו מאוד מאוד`. לדברי האדמו`ר מצ'רנוביל, בספרו `מאור עיניים`, כשאנו מודים לקב`ה על שהוא מודד לנו במידת הדין - נהפך בזה הדין לרחמים.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת בא - הלומד מכל אדם אין אדם רואה נגעי עצמו, ואין לו אלא להשתמש באנשים אחרים לשם כך. כל דבר שברא הקב`ה בעולמו - יש לקחת ממנו ולהשתמש בו לעבודת ה', ומכל דבר צריך האדם ללמוד להעביר על עצמו ביקורת בונה.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת בשלח - אז ישיר משה פירש ר' לוי-יצחק מברדיצ'ב: כל מה שהאדם עושה - הוא מפעיל את הקב`ה לעשות כמוהו, וזה מה שנאמר `ה' צלך`. כאשר במערכה הראשונה מופיעים כינורות וכלי זמרה - במערכה האחרונה ודאי תהיה סיבה אמיתית להשתמש בהם...
הרב דניאל סרי-לוי פרשת יתרו - המניעות בעבודת ה' פעמים רבות, נתקל האדם במניעות המפריעות לו בעבודת ה'. ר' נחמן מברסלב נהג להסביר שהקב`ה חבוי גם בתוך המניעות, וגם על ידן ניתן להתקרב לה' ית'. ועל זה אמר הכתוב: `ומשה נגש אל הערפל, אשר שם הא-לוהים`.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת משפטים - והא-לוהים אִנה לידו רש`י על פרשת הרוצח בשגגה מסביר שהקב`ה מסובב את העניינים כך שאדם שרצח בשוגג ואדם שרצח במזיד יזדמנו לאותו פונדק, הרוצח בשגגה יפול מהסולם על הרוצח במזיד וכך כל אחד יתחייב את העונש המגיע לו. ב`מי השילוח` מצאנו הסבר מעניין לדברי רש`י. אדם שיש בלבו מידה רעה - הקב`ה מסבב שמידה זו תצא לפועל במעשה רע, כך שהאדם יתעורר לחזור בתשובה ממידתו הרעה.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת תרומה - ואפילו במילי דשטותא `מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי`. מכך למד הבעש`ט שאפשר לקחת מכל דבר לעבודת ה', ובסופו של דבר - חזקה על האדם שיבין מהם הדברים החשובים והראויים ומהם הדברים הלא-חשובים. אותו יסוד עצמו שימש גם את ר' נחמן מברסלב, באומרו שצריך האדם להיות בשמחה תמיד, ואפילו לשמח את עצמו `במילי דשטותא`...
הרב דניאל סרי-לוי פרשת תצוה - על לב אהרן הצדיק אינו רק סמכות רוחנית והלכתית, אלא גם 'בעל השדה', 'הרועה' - השומע את מכאובם וצערם של עם ישראל, ומביא את תפילותיהם לפני הקב`ה. עובדה זו מסומלת ע`י הנחת החושן על לב אהרן.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת כי-תשא - וראית את אחורי ופני לא יראו במעמד חורב, לאחר חטא העגל, הקב`ה הראה למשה `קשר של תפילין`. מה משמעותו של קשר זה? בעל `מי השילוח` מסביר שקשר התפילין שלנו ושל הקב`ה מסמל את הקשר ההדדי: הקב`ה לא יפסיק לאהוב אותנו אפילו אם נחטא, ואנו נמשיך לאהוב את הקב`ה בכל מידה ומידה שהוא מודד לנו.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת ויקהל - ככל אשר צוה ה' את משה הביטוי `ככל אשר צוה ה' את משה` חוזר שוב ושוב בפרשיות המשכן. מהי משמעותו של ביטוי זה? ה`אור החיים` הקדוש מסביר שהתורה פירטה רק את מיעוט הלכות המשכן, ורוב ההלכות - ודווקא הפנימיות שבהן - נותרו בחינת תורה שבעל פה. אף אנו, כאשר באים לקיים מצווה מן המצוות, שומה עלינו ללמוד גם את ההלכות שאינן כתובות במפורש - פנימיות ההלכה.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת ויקרא - אשר נשיא יחטא לעיתים, הקב`ה שולח לנו צדיקים כדי שיזכירו לנו את הקב`ה.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת צו - צו וזירוז לכאורה, לשון `צו` הוא לשון של פקודה הבאה מגורם חיצוני. אמנם, רש`י והמדרש הופכים את משמעותה של המילה, וקובעים `אין צו אלא לשון זירוז`. מדרש זה שימש יסוד לאדמו`ר מפיאסצנה, כשהסביר שכדי שהאדם לא ירגיש כל הזמן כפוי לעשות דברים שהוא אינו חפץ בהם - עליו לסלק את המחשבות המוטעות אודות רצונו. כשיבין שרצונו האמיתי הוא `עשה רצונך כרצונו` - אז יסתלקו מאליהן כל המחשבות הזרות הללו.